Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning

Det finns undantag från åklagarens åtalsplikt. I vissa fall kan åklagaren fatta beslut om åtalsunderlåtelse eller förundersökningsbegränsning. Det innebär dock inte att den som begått brott slipper straff.

Förundersökningsbegränsning innebär att man begränsar en brottsutredning till att enbart omfatta de mest väsentliga delarna, eller att vissa brott inte alls utreds.
 
Åtalsunderlåtelse innebär att brottet visserligen utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkte har erkänt.
 
Enligt svensk lag blir inte straffet dubbelt så långt om brottslingen döms för två stölder i stället för en, eller för tio bedrägerier i stället för fem. Och för den som döms för ett eller flera grova brott spelar det ingen, eller bara liten, roll att han samtidigt döms för ett mindre allvarligt brott – straffet blir ungefär detsamma. Ett sådant system är nödvändigt för att strafftiderna inte ska bli orimligt långa.

Som en konsekvens av detta innebär lagen att man ska avstå från utredning och åtal för ett visst brott om åklagaren bedömer att det inte skulle få någon eller bara liten betydelse för straffet. Syftet är att resurserna ska användas så effektivt som möjligt, i första hand till att utreda och lagföra andra brott.

Om polis och åklagare avstår från att utreda ett brott, dvs. använder sig av förundersökningsbegränsning, så handlar det oftast om att en och samma person är misstänkt för många brott och att straffet inte skulle påverkas av om man utreder ännu ett.

Ett vanligt skäl för både åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning är att personen nyligen har dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes. Åtalsunderlåtelse är också vanligt för ungdomar under 18 år.

Reglerat i lag

Reglerna om åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning finns i rättegångsbalken. Åklagarna är skyldiga att följa reglerna och riksåklagaren har givit ut riktlinjer som stöd för åklagarna att tillämpa lagen enhetligt.