Åklagarmyndighetens

Anders Perklev: Åklagarmyndigheten organiserar sig för framtiden

Den 1 oktober 2014 delades Åklagarmyndigheten in i sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. I samband med omorganisationen skrev riksåklagare Anders Perklev den här artikeln.
Foto: Thomas Carlgren

Åklagare måste finnas över hela landet i rimlig närhet till både polis och domstolar. Därför ska Åklagarmyndigheten även fortsättningsvis finnas på samma orter som idag. Samtidigt är Åklagarmyndigheten en ganska liten organisation. Totalt 900 åklagare handlägger tillsammans omkring en halv miljon inkomna brottsmisstankar varje år. Misstankarna avser en mängd olika brottstyper, från trafikbrott till grova våldsbrott.

Till detta kommer att brottsligheten hela tiden förändras. Antalet enkla ärenden såsom snatteri och skadegörelse minskar medan de stora och komplicerade ärendena ökar. Vissa ärenden, som till exempel det gigantiska mål om bluffakturor som avgjordes i Malmö tingsrätt i somras, kan omfatta tusentals enskilda brottsmisstankar. Allt fler brott begås på nätet, bland annat bedrägerier, sexualbrott mot barn och hatbrott. Sådan brottslighet ställer särskilda krav på både polis och åklagare. För att möta dessa utmaningar ska Åklagarmyndigheten kunna ta tillvara sin kompetens och sina resurser på ett mer flexibelt sätt.

Sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning

Den 1 oktober inordnas myndighetens 39 åklagarkammare i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Nuvarande åklagarkammare får ett gemensamt ansvar för resurser, kvalitet och resultat inom respektive åklagarområde. Sammantaget ska förändringarna leda till förbättrad ledning, ökad flexibilitet och ett närmare samarbete med polisen.

Ärenden ska fördelas mellan kamrarna inom åklagarområdet med hänsyn till geografisk anknytning, tillgänglig kapacitet och specialkunskap. Även om grunden är att ett ärende ska handläggas där brottet har begåtts innebär det till exempel för åklagarområde Syd att ett ärende kan fördelas på någon av åtta kammare. Det här ger en minskad sårbarhet, framförallt hos de mindre enheterna. För stora och komplicerade ärenden ska en grupp av åklagare från flera kammare kunna utses.

Genom att jämna ut arbetsbördan mellan olika åklagarkammare kan långa handläggningstider motverkas och arbetsmiljön förbättras. Vissa enkla ärenden eller ärenden som förkommer mer sällan kan koncentreras till särskilt utpekade åklagarkammare. På så sätt kan sådana ärenden handläggas mer effektivt och med högre kvalitet. Som ett exempel kan nämnas att samtliga enkla trafikbrott numera hanteras i Karlskrona och Östersund. Att välja mindre kammare för koncentrerad handläggning skapar bärkraft och utvecklingsmöjlighet också för dessa.

Andra vanligt förekommande brottstyper, såsom ungdomsbrott och brott i nära relationer, bör dock handläggas på samtliga åklagarkammare. På alla åklagarkammare finns specialiserade åklagare för att hantera sådana mål.

Främja samarbetet med Polisen

De nya åklagarområdena kommer att överensstämma med Polisens indelning i regioner från den 1 januari 2015. En likartad struktur hos polis och åklagare främjar samarbetet och de gemensamma resultaten blir lättare att följa upp. Detta är viktigt eftersom verksamheterna är sammanflätande. Åklagarområdena och polisregionerna kommer att ledas från samma orter.

Även fortsättningsvis kommer det inom myndigheten att finnas tre internationella åklagarkammare för internationell brottslighet och mycket omfattande ärenden avseende grov organiserad brottslighet. Ärenden som avser gränsöverskridande och organiserad brottslighet blir dock allt vanligare i hela åklagarverksamheten. Därför ska de internationella åklagarkamrarna i ökad utsträckning samarbeta med de allmänna kamrarna.

Förändringen av Åklagarmyndighetens organisation är bara en liten del av allt
det arbete som fortlöpande görs för att utveckla och anpassa åklagarverksamheten
till nya förutsättningar. Utvecklingsarbetet kommer aldrig att avstanna. Vi ska
kunna möta såväl dagens som morgondagens krav på åklagarväsendet. 

 Organisationsschema

 

 

Publicerad 2015-12-16

Relaterade nyheter

 • Vice

  Uppskattat medieseminarium i Skövde

  2017-12-05 I slutet av november bjöd Åklagarkammaren i Skövde in den lokala mediekåren till ett medieseminarium. Syftet med seminariet var att bidra till ökad kunskap om hur åklagare arbetar och berätta om vilka överväganden åklagaren gör i kontakter med media.

 • Riksåklagare

  Myndighetschefer markerar mot övergrepp

  2017-11-22 På onsdagskvällen samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande.

 • Juristdagarna2017

  Juristdagarna 2017

  2017-11-22 I en kort film från Juristdagarna 2017 berättar Hanna Cardell om jobbet som kammaråklagare.

 • Framsidan

  Lägesbild om organiserad brottslighet

  2017-11-16 Den myndighetsgemensamma lägesbilden kartlägger bland annat risker i de särskilt utsatta områdena. Områdena karakteriseras fortfarande av synlig kriminalitet, samtidigt som det finns indikationer på att det förekommer brott mot välfärdssystemet och felaktigheter i folkbokföringen.

 • Läs mer