Åklagarmyndighetens

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

 • RättsPM 2016:8 Hatbrott

  Datum: 2016-12-21

  Denna promemoria är ett led i Åklagarmyndighetens arbete att uppnå en enhetlig handläggning av hatbrotten. Syftet med promemorian är att ge vägledning för de operativa åklagare som handlägger sådana brott.

 • RättsPM 2014:1 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande

  Datum: 2016-11-03

  UC Malmö har uppdaterat en RättsPM som handlar om frågor, som alla åklagare hanterar i princip varje dag, nämligen partsinsyn vid frihetsberövande. Framställningar med krav på sådan insyn ställs allt oftare av advokater och misstänkta. Vad konkret ska åklagaren svara vid begäran om partsinsyn vid frihetsberövande? När ska svar lämnas, hur och av vem? Det är frågor som nu tas upp i promemorian. Rättspromemorian är uppdaterad med nya avsnitt med erfarenheter och råd om den praktiska hanteringen. Uppdaterad i oktober 2016.

 • RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer

  Datum: 2016-06-29

  Denna rättspromemoria är framtagen för att vara en vägledning vad gäller de rubricerings- och handläggningsproblem som kan uppkomma när sexualbrott begås på internet. Promemorian är indelad i en del som behandlar handläggningen och en del som behandlar rubriceringsfrågor. Avsikten är att promemorian ska vara överskådlig, lätt att hitta i och till nytta under hela ärendets gång.

 • RättsPM 2015:4 Strafföreläggande

  Datum: 2016-05-09

  Utvecklingscentrum Malmö har publicerat en ny rättspromemoria om strafföreläggande som ersätter RÅ:s tidigare handbok från 1998 om strafföreläggande.