Åklagarmyndigheten

Andra tvångsmedel

Husrannsakan

En husrannsakan kan vara viktig under förundersökningen antingen för att söka efter misstänkta eller för att söka efter bevisföremål. Ett exempel kan vara att åklagare beslutar om husrannsakan i en lägenhet där narkotikaförsäljning pågår.

Reseförbud

Om någon är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse kan åklagaren besluta om reseförbud. Ett reseförbud kan meddelas om det finns risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. När denna bedömning görs ska hänsyn bland annat tas till den misstänktes personliga förhållanden och vilket brottet är.

Beslut om reseförbud kan meddelas även beträffande brott som inte kan leda till fängelse om det finns risk för att den misstänkte genom att lämna landet undandrar sig lagföring eller straff.

Vid beslutande av reseförbud måste man ta hänsyn till det intrång och men som det innebär för den misstänkte eller annat intresse. En avvägning måste göras mellan behovet av åtgärden och intrånget. Om intrånget bedöms vara större än behovet av åtgärden får inte reseförbud meddelas.

Under en förundersökning kan nya omständigheter framkomma som gör att tvångsmedel blir aktuellt, trots att så inte tidigare varit fallet. Exempel på sådana omständigheter är att den misstänkte blir misstänkt för nya brott eller att den misstänkte inte följer en kallelse till förhör. Motsatt situation kan också uppstå, det vill säga att det framkommer nya omständigheter som gör att det inte längre finns skäl för att använda tvångsmedel. Åklagaren ska då genast vidta åtgärder för att tvångsmedlet inte ska bestå.