Internationella åklagarkammaren Stockholm

Internationella åklagarkammaren Stockholm är den största internationella åklagarkammaren i Sverige. Kammarens åklagare är stationerade i Stockholm, Linköping och Sundsvall. 

Huvudsakliga ansvarsområden:   

• Bekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt i vissa fall nationell organiserad brottslighet. 

• Bekämpning av vissa internationella brott av allvarlig beskaffenhet, exempelvis brott som kan inrymmas i Romstadgans definition av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.     

• Inkommande ärenden om internationell rättslig hjälp, dock inte från de nordiska länderna, i brottmål, om erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut, om utlämning eller överlämnande från Sverige och om överförande av lagföring i vissa fall.   


Postadress
Box 70296
107 22  Stockholm


Besöksadress
Hantverkargatan 25 A, plan 5


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Telefon 010-562 50 00
Fax 010-562 54 83
E-post registrator.int-stockholm@aklagare.se


Kontaktpersoner
Tf kammarchef/chefsåklagare Lise Tamm
Tf vice kammarchef/vice chefsåklagare Kim Andrews
Chefsadministratör Ann PetersVägbeskrivning
IÅK Stockholms verksamhetsområde är den gula markeringen på Sverigekartan.

Internationella åklagarkammaren i Stockholms verksamhetsområde är den gula markeringen på Sverigekartan.

Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.