Förmåner, arbetsmiljö och säkerhet

Statliga förmåner

Som anställd inom Åklagarmyndigheten finns vissa förmåner. Läkemedel och läkarvård ersätts till viss del. Vid föräldraledighet med föräldrapenning har du rätt till föräldralön. Det innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Besök hos läkare, mödravård och företagshälsovård kan göras på arbetstid.

Anställda som har barn som inte har fyllt 12 år har rätt att arbeta deltid.

Arbetsmiljö

Inom myndigheten bedrivs ett aktivt arbetsmiljö- och friskvårdsarbete. För arbetsmiljöarbetet finns centrala riktlinjer som alla arbetsplatser ska följa. Där framgår vilka åtgärder som ska vidtas inom arbetsmiljöområdet.

Inriktningen är bland annat att alla medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning.

Det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs lokalt på arbetsplatserna runt om i landet.

Säkerhet

Vid myndigheten finns en säkerhetsenhet som på heltid arbetar med säkerhetsfrågor för myndigheten.

Arbetstider

Som åklagare har man enligt kollektivavtal oreglerad arbetstid. De som arbetar som administratörer har enligt kollektivavtalet ALFA reglerad arbetstid med 39,45 tim/vecka.

I Åklagarmyndigheten finns ett flextidsavtal för den administrativa personalen vid myndigheten.

Friskvård

Friskvårdssatsningen innebär att alla medarbetare kan disponera en timme per vecka av arbetstiden till friskvård. Åklagarmyndigheten lämnar också friskvårdsbidrag till inköp av träningskort för olika friskvårdsaktiviteter.

Vid varje arbetsplats finns ett friskvårdsombud som initierar och verkar för ett aktivt dagligt friskvårdsarbete.