Hemlig dataavläsning

Den 1 april 2020 trädde en ny lag (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA) i kraft. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år för att därefter utvärderas.
HDA innebär i korthet att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har rätt att i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel ta sig in i t.ex. datorer, mobiltelefoner eller användarkonton till lagrings- eller kommunikationstjänster för att kunna läsa av eller ta upp uppgifter som finns i den fysiska utrustningen eller tjänsten. HDA får användas i vissa förundersökningar vid särskilt grov brottslighet, men också i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll.

Se också: