Åklagarmyndigheten logotype

Förmåner, arbetsmiljö och säkerhet

Statliga förmåner

Som anställd inom Åklagarmyndigheten har man vissa förmåner. Läkemedel och läkarvård ersätts till viss del. Vid föräldraledighet med föräldrapenning skjuts 10 procent av den anställdes lön till från arbetsgivaren. Besök hos läkare, mödravård och företagshälsovård kan göras på arbetstid.

Anställda som har barn som inte har fyllt 12 år har rätt att arbeta deltid.

Arbetsmiljö

Inom myndigheten bedrivs ett aktivt arbetsmiljö- och friskvårdsarbete. För arbetsmiljöarbetet finns centrala riktlinjer som alla arbetsplatser ska följa. Där framgår vilka åtgärder som ska vidtas inom arbetsmiljöområdet.

Inriktningen är bland annat att alla medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning.

Det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs lokalt på arbetsplatserna runt om i landet.

Säkerhet

Vid myndigheten finns en säkerhetsenhet som på heltid arbetar med säkerhetsfrågor för myndigheten.

Enheten arbetar med flera långtgående projekt som alla bidrar till att stärka de anställdas säkerhet.

Arbetstider

Som åklagare har man enligt kollektivavtal oreglerad arbetstid. De som arbetar som administratörer har enligt kollektivavtalet ALFA reglerad arbetstid med 39,45 tim/vecka.

Åklagarmyndigheten har sedan slutit ett flextidsavtal för den administrativa personalen vid myndigheten.

Friskvård

Friskvårdssatsningen innebär att alla medarbetare får disponera en timme per vecka av arbetstiden till friskvård. Åklagarmyndigheten lämnar också bidrag till inköp av träningskort.

Vid varje arbetsplats finns ett friskvårdsombud som initierar och verkar för ett aktivt dagligt friskvårdsarbete.