Internationella åklagarkammaren Göteborg

Internationella åklagarkammaren Göteborg handlägger mål inom Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län, bland annat ärenden som avser gränsöverskridande - och även viss nationell - organiserad brottslighet, utomnordiska rättshjälpsärenden, ärenden om utlämning, överlämnande enligt Europeisk arresteringsorder, överförande av lagföring m.m.


Postadress
Box 103
401 21  Göteborg


Besöksadress
Ernst Fontells plats


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Telefon 010-562 70 00
Telefontider Kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
Fax 010-562 71 18
E-post registrator.int-goteborg@aklagare.se


Kontaktpersoner
Chefsåklagare/kammarchef Mats Sällström
Vice chefsåklagare/kammarchef Thomas Ahlstrand
Chefsadministratör Viviann BengtssonVägbeskrivning
Internationella åklagarkammaren Göteborgs verksamhetsområde är den röda markeringen på Sverigekartan.

Internationella åklagarkammaren Göteborgs verksamhetsområde är den röda markeringen på Sverigekartan.

Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.