Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".
 • Tillsynsavdelningens årsrapport 2020

  Datum: 2021-02-05

  Tillsynsavdelningen har sammanfattat verksamheten under 2020 i sin årliga rapport. ​Utgångspunkten är att tillsynen i första hand ska vara framåtsyftande och lärande och genom vägledning bidra till en förbättrad verksamhet. Under 2020 inledde avdelningen fyra ärenden om förenklad tillsyn (5 under 2019) samt 28 särskilda tillsynsärenden (20 under 2019). I 4 ärenden har det fattats beslut om att avsluta ärendet utan vidare granskning (2 under 2019). Under 2020 har det även beslutats att särskilda tillsynsärenden inte ska inledas i 20 ärenden, vilket ligger på samma nivå som under 2019. Avdelningen har därutöver också handlagt bland annat remisser från JO och JK. Beslut som bedöms vara av särskild betydelse redovisas i rapporten.

 • Tillsynsrapport 2020;2 Målsägandebiträde

  Datum: 2020-12-02

  Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning som omfattar ärenden om brott i nära relation som misshandel, olaga hot och fridskränkningsbrott samt ärenden om sexualbrott, dvs. sådana ärenden där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister och förbättringsområden i handläggningen.

 • 2019 - Rapport Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

  Datum: 2020-03-31

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 2019 har presenterats för regeringen Under 2019 har de samverkande myndigheterna genomfört både nationella och internationella insatser mot strukturerade kriminella nätverk. Problematiken med organiserad brottslighet mot välfärdssystemet lyfts särskilt fram i återrapporteringen.

 • Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2019

  Datum: 2019-12-31

  Under 2019 hade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring med särskilt fokus på utredningar av brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

 • 2018 - Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

  Datum: 2019-04-10

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2018 har presenterats för regeringen. Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 • Tillsynsrapport 2019:1 Våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna

  Datum: 2019-03-19

  Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader i mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå. Projektgruppen konstaterar att de brottstyper som omfattas av granskningen är sådana där det oftast saknas vittnen, vilket innebär att de inledande utredningsåtgärderna får särskilt stor betydelse. – Det här är brott som ofta är svårutredda. En slutsats är att många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden. Bland annat kan framställning om målsägarbiträde ske i fler fall än vad som är fallet i dag och det kan göras tidigare i utredningarna, säger projektledare och överåklagare Marianne Ny. En annan iakttagelse är att beslut om att lägga ned en brottsutredning i de flesta fall varit riktiga med hänsyn till det bevismaterial som funnits tillgängligt, men att det i många fall hade funnits ytterligare åtgärder att vidta. Om sådana åtgärder hade kunnat leda till åtal kan projektgruppen dock inte uttala sig om. För några år sedan tog polis och åklagare gemensamt fram ett metodstöd, kallat Ett utvecklat bästa arbetssätt. – På de åklagarkammare som har högst lagföringsandelar arbetar polis och åklagare i högre utsträckning efter metodstödet. Vår rekommendation är därför att man fortsätter insatserna för att införa Ett utvecklat bästa arbetssätt, säger Marianne Ny.

 • Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar - metoder och studiebesök

  Datum: 2019-02-28

  Rapporten Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar – Metoder och studiebesök kompletterar handledningen med det likalydande namnet. Rapporten ger korta introduktioner till de protokoll/metoder för barnförhör som varit av intresse vid arbetet med Handledningen Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar. Rapporten ger också korta beskrivningar av de studiebesök som gjordes inom ramen för arbetet med att utarbeta handledningen. Relaterat: Förhörshandledningen Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar

 • Tillsynsrapport 2017:2 Våldtäkt – tvångsmedelsanvändning vid misstanke om våldtäkt

  Datum: 2017-11-30

  Mot bakgrund av riksåklagarens tillsynsbeslut i ärende ÅM 2014/7730 och i anledning av att ändringsfrekvensen i överprövningsärenden under 2015 uppvisade en betydande ökning och uppgick till 26 % har en förstudie avseende användningen av personella tvångsmedel vid misstanke om våldtäkt genomförts på Utvecklingscentrum Göteborg. Frågorna om rättstilllämpning och enhetlighet har varit i fokus vid tillsynen. I tillsynen har också handläggningen under jourtid uppmärksammats. Granskningen av handläggningen under jourtid har begränsats till att kontrollera i vilken mån anteckningsfältet används i ärenden där tvångsmedel är aktuella och om direktiv lämnats. I granskningen har även ingått frågan om framställan av målsägandebiträde gjorts i ett tidigt skede. Granskningen har utgått från ärendehanteringssystemet Cåbra.

 • Tillsynsrapport 2017:1 - Restriktioner och långa häktningstider

  Datum: 2017-10-31

  Vid Utvecklingscentrum Malmö har en granskning gjorts för att undersöka om åklagarnas tillämpning av häktningsinstitutet och användande av restriktioner sker i enlighet med de vägledande styrdokumenten, ÅFS 2015:2 och RåR 2015:1. Undersökningen har dels bestått i en genomgång av myndighetens statistik från åren 2014 t.o.m. 2016 avseende såväl anhållna som häktade och dels en närmare granskning av 200 frihetsberövanden genom häktning under samma tidsperiod.

 • Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2016.pdf

  Datum: 2017-05-31

  Denna rapport har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen. I en bilaga till rapporten har Polismyndigheten och Tullverket redovisat respektive myndighets användning av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2016

  Datum: 2017-04-26

  Under år 2016 har ärendeinflödet till Särskilda åklagarkammaren minskat något. Lagföringen har ökat. Antalet domar som ogillats är fortfarande ganska högt. Balanserna och genomströmningstiderna har minskat. Antalet ändrade beslut vid överprövning är alltjämt mycket lågt.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2016

  Datum: 2017-03-31

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2016.

 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  Datum: 2016-12-15

  Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där anmälan gjorts av en länsstyrelse med anledning av en rapport från någon av Livsmedelsverkets officiella veterinärer vid slakterier. Syftet har varit att utreda vilka svårigheter som finns vid utredning och lagföring av brotten. Granskningens viktigaste resultat är att det föreligger bevissvårigheter i flera avseenden. Många ärenden avser transport av djur till slakterier. I de fallen är det svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till att djuret var skadat eller sjukt vid transporten, eller i vart bort känna till det. Det är också svårt att bevisa när och hur en sådan skada eller sjukdom uppkommit. Granskningen visar också att det i förekommande fall är svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till, eller i vart bort känna till, att djuret varit dräktigt vid transporten. Det finns dock i sådana ärenden möjliga utredningsåtgärder som skulle kunna medföra en bättre bevisning. Här bör ett samarbete med Livsmedelsverket och länsstyrelserna kunna ge åklagarna kunskap om hur man kan få fram ett bättre beslutsunderlag vad framförallt gäller det subjektiva rekvisitet, dvs. om den misstänkte handlat med uppsåt eller oaktsamhet.

 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  Datum: 2016-10-06

  Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till riksåklagaren den 24 mars 2016. Riksåklagaren har inte tagit ställning till förslagen i rapporten eller hur denna ska hanteras vidare.

 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  Datum: 2016-07-11

  Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare granskning av barnförhör i överprövningsärenden.

 • Rapport om äktenskapstvång m.m.

  Datum: 2016-06-22

  Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015

  Datum: 2016-04-05

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2015.

 • Rapport om sömnambulism

  Datum: 2016-02-29

  Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex i sömnen. En invändning om bristande uppsåt kan därför inte utan vidare avfärdas som grundlös. Det kan behövas ett utlåtande av en sömnexpert.

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Datum: 2016-02-09

  Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna ärenden har ökat något, men ärenden med fängelse i straffskalan minskat.

 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  Datum: 2015-10-30

  I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till att identifiera frågor som skulle kunna lämpa sig att arbeta vidare med och få underlag för behovet av åtgärder.

 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  Datum: 2015-10-01

  Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare. Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare.

 • Tillsynsrapport 2015:03 Granskning av beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden

  Datum: 2015-06-01

  Åklagarmyndigheten har granskat 100 rattfylleriärenden och 85 ärenden om våldsamt motstånd. En jämförelse har gjorts med en granskning från år 2010. Sammantaget har åklagarnas tillämpning av riksåklagarens riktlinjer för beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden (RåR 2007:2) blivit bättre. Antal ärenden där underlaget är bristfälligt är dock i princip lika många vid båda granskningstillfällena.

 • 2015 - Rapport om användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2014

  Datum: 2015-05-22

  Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  Datum: 2015-05-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med granskningen har varit att uppmärksamma eventuella brister, säkerställa enhetlighet i handläggningen och att identifiera framgångsfaktorer för att öka lagföringen.

 • Tillsynsrapport 2015:01 Granskning av ärenden med lång handläggningstid

  Datum: 2015-03-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har genomfört en granskning av 75 äldre ärenden. Sammantaget har åklagarnas handläggning av de granskade ärendena varit förhållandevis god. Relativt få ärenden har gett anledning till någon åtgärd. I de flesta ärenden har det funnits en godtagbar förklaring till den långa handlägg­ningstiden. Resultatet är bättre än förväntat.

 • 2015 - Årsrapport särskilda åklagarkammaren (2014)

  Datum: 2015-02-20

  I Åklagarmyndighetens riktlinjer Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål (ÅMR 2014:1) föreskrivs att verksamheten vid riksenheten ska redovisas i en årsrapport som senast den 1 mars ska överlämnas till riksåklagaren. Riksenheten för polismål har bytt namn till Särskilda åklagarkammaren. Denna rapport är utformad i enlighet med vad riktlinjerna föreskriver.

 • 2015 - Årsrapport tillsynsavdelningen (2014)

  Datum: 2015-02-01

  Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning har lämnat en årsrapport till riksåklagaren om avdelningens verksamhet under år 2014. I årsrapporten sammanställs ett antal beslut av särskild betydelse som har meddelats av riksåklagaren, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern under året.

 • Tillsynsrapport 2014:01 Fördjupad granskning av vissa kontaktförbudsärenden

  Datum: 2014-03-01

  Åklagarmyndigheten har granskat och gjort en uppföljning av kontaktförbudsärenden vid Södra Skånes åklagarkammare. I beslut under avsnitt 9 i tillsynsrapporten 2013:4 - Kontaktförbud, bestämdes att Utvecklingscentrum Göteborg i anledning av denna iakttagelse skulle göra en fördjupad granskning av handläggningstiderna i de ärenden vid Södra Skånes åklagarkammare där handläggningstiden överskridit tre veckor.

 • Tillsynsrapport 2014:02 Förmögenhetsbrott

  Datum: 2014-03-01

  En granskning har genomförts av åklagares tillämpning av reglerna om förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott. Syftet har varit att granska enhetligheten och efterlevnaden av riktlinjer. Sammanlagt har 42 ärenden aktgranskats.

 • 2014 - Restriktioner och häktningstider

  Datum: 2014-01-01

  I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas och om oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Förutom åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsgruppen också bestått av representanter för advokatkåren, kriminalvården och polisen.

 • Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat ärenden där företagsbot har registrerats under 2012. Granskningen visar på en ökning av antalet ärenden jämfört med föregående granskning som avsåg 2009. Rapporten visar även att åklagarnas tillämpning av företagsbot förefaller vara rättsenlig, enhetlig och förutsebar.

 • Tillsynsrapport 2013:07 Dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat i vilken omfattning åklagare fullgör skyldigheten att dokumentera skälen till att anhållna och häktade personer får restriktioner, bland annat med anledning av den internationella kritik som riktats mot Sverige för att häktade har restriktioner i stor utsträckning.

 • Tillsynsrapport 2013:05 Beslag

  Datum: 2013-11-01

  Utvecklingscentrum Malmö har granskat om åklagare fastställer beslag i enlighet med stadgandet i rättegångsbalken.

 • Tillsynsrapport 2013:01 Trafikbrott begångna inom den yrkesmässiga trafiken

  Datum: 2013-01-01

  Synpunkter har framförts från flera håll på åklagares hantering av brott begångna inom den yrkesmässiga trafiken. Vissa regelverk har därför valts ut för en översiktlig granskning. En närmare granskning har gjorts av brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 • Tillsynsrapport 2013:02 Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

  Datum: 2013-01-01

  Vid Utvecklingscentrum Malmös kontakter med Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (SOU 2011:75) har framkommit att det finns ett visst missnöje med åklagarnas hantering av ärenden som rör djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. I anledning därav har Utvecklingscentrum Malmö den 16 december 2011 beslutat om ett tillsynsprojekt avseende djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, dnr ÅM 2011/1585.

 • Tillsynsrapport 2012:05 Misshandel av barn under 15 år

  Datum: 2012-11-22

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Misshandel av barn under 15 år. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:06 Rån mot barn

  Datum: 2012-11-22

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Rån mot barn. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin bostadsinbrott. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin barnpornografibrott. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Misshandel av obekant. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:04 Våldtäkt mot vuxen

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Våldtäkt mot vuxen. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:07 Fakturabedrägeri

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Fakturabedrägeri. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.