Åklagarmyndighetens

Åklagarmyndighetens behandling av personuppgifter

Åklagarmyndigheten använder ett antal it-system som stöd i den operativa verksamheten som behandlar personuppgifter. De är nödvändiga för att handlägga ärenden i myndighetens operativa verksamhet, en verksamhet som främst ägnar sig åt brottsbekämpning.

Information struktureras och samlas i olika register för att den lätt ska kunna återfinnas. All personuppgiftsbehandling regleras av lagar och förordningar. Tillsyn utövas av fristående myndigheter och medborgare har rätt till viss insyn.

It-system som hanterar personuppgifter regleras som huvudregel av personuppgiftslagen, men för åklagarväsendets operativa verksamhet gäller åklagardatalagen istället för personuppgiftslagen. Enligt åklagardatalagen gäller dock också vissa bestämmelser i personuppgiftslagen, se närmare 2 kap 2 § åklagardatalagen.

Personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten

För den operativa brottsbekämpande verksamheten regleras behandlingen av personuppgifter huvudsakligen av åklagardatalagen. Regeringen har genom åklagardataförordningen reglerat behandlingen på en mer detaljerad nivå. Åklagardatalagen omfattar bland annat personuppgiftsbehandling i brottmålsdiariet Cåbra som huvudsakligen förs för att kunna utreda och lagföra brott. Personuppgifter får även behandlas i åklagarväsendets operativa verksamhet om det behövs för att en åklagare ska kunna fullgöra de uppgifter, utöver brottsbekämpning, som en åklagare har enligt bestämmelser i lag eller förordning.

De vanligast förekommande fallen när Åklagarmyndigheten behandlar personuppgifter i den operativa brottsbekämpande verksamheten är:

  • När någon är eller har varit misstänkt i en utredning om brott
  • När någon har anmält ett brott, är målsägande eller förekommer i ett ärende som vittne eller någon annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande
  • När någon är sökande, motpart eller annan part eller kan jämställas med part i ett ärende
  • När någon är eller har varit offentlig försvarare eller målsägandebiträde eller liknande.

 

Hantering av personuppgifter för ej misstänkta personer

Enligt åklagardatalagen ska det alltid framgå om en person behandlas trots att han eller hon inte är misstänkt, antingen av sammanhanget eller genom en särskild upplysning. Det finns även sökbegränsningar för sådana personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

Enligt åklagardatalagen får uppgifter om en person inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Sådana uppgifter benämns känsliga personuppgifter, och får bara komplettera uppgifter om en person som behandlas på annan grund – när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. I de allra flesta fall är det inte tillåtet att utföra sökningar på begrepp som normalt är att anse som känsliga personuppgifter.

Kontroll och tillsyn

För alla register som förs finns det dels en personuppgiftsansvarig som bestämmer ändamål med och medel för behandlingen av personuppgifter, dels ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Datainspektionen (DI) och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) utövar omfattande tillsyn över Åklagarmyndighetens personuppgiftsbehandling. Tillsynsmyndigheterna har bland annat rätt att på begäran få tillgång till de personuppgifter som behandlas samt få tillträde till lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Insyn och sekretess

Enligt lag har var och en rätt att en gång per år begära besked om vilka personuppgifter som behandlas avseende dem. Åklagarmyndigheten prövar alltid om det föreligger sekretess före ett utlämnande av registeruppgifter kan ske. Om uppgifter som begärs ut av en privatperson efter prövning anses vara belagda med sekretess kan han eller hon bli nekad att ta del av dem. Det kan till exempel handla om förundersökningssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan begära ut utdrag från Åklagarmyndighetens register där det redovisas uppgifter om dig i enlighet med 26 § personuppgiftslagen.

 

Exempel på lagar och förordningar som reglerar Åklagarmyndighetens personuppgiftsbehandling

Exempel på andra lagar som reglerar tillsyn, insyn och sekretess

 Personuppgiftsombud för Åklagarmyndigheten är arkivarie Niklas Gustafsson.