Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2014:01 Etiska riktlinjer

    Datum: 2014-06-17

    Etiska riktlinjer för åklagarväsendet Åklagare fattar beslut som kan ha stor betydelse för enskilda personer. Både åklagare och andra anställda inom åklagarväsendet möter dagligen många människor som på olika sätt är berörda av vårt arbete. Inte sällan ställs vi inför svåra avvägningar. De etiska riktlinjerna ska vara ett stöd för alla anställda inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, både i beslutsfattandet och i det dagliga förhållningssättet inom och utom arbetet. Riktlinjerna ska bidra till hög kvalitet i verksamheten och därmed till att skapa förtroende för myndigheterna och de beslut som fattas inom dem. Riktlinjerna har föregåtts av diskussioner på ett stort antal arbetsplatser inom åklagarväsendet. De gäller tillsvidare, men ska efterhand uppdateras utifrån de behov som uppstår. Avsikten är att riktlinjerna också ska användas i interna utbildningar och i fortsatta diskussioner på arbetsplatserna.

  • Företagsbot och straff

    Datum: 2014-06-04

    Riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och arbetsmiljöbrott.