Åklagarmyndigheten logotype

Organisation

Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning.

Åklagarområdena består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

I myndigheten finns också fyra nationella åklagarkammare: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten mot korruption, Riksenheten för säkerhetsmål och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (tidigare Internationella åklagarkammaren). 

Särskilda åklagarkammaren handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare och är direkt underställd riksåklagaren.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum bedriver metod- och rättsutveckling, samt rättslig uppföljning och överprövningar.

På huvudkontoret finns avdelningar för rättslig styrning, tillsyn och verksamheten i Högsta domstolen, stödfunktioner till den operativa verksamheten samt internrevision.

Organisationsnummer för Åklagarmyndigheten: 202100-0084

Organisationsskiss Åklagarmyndigheten   circle1   circle2   circle3   circle4   circle5   circle6   circle7   circle8   circle9   circle10   circle11   circle12   circle13   circle14