Att jobba som åklagare

Som åklagare har du en stark och framträdande roll i rättssamhället och är en viktig del av vårt demokratiska system. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment.

Åklagaren har tre huvuduppgifter:

  1. Utreda brott tillsammans med polisen. En brottsutredning, som också kallas förundersökning, genomförs för att fastställa om ett brott har begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisningen räcker för att väcka åtal.
  2. Besluta i åtalsfrågan. När förundersökningen är färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol.
  3. Framträda i domstolen. Om åtal väcks blir det rättegång. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet.

Som åklagare har du jour- och beredskapstjänst vilket innebär att du har jour några gånger per år under nätter och helger. Då ska du snabbt kunna fatta beslut om anhållande eller husrannsakan. Du får särskild ersättning för jourtjänstgöringen.

Vad krävs för att du ska trivas i åklagarrollen?

Åklagaryrket är ansvarsfullt och krävande. Som åklagare ska du gilla utmaningar och att arbeta med brottsbekämpning i en händelsestyrd verksamhet. Förutom rätt utbildning krävs ett antal personliga egenskaper för att klara jobbet. Du måste bland annat vara beslutsför, vara självständig och ha ett gott omdöme.

Åklagare har kontakt med många olika människor: de som varit utsatta för brott eller begått brott, journalister, advokater, domare, skatterevisorer och andra tjänstemän vid olika myndigheter. Därför behöver du ha förmåga att skapa kontakt med människor i olika situationer. Du måste, när det är motiverat, också kunna fatta beslut som är obehagliga för andra människor.

Karriär och utveckling som åklagare

Åklagare har goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Från den första dagen erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling, och du får en utmanande vardag som innebär allt från självständigt arbete till kunskapsutbyten med kompetenta kollegor.

De flesta åklagarna arbetar med alla slags brottmål men det finns också åklagare som är specialiserade inom särskilda brottsområden, till exempel ekonomiska brott eller narkotikabrott.

Som åklagare har du möjlighet att söka till andra roller, till exempel senior åklagare. Du kan också bli teamledare eller anmäla intresse för utlandsuppdrag, tidsbegränsade tjänster på huvudkontoret eller Utvecklingscentrum och utlåning till andra myndigheter.

Senior åklagare

Den som arbetat som kammaråklagare i några år och som visar skicklighet i arbetet kan söka en anställning som senior åklagare. Seniora åklagare tar ansvar för de svåraste ärendena som förekommer på en åklagarkammare, dvs. i huvudsak allvarlig och komplicerad brottslighet. Som senior åklagare förväntas man också handleda yngre kollegor och ta ansvar för hela kammarens verksamhet.

Statsåklagare

Inom varje åklagarområde finns ett antal statsåklagare. Statsåklagarna är de allra skickligaste åklagarna i myndigheten, med lång erfarenhet av rollen som åklagare. De förväntas leda utredningar i de mest komplicerade ärendena, exempelvis där det förekommer en stor mängd hemliga tvångsmedel eller är fråga om organiserad brottslighet. Statsåklagaren är en resurs för hela åklagarområdet.