Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar i föreskrifterna kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Varje gång en ändring gjorts tas en notis om detta in i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS), se under Dokument/Föreskrifter och riktlinjer/föreskrifter och allmänna råd (ÅFS).

 

Föreskriften redovisar bestämmelser för alla trafikanter, t.ex. "trafik i korsning med järnväg eller spårväg" och "åligganden vid trafikolyckor",...
Här anges regler om fordons utrustning, hur stor boten blir vid olika brister, t.ex. om färdbromsen inte är effektiv. Här finns regler för bilar och...
I föreskriften anges vad boten vid brott mot vägtrafikregisterlagen blir , t.ex. om ett oregistrerat fordon har använts och om ett avställt fordon har...
I föreskriften anges boten vid brott mot regler om registreringsskyltar, taxiskyltar m.m.
I föreskriften anges vad boten blir för den som  inte har med sig körkort när han eller hon kör personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn eller...
Här anges vilken bot det blir för den som har uppsikt över övningskörning eller körträning, men som inte har sett till att fordonets användning har...
I föreskriften anges Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) om ansvar för t.ex. förare, arbetsgivare eller näringsidkare som inte har tagit ansva...
Här hänvisas till internationella överenskommelser vid transporter. Med beteckningen AETR avses den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om...
Föreskriften anger regler för vilotider vid vägtransporter inom Sverige, t.ex. vad boten blir om föraren inte fortlöpande har gjort anteckningar i...
Här beskrivs föreskrifter som reglerar inrikes transport av farligt gods samt föreskrifter som reglerar internationell transport av farligt gods. Här...
Föreskriften anger regler för brott mot yrkestrafikförordningen, t.ex. om taxiförarlegitimation inte är väl synlig för passagerare och om fordon använts...
Här anges boten för den som har kört ett fordon utan att fordonsskatten varit betald.
Föreskriften anger regler för brott mot trafikskadelagen t.ex. underlåtenhet av förare av moped eller motorredskap att ha med eller på anmodan visa upp...
Här anges vad boten blir för förargelseväckande beteende genom offentlig urinering.
Här anges böter vid förseelser mot ordningsföreskrifter, kommunala föreskrifter och kollektiv persontrafik, t.ex. förtäring av alkohol på offentlig plat...
Här uppges vad boten blir för den som olovligen beträder spåromåde för järnväg.
Här anges böter vid smuggling och brott mot tullagen, t.ex. om man har fört in för mycket starköl eller för många cigaretter.
Här anges bötesbelopp vid brott mot sjötrafikförordningen, t.ex. för hastighetsöverträdelser till sjöss.
Här anges boten för den som har kört vattenskoter på område där det inte är tillåtet.
Här anges boten för den som har uteblivit från mönstring eller annan utredning.
Här anges böter för att ha framfört avgiftspliktigt fordon med vetskap om att fordonet inte fått brukas då vägavgift inte varit betalad.
Här anges boten för den som överskrider högsta tillåtna hastighet, t.ex. blir boten 2 800 kronor om gränsen är max 50 km/timme och man kör i 70 km/timme...
Här anges böter för brott mot Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) regler för internationella transporter, t.ex. för en förare av godstrafik so...