Rättspromemorior och Rättslig vägledning

Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

 • RättsPM 2018:2 Skadestånd

  Datum: 2019-12-16

  Denna rättspromemoria innehåller vägledning i frågor som rör åklagares handläggning av skadeståndsanspråk. Uppdaterad i december 2019.

 • RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

  Datum: 2019-11-28

  Sedan uppdateringen av denna RättsPM i mars 2015 har ytterligare lagändringar skett. Ett maskeringsförbud har införts i 5 kap. 4 § ordningslagen (SFS 2017:12). Polismyndigheten har givits rätt att både föra register över personer som har meddelats tillträdesförbud samt fotografera personer som har tillträdesförbud eller som skäligen kan antas få det. Idrottsorganisationer har, enligt lagen (SFS 2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud, givits möjlighet att få tillgång till uppgifter från registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud. Under 2019 har en tematisk tillsyn (aktgranskning) genomförts vilken utmynnat i tillsynsrapport 2019:3. Aktuell granskning visade att åklagare handlägger tillträdesförbud på ett i allt väsentligt enhetligt sätt. Utfallet av granskningen har dock föranlett en upp-datering av denna RättsPM. Uppdateringen omfattar bl.a. rekommendationer avseende registrering av brott och tillträdesförbud i AM-ärenden, förundersökningsledarskap, dokumentation vid omprövning samt förbudstidens längd vid flerfaldig brottslighet. Sammanställningen i bilaga 2 har uppdaterats med en del av de beslut som granskats.

 • RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott

  Datum: 2019-10-04

  UC Stockholm har tagit fram en ny rättspromemoria om utvisning på grund av brott med vägledning för åklagare. Denna promemoria ersätter RättsPM 2013:5. ​Syftet är att åstadkomma större enhetlighet och effektivitet i åklagarnas handläggning av utvisningsärenden på grund av brott. I promemorian finns bl.a. ett flödesschema för att utreda om förutsättningar för utvisning föreligger samt rekommendationer avseende handläggningen ur ett praktiskt åklagarperspektiv.

 • RättsPM 2019:3 Människosmuggling

  Datum: 2019-05-03

  Promemorian ger rättslig vägledning genom att belysa vissa av de vanligaste frågorna som kan uppstå i förundersökningar gällande människosmuggling. Vägledningen ska också kunna bidra till en effektiv, rättssäker och enhetlig handläggning av denna ärendetyp.

 • RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn

  Datum: 2019-02-28

  Utvecklingscentrum Stockholm publicerar en RättsPM om egenmäktighet med barn. Syftet med RättsPM är att belysa ett antal av de vanligaste förekommande frågorna som kan uppstå i ärenden gällande egenmäktighet med barn. Promemorian ska bidra till en korrekt, effektiv och enhetlig handläggning. Till UC Stockholm inkommer ofta frågor från åklagare om egenmäktighet med barn då ärendena många gånger upplevs innehålla ett flertal komplexa frågor, både juridiska och praktiska. Promemorian är i allt väsentligt koncentrerad kring dessa frågeställningar.