Upphandlingar

Som statlig myndighet är Åklagarmyndigheten skyldig att upphandla enligt de regler som finns i Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) - LOU.

LOU bygger i sin tur på EG-rätten och de grundläggande principer som gäller för all offentlig upphandling inom EU.

Pågående upphandlingar

Åklagarmyndighetens upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget TendSign.com. Över tröskelvärdet publiceras de även i den europeiska upphandlingsdatabasen TED.

Aktuella upphandlingar

 

Anmäl oegentligheter

Regeringen har beslutat att de statliga myndigheternas arbete mot korruption ska stärkas. Ett sätt att göra det på är att säkerställa att misstankar om korruption eller andra oegentligheter kan anmälas på ett enkelt sätt.

Den som misstänker eller har kännedom om oegentligheter inom Åklagarmyndigheten kan anmäla detta till tillsynsavdelningen vid huvudkontoret via exempelvis brev eller e-post.

En anmälan om oegentligheter är en allmän handling som på begäran ska lämnas ut i den del den inte innehåller sekretessbelagd information.