Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Kategorier

 • Handbok LUL31 och bevistalan

  Datum: 2021-06-03

  Åklagarmyndigheten har tagit fram handboken Utredningar enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år. Syftet med handboken är att ge rättsligt stöd och praktisk vägledning i de frågor som åklagare kan ställas inför i utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år. Regelverket skiljer sig i många delar från när personer över 15 år är misstänkta. (Denna version av handboken uppdaterades senast i juni 2021)

 • Handbok kontaktförbud

  Datum: 2021-05-06

  Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. (Denna version av handboken är uppdaterad i december 2017 och i oktober 2019, samt rättad i juni 2020.)

 • Företagsbot

  Datum: 2020-05-01

  Ett metodstöd för att underlätta förståelsen för reglerna.

 • Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok

  Datum: 2019-02-28

  Barnhandboken i ny skepnad Handboken ”Handläggning av ärenden gällande brott mot barn” har genomgått en översyn och fått namnet ”Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok”. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum har gjort en genomgripande översyn och uppdatering av handboken. Avsnittet om förhör med barn har kortats ned för att istället hänvisa till handledningen Förhör med barn Förhör med vuxna som har vissa osynliga funktionsnedsättningar - handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande. Därutöver har ny lagstiftning och ett viktigt beslut av JK inarbetats. Bilagorna med rättsfall och relevant lagstiftning har även uppdaterats och utökats. För att minska antalet dokument och samla den centrala informationen till ett dokument har även RättsPM 2014:3 Barn som vittnen i brottmål inarbetats i ett nytt avsnitt i handboken, 5.6.3 Barn som vittne. Även RättsPM 2013:3 Resande i sexuella övergrepp mot barn har inarbetats som ett nytt

 • Förtal och förolämpning - särskilt om handläggning och åtalsprövning

  Datum: 2019-01-23

  Vägledningen för åklagarnas åtalsprövning vid förtals- resp. förolämpningsbrott har justerats något jämfört med den tidigare rättspromemorian. Handboken innehåller också en genomgång av den rättsliga regleringen samt vägledning för den praktiska hanteringen av förtals- och förolämpningsärenden. ​Handboken ersätter RättsPM 2014:2 som har upphävts.

 • Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar

  Datum: 2018-10-10

  Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har i ett gemensamt projekt tagit fram en handledning för polis och åklagare om praktiska frågor vid planering och genomförande av förhör med barn och med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar. Handledningen är tänkt att ge åklagare och barnförhörsledare ett enkelt och lättillgängligt stöd för planering och genomförande av förhör med barn och med vuxna med osynliga funktionsnedsättningar. Vidare behandlas information till den som ska höras och till medföljande trygghetsperson, vårdnadshavare och stödperson. I handledningen tas även upp vad åklagaren och barnförhörsledaren bör tänka på när det gäller miljön i mottagningsrum och förhörsrum, närvaro av tolk och hjälpmedel vid förhör. Handledningen syftar till att öka enhetligheten i arbetet med barnförhör och att stärka samarbetet mellan åklagaren och barnförhörsledaren. Vidare är syftet att öka uppmärksamheten på att bemötande och förhör kan behöva anpassas till den individ som ska höras när det är en vuxen som har intellektuella eller vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Handledningen kommer senare också kompletteras med en rapport om förhörsmetoder m.m. Relaterat: Rapport - ett komplement till handledningen om barnförhör m.m.

 • Handläggning av brott i nära relation

  Datum: 2017-08-29

  Handboken – handläggning av fridskränkningsbrotten – har fått en total översyn och moderniserats under våren 2017. Den har omarbetats och fått ett nytt upplägg med tydligare fokus på handläggningen under förundersökningen och ny struktur på praxisavsnittet. Vidare har utvecklingen av ett bästa arbetssätt inarbetats i handboken. Syftet är att ge ett bättre stöd till åklagare och administratörer som kommer i kontakt med de aktuella brottstyperna. För att tydliggöra att handboken inte bara är tillämplig vid handläggning av fridskränkningsbrotten har den fått ett nytt namn – Handläggning av brott i nära relation. Ny lagstiftning, som t. ex olovlig identitetsanvändning och praxis har beaktats. Vidare har avsnittet om rättsintyg omarbetats utifrån Rättsmedicinalverkets nya organisation och regler.

 • Bemötande av brottsoffer

  Datum: 2016-06-16

  Handboken har reviderats utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Samtidigt har det skett vissa uppdateringar utifrån författningsändringar, främst om brottsofferdirektivet och ändringar i rättegångsbalken om objektivitetsprincipen. Den grundläggande skyldighet åklagare har att vara objektiva och opartiska medför också en skyldighet att bemöta och behandla alla brottsoffer på ett likvärdigt sätt. Det står numera uttryckligen i handboken att åklagare ska bemöta brottsoffer likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ställning i samhället. Avsnittet som berör brottsoffer med funktionsnedsättning har uppdaterats. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i förundersökningen få kännedom om brottsoffrets funktionsnedsättning. Genom att inhämta kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär kan anpassning ske och missförstånd, orimliga krav eller felaktiga förväntningar på förhörspersonen undvikas.

 • Beslagshandboken

  Datum: 2015-05-29

  Utvecklingscentrum Malmö har tagit fram en handbok för hanteringen av beslag. Handboken innehåller praktiska tips, instruktioner, praxis och referenser m.m. Uppdaterad i maj 2015