Riksenheten för polismål

Riksenheten för polismål inrättades den 1 januari 2005 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid Riksenheten för polismål handläggs: 

  • ärenden om brott av polisanställda samt andra ärenden om brott som avses i 3 och 5 §§ förordningen (2010:1031) om handläggningen av ärenden om brott av anställda inom polisen. Som exempel kan nämnas brott som har samband med arbetet och begås av polisanställda och personer som inte är anställda men som med stöd av ett särskilt förordnande från polismyndigheten utför arbete för polisen under ledning av en polis samt brott som inte har samband med arbetet och begås av anställd inom polisen eller brott av en student vid polisprogrammet,
  • ärenden om brott av åklagare eller annan anställd inom åklagarväsendet, med vissa undantag, 
  • ärenden om brott utanför tjänsten av justitieråd, justitiesekreterare i Högsta domstolen, hovrättsdomare och domare i allmän underrätt, 
  • ärenden om brott av justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen och domare vid kammarrätt och förvaltningsrätt, 
  • ärenden om brott utanför tjänsten av statsråd, riksdagens ombudsmän och justitiekanslern,
  • ärenden om brott av riksdagsledamöter och riksdagens talman med undantag för ärenden om brott av den art som handläggs vid Riksenheten mot korruption och som avser riksdagsledamöter.
  •  ärenden där åklagaruppgiften av särskilda skäl inte bör utföras vid en annan åklagarkammare och 
  • utredningar om brott i tjänsten av åklagare eller domare där riksdagens ombudsmän, justitiekanslern eller riksåklagaren har beslutat att inleda förundersökning och annan handläggning inte särskilt bestäms.

Chef för Riksenheten för polismål är överåklagare Mats Åhlund. Riksenheten har kansliort i Malmö.


Postadress

205 90  Malmö


Besöksadress
Drottninggatan 1D, 5 vån


Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 (varje helgfri måndag - fredag)


Telefon 010-562 69 30
Fax 010-562 69 40
E-post reg.riksenhetenpolismal@aklagare.se


Kontaktpersoner
Överåklagare Mats Åhlund
Vice överåklagare Eva Nilsson
Chefsadministratör Roswitha Wennersten"Utreder poliserna sig själva?"

”Det finns en vanlig missuppfattning om att brott av poliser utreds av deras egna kollegor,” skriver Mats Åhlund, överåklagare och chef för Riksenheten för polismål.

Läs hans text om hur åklagarna på Riksenheten för polismål arbetar.

Mats Åhlund: Utreder poliserna sig själva?

 

Läs mer
Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inkl e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.