Rättspromemorior och Rättslig vägledning

Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

  • RättsPM 2015:03 Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

    Datum: 2015-06-01

    Utvecklingscentrum Göteborg har gått igenom samtliga domstolsbeslut under perioden 2011-10-01 – 2013-09-30 som avsett prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden. Ett viktigt syfte har varit att identifiera avgöranden som kan vara av intresse som vägledande för åklagarnas tillämpning. Det är dock i få fall som domstolen utvecklat sina skäl och fört ett mera principiellt resonemang. Genomgången visar att åklagarbesluten fastställdes i 83 procent ärendena. Vid prövning av beslut att inte meddela kontaktförbud fastställde domstolarna i hela 95 procent av fallen. I den mån det finns några skillnader mellan åklagare och domstol i tillämpningen av kontaktförbudslagsstiftningen kan domstolarna sägas vara något mera restriktiva än åklagarna. Knappt 25 procent av åklagarbesluten att meddela kontaktförbud har hävts av domstolen. Domstolarnas prövning av meddelade kontaktförbud kommer dock ofta först när kontaktförbuden löpt en tid och förutsättningarna kan då ha förändrats vilket gör jämförelsen osäker. Slutsatsen av genomgången är att åklagarnas rättstillämpning ligger helt i linje med domstolarnas.

  • RättsPM 2015:01 Förverkande enligt 7 § trafikbrottslagen

    Datum: 2015-05-01

    Här lämnas en redogörelse för de utökade möjligheterna att förverka fordon enligt 7 § TBL (Trafikbrottslagen). En uppdatering av nya rättsfall finns när det gäller olovlig körning och dess betydelse för förverkandeyrkandet. Vidare ges anvisningar för hur ägarutredningarna ska bli bättre. Utvecklingscentrum Malmö har intervjuat åklagare vars uppfattning varit att fordon inte förverkas i önskvärd utsträckning eftersom ägarutredningar saknas eller är bristfälliga. De nämnde att förhören med förarna är knapphändiga och att påståenden om att fordonet har lånats inte följs upp. I flertalet fall hålls inte förhör med den registrerade ägaren och det saknas upplysningar om huruvida vederbörande har eftersökts. I de fall den registrerade ägaren hörts delges denne oftast inte misstanke om tillåtande av olovlig körning, trots att det finns förutsättningar för det. Det har bildat utgångspunkt på förslag till riktlinjer som överlämnades till regeringen i juni 2014 och ligger till grund för de anvisningar som ges för att förbättra ägarutredningarna. När det gäller de utökade möjligheterna att förverka fordon enligt 7 § TBL finns det inget hinder mot att beakta tidigare brottslighet vid tillämpningen av den nya lydelsen av 7 § trafikbrottslagen. En av de viktigare förändringarna är att beslutsunderlaget nu omfattar både tidigare domar och strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.