Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

  • RättsPM 2011:4 Förstörandelagen.pdf

    Datum: 2011-09-15

    RättsPM 2011:4 om lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Lagen trädde i kraft den 1 april 2011. (Denna version av rättsPM är uppdaterad i september 2018)

  • RättsPM 2011:06 Påföljd för mord - en sammanställning av domar meddelade efter den 1 juli 2009

    Datum: 2011-09-01

    RättsPM 2011:6 PÅFÖLJD FÖR MORD –en sammanställning av domar meddelade efter den 1 juli 2009, Utvecklingscentrum Göteborg. 3 kap 1 § brottsbalken ändrades den 1 juli 2009. Lagändringen innebär att straffet för mord ska vara fängelse i minst tio år och högst arton år eller på livstid. Syftet med ändringen angavs vara att göra det möjligt för domstolarna att mäta ut straff som bättre svarar mot hur allvarligt brottet är i det enskilda fallet och att betydligt högre tidsbestämda straff än tidigare ska kunna dömas ut för mord. Straffskalan för mord ska användas fullt ut och fängelse på livstid ska dömas ut i de allvarligaste fallen av mord, där fängelse i 18 år inte är tillräckligt. I denna RättsPM refereras 81 domar (avseende 46 mordfall) meddelade efter den 1 juli 2009.