Yttrande till Stockholms tingsrätt i häktningsfråga

2014-07-01
Mot bakgrund av att Julian Assanges advokater inkommit med en begäran till Stockholms tingsrätt att det svenska häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas, har åklagarna i dag svarat tingsrätten i ett skriftligt yttrande.

I svaret till tingsrätten skriver åklagarna att de inte påkallar förhandling men att de inte har någon erinran mot att en sådan hålls. I övrigt bestrider de att det finns skäl att häva häktningsbeslutet och gör gällande att det fortfarande föreligger sannolika skäl för de brottsmisstankar han häktats för och att flyktfaran består.

Yttrandet bifogas i sin helhet. Ingen ytterligare information om ärendets fortsatta handläggning kan ännu lämnas.  

Mer information
Presstjänsten

010-562 50 20

Observera att ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget.