Om oss

Av cirka 1 340 anställda inom Åklagarmyndigheten är cirka 900 åklagare, medan övriga arbetar med olika stödfunktioner.

Den operativa åklagarverksamheten utövas på landets 39 åklagarkammare. Av dessa är 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

Myndigheten har också tre internationella åklagarkammare. Här finns specialistkompetens för att bekämpa den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten och för det internationella åklagarsamarbetet.

Dessutom finns fyra nationella åklagarkammare – en för bekämpning av korruption, en som handlägger miljö- och arbetsmiljömål, en för säkerhets- och terroristmål samt en som handlägger brottsmisstankar mot poliser.

Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum har i uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn utövas också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrumen. Utvecklingscentrumen svarar för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden.

På riksåklagarens kansli finns en rättsavdelning för rättslig tillsyn och information, verksamheten i Högsta domstolen och centrala internationella frågor samt centrala funktioner för bland annat information, ekonomi, personal och IT. Här finns också fyra områdesansvariga överåklagare för styrning och samordning av den operativa verksamheten på åklagarkamrarna.