Särskilda åklagarkammaren

Särskilda åklagarkammaren handlägger brottsmisstankar mot poliser, åklagare, domare, riksdagspolitiker och andra särskilda befattningshavare. Omkring 10 000 ärenden behandlas här varje år.

Särskilda åklagarkammaren skiljer sig från de allmänna åklagarkamrarna på så sätt att kammaren är den enda som utreder brottsmisstankar mot personer som har en viss befattning. Kammaren utreder alla typer av brott oavsett om det rör sig om något som hänt under tjänstgöring eller på fritiden.

Flest ärenden om poliser

De flesta av ärendena handlar om anställda inom polisen. Det kan gälla allt ifrån misstänkt våldsanvändning till hur poliser uppträtt. När en polis använder verkanseld vid ingripanden inleds alltid en förundersökning av åklagare. Reglerna för polisers befogenheter kan vara svåra att tillämpa och det finns ofta gränsdragningsfrågor i förhållande till grundlagarna, mänskliga rättigheter och hur en polis får använda våld.

När åklagaren meddelat sitt beslut om en polisanställd underrättas polisens internutredningar. De tar sedan ställning till om någon arbetsrättslig åtgärd ska vidtas. På samma sätt fungerar det med ärenden som rör åklagare och anställda inom åklagarväsendet. Då underrättas alltid riksåklagaren om en förundersökning inleds.

Arbetet bedrivs avskilt från annan åklagarverksamhet

Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren bedrivs avskilt från vanlig polis- och åklagarverksamhet. Det är den enda åklagarkammare som organisatoriskt lyder direkt under riksåklagaren. Åklagarna arbetar i kammarens lokaler i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Åklagarna här biträder även riksåklagaren, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen vid handläggningen av deras förundersökningar. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kan även överlämna ärenden till Särskilda åklagarkammaren.