Rättspromemorior och Rättslig vägledning

Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

 • RäV 2021:11 Kryptovalutor

  Datum: 2021-08-30

  Utvecklingscentrum har tagit fram en rättslig vägledning (RäV) om kryptovalutor, RäV 2021:11. ​​​Vägledningen syftar bl.a. till att ge nödvändig förståelse för tekniken och centrala begrepp till stöd för åklagare vid handläggning av ärenden där kryptovaluta kan vara aktuellt att säkra och/eller förverka. I vägledningen finns bl.a. rekommendationer kring tvångsmedelsanvändning och hur problemet med kryptovalutors volatilitet kan hanteras.​

 • RäV 2021:8 - Bidragsbrott

  Datum: 2021-06-24

  Bidragsbrott - inklusive assistansbedrägerier Denna rättsliga vägledning syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för enhetlighet och effektivitet i handläggningen och för bedömningen av bl.a. rubriceringsfrågor. Juni 2021 (Vägledningen ersätter RättsPM 2020:1 och RättsPM 2015:5)

 • RäV 2021:7 Vårdnadshavares skadeståndsansvar

  Datum: 2021-06-03

  Ny rättslig vägledning om vårdnadshavares skadeståndsansvar Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) ska föräldrar som är vårdnadshavare ersätta personskada eller sakskada som deras barn vållar genom brott samt skada genom kränkning. Skadeståndsskyldigheten är begränsad till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse och är gemensamt för två föräldrar. Utvecklingscentrum har gett ny rättslig vägledning om hanteringen av vårdnadshavares skadeståndsansvar (RäV 2021:7). Den nya rättsliga vägledningen ersätter RättsPM 2010:6.

 • RäV 2021:4 Åklagares hantering av strafftidsbeslut

  Datum: 2021-03-19

  Syftet med denna rättsliga vägledning är att ge åklagare en kortfattad vägledning i två steg, kring vilka överväganden som bör göras efter att en underrättelse av strafftidsbeslut kommit in till åklagarkammaren.

 • RäV 2021:1 Provtagnings- och analyskostnader

  Datum: 2021-03-05

  ​Den nya rättsliga vägledningen ersätter RättsPM 2016:7 och har tagits fram med anledning av att återbetalningsskyldigheten utvidgats till att omfatta även kostnader för salivprov samt med anledning av två vägledande avgöranden från Högsta domstolen, dels om återbetalningsskyldighetens omfattning vid narkotikabrott och dels om tillämpningen av jämkningsregeln för bl.a. unga lagöverträdare.​

 • RäV 2021:2 Lagen om brandfarliga och explosiva varor

  Datum: 2021-03-05

  Den rättsliga vägledningen refererar ett antal hovrättsavgöranden avseende grovt brott och synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). ​​​Vägledningen innehåller också ett avsnitt med sammanfattande slutsatser samt en kortare beskrivning av lagstiftningen på området.