Organisation

Den operativa åklagarverksamheten utövas i fyra geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning.

Åklagarområdena består av landets 31 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett eller två län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

I myndigheten finns också fyra nationella åklagarkammare: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten mot korruption, Riksenheten för säkerhetsmål och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Särskilda åklagarkammaren handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare och är direkt underställd riksåklagaren.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum bedriver metod- och rättsutveckling, samt rättslig uppföljning och överprövningar.

På huvudkontoret finns avdelningar för rättslig styrning, tillsyn och verksamheten i Högsta domstolen, stödfunktioner till den operativa verksamheten samt internrevision.

Organisationsnummer för Åklagarmyndigheten: 202100-0084

Organisationsskiss ÅM 20230401

 

Organisationsskiss i större storlek finns här