Åklagarmyndighetens

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

  • RättsPM 2005:16 Hatbrott

    Datum: 2005-12-01

    Under våren 2005 påbörjade Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, Hatbrottsprojektet 2005. Projektet har i sin helhet varit framåtsyftande och inriktat på åklagarkamrarnas vardagliga problem och frågor som avser hatbrott. Det främsta syftet har varit att resultatet skall kunna bidra till att ytterligare förbättra polis- och åklagararbetet med hatbrotten. Projektets granskningsunderlag har tagits fram med hjälp av Åklagarmyndighetens statistikavdelning och avser uppgifter från brottmålsdiarierna per den 31 december 2004.

  • RättsPM 2005:06 Den nya sexualbrottslagstiftningen

    Datum: 2005-11-01

    Den 1 april 2005 genomfördes genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott. Promemorian innehåller en sammanställning av domar om lagen om sexualbrott under de nya bestämmelsernas första månader.