Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Kategorier

 • RättsPM 2020:3 Cyklar

  Datum: 2020-05-12

  Rättspromemoria 2020:3 om cyklar. Utgiven av Utvecklingscentrum i maj 2020.

 • RättsPM 2012:7 Bötespraxis

  Datum: 2019-12-18

  Efter det att riksåklagaren utfärdat nya rekommendationer avseende bl.a. butikstillgrepp har RättsPM 2012:7 uppdaterats. Uppdateringen avser bötesbeloppen för ringa stöld, ringa bedrägeri samt ringa skadegörelse. Uppdaterad i december 2019.

 • RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

  Datum: 2019-11-28

  Sedan uppdateringen av denna RättsPM i mars 2015 har ytterligare lagändringar skett. Ett maskeringsförbud har införts i 5 kap. 4 § ordningslagen (SFS 2017:12). Polismyndigheten har givits rätt att både föra register över personer som har meddelats tillträdesförbud samt fotografera personer som har tillträdesförbud eller som skäligen kan antas få det. Idrottsorganisationer har, enligt lagen (SFS 2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud, givits möjlighet att få tillgång till uppgifter från registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud. Under 2019 har en tematisk tillsyn (aktgranskning) genomförts vilken utmynnat i tillsynsrapport 2019:3. Aktuell granskning visade att åklagare handlägger tillträdesförbud på ett i allt väsentligt enhetligt sätt. Utfallet av granskningen har dock föranlett en upp-datering av denna RättsPM. Uppdateringen omfattar bl.a. rekommendationer avseende registrering av brott och tillträdesförbud i AM-ärenden, förundersökningsledarskap, dokumentation vid omprövning samt förbudstidens längd vid flerfaldig brottslighet. Sammanställningen i bilaga 2 har uppdaterats med en del av de beslut som granskats.

 • RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott

  Datum: 2019-10-04

  UC Stockholm har tagit fram en ny rättspromemoria om utvisning på grund av brott med vägledning för åklagare. Denna promemoria ersätter RättsPM 2013:5. ​Syftet är att åstadkomma större enhetlighet och effektivitet i åklagarnas handläggning av utvisningsärenden på grund av brott. I promemorian finns bl.a. ett flödesschema för att utreda om förutsättningar för utvisning föreligger samt rekommendationer avseende handläggningen ur ett praktiskt åklagarperspektiv.

 • RättsPM 2019:3 Människosmuggling

  Datum: 2019-05-03

  Promemorian ger rättslig vägledning genom att belysa vissa av de vanligaste frågorna som kan uppstå i förundersökningar gällande människosmuggling. Vägledningen ska också kunna bidra till en effektiv, rättssäker och enhetlig handläggning av denna ärendetyp.

 • RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn

  Datum: 2019-02-28

  Utvecklingscentrum Stockholm publicerar en RättsPM om egenmäktighet med barn. Syftet med RättsPM är att belysa ett antal av de vanligaste förekommande frågorna som kan uppstå i ärenden gällande egenmäktighet med barn. Promemorian ska bidra till en korrekt, effektiv och enhetlig handläggning. Till UC Stockholm inkommer ofta frågor från åklagare om egenmäktighet med barn då ärendena många gånger upplevs innehålla ett flertal komplexa frågor, både juridiska och praktiska. Promemorian är i allt väsentligt koncentrerad kring dessa frågeställningar.

 • RättsPM 2018:2 Skadestånd

  Datum: 2018-05-17

  Denna rättspromemoria innehåller vägledning i frågor som rör åklagares handläggning av skadeståndsanspråk.

 • RättsPM 2017:04 Åldersbedömning

  Datum: 2017-08-02

  En ny bestämmelse om kroppsbesiktning för att utreda ålder trädde i kraft den 1 juli 2017. UC Stockholm har tagit fram en rättspromemoria om åldersbedömning.

 • RättsPM 2017:1 Uppsåt

  Datum: 2017-04-05

  Riksåklagaren har beslutat att riktlinjerna om uppsåt (RåR 2006:1) ska upphävas och ersättas med en rättspromemoria. ​ Med anledning av NJA 2016 s. 763 (likgiltighetsuppsåt) har riksåklagaren beslutat att riktlinjerna om uppsåt (RåR 2006:1) ska upphävas och ersättas med en rättspromemoria om uppsåt. Avsikten är att promemorian ska utgöra stöd för åklagarna vid bedömningen av uppsåtsfrågor och vid argumentationen i rätten.

 • RättsPM 2016:8 Hatbrott

  Datum: 2016-12-21

  Denna promemoria är ett led i Åklagarmyndighetens arbete att uppnå en enhetlig handläggning av hatbrotten. Syftet med promemorian är att ge vägledning för de operativa åklagare som handlägger sådana brott.

 • RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning

  Datum: 2016-10-20

  Denna RättsPM 2016:1 Narkotika - Preparatbeskrivning uppdaterades i oktober 2019. Beskrivningar av de preparat som narkotikaklassificerats under juli och augusti 2019 samt de som kommer klassificeras under november 2019 har lagts till. Det har även gjorts uppdateringar och justeringar i inledningen och de fyra inledande kapitlen.

 • RättsPM 2016:3 Abusive head trauma och annat grovt våld mot små barn

  Datum: 2016-10-12

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har gjort en översyn och uppdatering av rättspromemorian 2016:3 Handläggning av ärenden om grov misshandel mot spädbarn. I samband därmed har rättspromemorian bytt namn till Abusive head trauma och annat grovt våld mot små barn. Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 699 gjort vägledande uttalanden om beviskraven i denna typ av mål. Den nu uppdaterade rättspromemorian Abusive head trauma och annat grovt våld mot små barn innehåller bland annat en sammanfattning av HD:s dom och en redovisning av SBU-rapporten samt en del av den kritik som riktats mot SBU-rapporten. Inom delar av den svenska läkarkåren råder oenighet om bakgrunden till fynd av allvarliga skador på hjärnan och/eller skelett hos små barn. Detta medför att det ställs stora krav på bredden i utredningen i ärenden av dessa slag. Rekommendationerna för handläggning har därför utvecklats. Därutöver så har ett flertal rättsfallsreferat lagts till.

 • RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer

  Datum: 2016-06-29

  Denna rättspromemoria är framtagen för att vara en vägledning vad gäller de rubricerings- och handläggningsproblem som kan uppkomma när sexualbrott begås på internet. Promemorian är indelad i en del som behandlar handläggningen och en del som behandlar rubriceringsfrågor. Avsikten är att promemorian ska vara överskådlig, lätt att hitta i och till nytta under hela ärendets gång.

 • RättsPM 2015:05 Bedrägeri och bidragsbrott

  Datum: 2015-11-30

  Utvecklingscentrum Stockholm har publicerat en ny RättsPM om bedrägeri och bidragsbrott med assistansersättning - probleminventering och rekommendationer. I promemorian beskrivs såväl reglerna om assistansersättning som rättsliga frågor och metodfrågor. Vidare redogörs för framgångsfaktorer och rekommendationer ges för hur en förundersökning gällande brott med assistansersättning kan bedrivas.

 • RättsPM 2015:03 Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

  Datum: 2015-06-01

  Utvecklingscentrum Göteborg har gått igenom samtliga domstolsbeslut under perioden 2011-10-01 – 2013-09-30 som avsett prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden. Ett viktigt syfte har varit att identifiera avgöranden som kan vara av intresse som vägledande för åklagarnas tillämpning. Det är dock i få fall som domstolen utvecklat sina skäl och fört ett mera principiellt resonemang. Genomgången visar att åklagarbesluten fastställdes i 83 procent ärendena. Vid prövning av beslut att inte meddela kontaktförbud fastställde domstolarna i hela 95 procent av fallen. I den mån det finns några skillnader mellan åklagare och domstol i tillämpningen av kontaktförbudslagsstiftningen kan domstolarna sägas vara något mera restriktiva än åklagarna. Knappt 25 procent av åklagarbesluten att meddela kontaktförbud har hävts av domstolen. Domstolarnas prövning av meddelade kontaktförbud kommer dock ofta först när kontaktförbuden löpt en tid och förutsättningarna kan då ha förändrats vilket gör jämförelsen osäker. Slutsatsen av genomgången är att åklagarnas rättstillämpning ligger helt i linje med domstolarnas.

 • RättsPM 2015:01 Förverkande enligt 7 § trafikbrottslagen

  Datum: 2015-05-01

  Här lämnas en redogörelse för de utökade möjligheterna att förverka fordon enligt 7 § TBL (Trafikbrottslagen). En uppdatering av nya rättsfall finns när det gäller olovlig körning och dess betydelse för förverkandeyrkandet. Vidare ges anvisningar för hur ägarutredningarna ska bli bättre. Utvecklingscentrum Malmö har intervjuat åklagare vars uppfattning varit att fordon inte förverkas i önskvärd utsträckning eftersom ägarutredningar saknas eller är bristfälliga. De nämnde att förhören med förarna är knapphändiga och att påståenden om att fordonet har lånats inte följs upp. I flertalet fall hålls inte förhör med den registrerade ägaren och det saknas upplysningar om huruvida vederbörande har eftersökts. I de fall den registrerade ägaren hörts delges denne oftast inte misstanke om tillåtande av olovlig körning, trots att det finns förutsättningar för det. Det har bildat utgångspunkt på förslag till riktlinjer som överlämnades till regeringen i juni 2014 och ligger till grund för de anvisningar som ges för att förbättra ägarutredningarna. När det gäller de utökade möjligheterna att förverka fordon enligt 7 § TBL finns det inget hinder mot att beakta tidigare brottslighet vid tillämpningen av den nya lydelsen av 7 § trafikbrottslagen. En av de viktigare förändringarna är att beslutsunderlaget nu omfattar både tidigare domar och strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 • RättsPM 2015:02 Penningtvätt

  Datum: 2015-05-01

  Ett RättsPM om penningtvätt har utarbetats i samarbete mellan Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten. Syftet med promemorian är främst att ge åklagare kunskap och vägledning om tillämpningen av den nya lagstiftningen.

 • RättsPM 2012:05 Artikel 6 ur åklagarperspektiv

  Datum: 2012-02-01

  Rättspromemorian om artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har uppdaterats. Den behandlar rätten till en rättvis rättegång ur ett åklagarperspektiv. Utvecklingscentrum Malmö, 2012.

 • RättsPM 2011:4 Förstörandelagen.pdf

  Datum: 2011-09-15

  RättsPM 2011:4 om lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Lagen trädde i kraft den 1 april 2011. (Denna version av rättsPM är uppdaterad i september 2018)

 • RättsPM 2011:06 Påföljd för mord - en sammanställning av domar meddelade efter den 1 juli 2009

  Datum: 2011-09-01

  RättsPM 2011:6 PÅFÖLJD FÖR MORD –en sammanställning av domar meddelade efter den 1 juli 2009, Utvecklingscentrum Göteborg. 3 kap 1 § brottsbalken ändrades den 1 juli 2009. Lagändringen innebär att straffet för mord ska vara fängelse i minst tio år och högst arton år eller på livstid. Syftet med ändringen angavs vara att göra det möjligt för domstolarna att mäta ut straff som bättre svarar mot hur allvarligt brottet är i det enskilda fallet och att betydligt högre tidsbestämda straff än tidigare ska kunna dömas ut för mord. Straffskalan för mord ska användas fullt ut och fängelse på livstid ska dömas ut i de allvarligaste fallen av mord, där fängelse i 18 år inte är tillräckligt. I denna RättsPM refereras 81 domar (avseende 46 mordfall) meddelade efter den 1 juli 2009.

 • RättsPM 2010:04 Sammanställning av rättspraxis i sexualbrottsmål

  Datum: 2010-08-01

  Promemorian innehåller en sammanställning av avgöranden från Högsta domstolen och hovrätten som gäller lagen om sexualbrott som trädde ikraft den 1 april 2005. I RättsPM 2005:6 finns en sammanställning av rättspraxis från de första månaderna sedan lagen trädde ikraft. Detta RättsPM innehåller ytterligare domar.

 • RättsPM 2010:06 Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet

  Datum: 2010-06-17

  Utvecklingscentrum Stockholm har uppdaterat RättsPM 2010:6 Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. I uppdateringen ger UC Stockholm vägledning för hur reglerna i 3 kap 5 § skadeståndslagen bör tolkas och hanteras under förundersökningen och vid rättegången.

 • RättsPM 2007:13 Bevisvärdering sexualbrottmål

  Datum: 2007-07-01

  Promemorian redovisar en kartläggning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål, hur åklagarnas gärningsbeskrivning har behandlats och i vilken mån åtalen har ogillats.

 • RättsPM 2005:06 Den nya sexualbrottslagstiftningen

  Datum: 2005-11-01

  Den 1 april 2005 genomfördes genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott. Promemorian innehåller en sammanställning av domar om lagen om sexualbrott under de nya bestämmelsernas första månader.

 • RättsPM 2005:3 Utländska körkort

  Datum: 2005-10-28

  Denna rättspromemoria behandlar utländska körkorts giltighet i Sverige och vissa andra frågor som är förknippade med detta. Den ska läsas som ett komplement till RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning – Grovt brott? Uppsåt? Påföljd?” som också uppdateras.

 • RättsPM 2005:1 Olovlig körning

  Datum: 2005-10-01

  Med anledning av Högsta domstolens dom den 12 september 2019 (Det afghanska körkortet) har RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning” uppdaterats främst rörande resonemangen kring uppsåtsfrågor.