Åklagarmyndighetens

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

  • RättsPM 2013:04 Bidragsbrott

    Datum: 2013-09-01

    Utvecklingscentrum Stockholm har uppdaterat en RättsPM om bidragsbrott. Med detta upphävs RättsPM 2010:2.

  • RättsPM 2010:06 Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet

    Datum: 2013-06-01

    Utvecklingscentrum Stockholm har uppdaterat RättsPM 2010:6 Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. I uppdateringen ger UC Stockholm vägledning för hur reglerna i 3 kap 5 § skadeståndslagen bör tolkas och hanteras under förundersökningen och vid rättegången.