Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

 • AMR-8320-23 Grovt vapenbrott

  Datum: 2024-02-20

  Riksåklagaren har yttrat sig om grovt rättegångsfel. Frågorna i målet är om ramen för processen i hovrätten och materiell processledning.

 • AMR-899-24 Häktning

  Datum: 2024-02-08

  Svar till HD om häktning vid allvarlig brottslighet. Fråga om det är uppenbart att skäl till häktning saknas.

 • AMR-653-24 Avvisning

  Datum: 2024-02-08

  Avvisning av överklagande p.g.a. att fullmakt saknas. Riksåklagaren medger att beslutet om avvisning undanröjs.

 • AMR-9378-23 Våldtäkt

  Datum: 2024-02-05

  Svar till HD för prövningstillstånd av synnerliga skäl. Riksåklagaren motsätter sig inte att prövningstillstånd meddelas i förhållande till en åtalspunkt, men avstyrker prövningstillstånd i övrigt.

 • AMR-3869-23 Våldtäkt

  Datum: 2024-01-22

  En man som dömts för våldtäkt har åberopat ny bevisning i HD. ​​​​Riksåklagaren, som på mannens begäran kompletterat förundersökningen, bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-8320-23 Jäv

  Datum: 2023-12-05

  Fråga i målet är om släktskap varit ägnat att rubba förtroendet för åklagarens opartiskhet och oberoende?

 • AMR-8243-23

  Datum: 2023-11-21

  Överklagande AMR-8243-23

 • AMR-6609-23 Sexuellt ofredande

  Datum: 2023-11-02

  Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och gjort gällande att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om bestämmelsen om sexuellt ofredande är tillämplig i en situation då bilder av sexuell karaktär har skickats i förtalssyfte och, för det fall att bestämmelsen anses vara tillämplig, om det sexuella ofredandet ska konsumeras av ett grovt förtal eller om det ska dömas i konkurrens.​ RÅ har i svar till HD bestritt ändring och inte ansett att det finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR-4537-23 Grov misshandel m.m.

  Datum: 2023-10-16

  ​Klaganden gör gällande att det finns grund för prövningstillstånd av prejudikatskäl och synnerliga skäl. ​​Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Enligt riksåklagaren saknas skäl för prövningstillstånd.​​

 • AMR-6835-23 Brott mot knivlagen

  Datum: 2023-10-05

  ​En 16-åring åtalades för att ha haft ett multiverktyg med kniv i handskfacket i sin A-traktor. Tingsrätten frikände honom från åtalet (ordföranden skiljaktig). Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde honom för brott mot knivförbudslagen till dagsböter. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och gjort gällande att innehavet har varit befogat. Riksåklagaren bestrider ändring.

 • AMR-3891-23

  Datum: 2023-09-04

  BJ ./. riksåklagaren angående uppmaning till självmord m.m. (Svea hovrätts dom den 7 februari 2023 i mål B 8041-22)

 • AMR-5681-23

  Datum: 2023-09-01

  Svarsskrivelse till HD – grovt sabotage mot blåljusverksamhet En man har dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och försök till grovt våld mot tjänsteman och grov vårdslöshet i trafik till fängelse i två år. Han har också förpliktats att utge skadestånd till två polismän.

 • AMR-5003-23 Beslag

  Datum: 2023-07-21

  Fråga om beslag i hovrätten efter frikännande dom i tingsrätten.

 • AMR-3310-23 Osann urkund m.m.

  Datum: 2023-07-13

  Fråga om ansvar för brukande av osann urkund och olovlig körning avseende ett körkort som bytts ut i två led via Uzbekistan och Ungern.

 • AMR-4036-23 Våldtäkt

  Datum: 2023-07-13

  Frågan är hur en invändning om att en åtalad gärning begåtts i sömnen, sexsomni, ska hanteras och värderas.

 • AMR-4437-23 Sexuellt övergrepp mot barn

  Datum: 2023-06-29

  RÅ vill att HD ska pröva vad som utgör ”annan” sexuell handling. Även fråga om när sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering ska anses som grovt och om det för dessa brott ska dömas i konkurrens.

 • AMR-3092-23 Sabotage

  Datum: 2023-06-22

  Har den allmänna samfärdseln allvarligt störts eller hindrats? Hovrättsdomen avser att den dömde, tillsammans med ett antal andra klimataktivister, på morgonen i rusningstid satt sig på Årstalänken och blockerat vägbanorna i båda körriktningarna.

 • AMR-3876-23 Våldtäkt

  Datum: 2023-06-13

  Svarsskrivelse till HD om frågan om när en våldtäkt kan rubriceras som mindre grov.

 • AMR-3891-23 Uppmaning till självmord

  Datum: 2023-06-13

  Svar till HD om uppmaning till självmord och hedersmotivets inverkan på straffet. Fråga ä det straffbara området, straffmätning och påföljdsval.

 • AMR-4082-23 Påföljdsfråga

  Datum: 2023-06-13

  Svar till HD om strafflindring p.g.a. hög ålder och sviktande hälsa. När ska ålder och hälsa påverka straffmätningen?

 • AMR-1917-23 Insiderbrott

  Datum: 2023-06-01

  Frågan i målet är om ett tilldelningsbeslut har utgjort insiderinformation.

 • AMR-3065-23 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2023-05-15

  Riksåklagaren överklagar en frikännande hovrättsdom om trolöshet mot huvudman. Två personer som inom ramen för en offentlig upphandling deltog i en expertgrupp för de upphandlande myndigheternas räkning åtalades för grov trolöshet mot huvudman. En tredje person åtalades för anstiftan eller medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

 • AMR-2129-23 Mened

  Datum: 2023-05-15

  Fråga om utrymmet att använda domsreferat från en tidigare brottmålsdom som bevisning.

 • AMR-1856-23 Hindrande av elektronisk övervakning

  Datum: 2023-05-03

  Frågan i målet gäller om jurisdiktion föreligger när brottet begåtts utomlands. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att svensk domstol är behörig att döma över brottet, i första hand då brottet ska anses begånget i Sverige.

 • AMR-2631-23 Beslag

  Datum: 2023-04-24

  Överklagande av ett hovrättsbeslut om beslag av minneskort till en kamera. Fotografen hade fotograferat in i en rättssal, vilket inte är tillåtet.

 • AMR-227-23 Grovt rattfylleri

  Datum: 2023-04-04

  En man som dömts för grovt rattfylleri har gjort gällande att han ska frikännas till följd av bristande uppsåt på grund av sömn. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker prövningstillstånd. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar hur en invändning om att en åtalad gärning skett i sömnen ska hanteras och värderas.​

 • AMR-1542-23 Olaga intrång

  Datum: 2023-03-13

  Svar till HD om olaga intrång, demonstrationsfrihet och klimatnöd. Fråga om hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i målet.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2023

  Datum: 2023-03-08

  ​Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • AMR-1334-23 Skattebrott

  Datum: 2023-03-01

  Högsta domstolen har inte tidigare uttalat sig om gränsdragningen mellan gärningsmannaskap och medhjälp vid ekobrott. Hovrättspraxis är inte enhetlig i detta avseende. Frågan om straffansvar vid ekobrott i företag har under flera års tid funnits med i RÅ:s lista över prioriterade prejudikatfrågor. Enligt RÅ skulle en prövning av överklagandet vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • AMR-86-23 Grovt bokföringsbrott

  Datum: 2023-02-02

  Svar till HD om rättskraft vid bokföringsbrott genom olika typer av åsidosättanden. Fråga om gärningsidentitet enligt 30 kap. 9 § RB.

 • AMR-331-23 Grov narkotikasmuggling

  Datum: 2023-01-30

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen om grov narkotikasmuggling m.m. Bl.a. fråga om konkurrens mellan narkotikasmuggling och narkotikabrott. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-8871-22 Mord

  Datum: 2023-01-04

  Riksåklagaren anser att en hovrättsdom om medhjälp till mord ska återförvisas till följd av grova rättegångsfel. Hovrätten har utan någon materiell processledning dömt utanför gärningsbeskrivningen.

 • AMR-5865-22 Ofredande, preskription

  Datum: 2022-12-28

  Målet gäller frågan om hovrätten kunnat döma för ofredande eller om åtalet skulle ha ogillats med hänvisning till att preskription inträtt.

 • AMR-9129-22 Försök till vapenbrott

  Datum: 2022-12-28

  Straffbart otjänligt försök? Frågan i målet gäller är om de tilltalade ska dömas för försöksbrott. Har fara för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter?

 • AMR-8851-22 Domarjäv

  Datum: 2022-12-15

  I målet aktualiseras frågan om vilket agerande i sociala medier eller annars på internet som kan utgöra sådana särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för domares opartiskhet och oberoende och därmed leda till att jäv föreligger. Att alltmer kommunikationsutbyte sker via sociala medier är en del av samhällsutvecklingen. Det finns, enligt RÅ:s bedömning, särskilt mot den bakgrunden ett behov av vägledning från HD om vilka riktlinjer som bör gälla vid bedömning av eventuell jäv i dessa situationer.

 • AMR-7639-22 Grovt sabotage mot blåsljusverksamhet

  Datum: 2022-11-08

  Målet avser tre personer som dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhet med anledning av de s.k. påskupploppen till fängelse i fem år respektive fem år och sex månader. RÅ anser att det finns flera försvårande omständigheter som inte beaktats vid brottets rubricering och som medför att straffvärdet med råge överstiger fängelse i fem år.

 • AMR-2951-22 Ringa vapenbrott

  Datum: 2022-09-27

  Riksåklagaren ger här in svarsskrivelse i fråga om straffansvar för olovligt innehav av två burkar pepparspray. I svarsskrivelsen berörs frågan om den här tillämpliga bestämmelsen i vapenlagen är i överensstämmelse med legalitetsprincipen.​

 • AMR-6400-22 Territorialitetsprincipen

  Datum: 2022-09-22

  Riksåklagaren vill att HD avgör om andra anknytningsfaktorer än lagringsställe kan grunda jurisdiktion. Fråga om svensk tolkning av territorialitetsprincipen vid åtkomst till elektronisk information.

 • AMR-6090-22 Grovt rattfylleri

  Datum: 2022-09-06

  Frågan i målet är vilken betydelse det har för rubriceringen av rattfylleribrottet att det fordon som förts är en A-traktor.

 • AMR-5412-22 Grov våldtäkt m.m.

  Datum: 2022-07-15

  Riksåklagaren vill att en man ska dömas till fängelse i 18 år för allvarliga vålds- och sexualbrott riktade mot en närstående kvinna. Hovrättens dom där mannen dömdes till fängelse i 11 år överklagas därför.

 • AMR-4008-22 Mord (påföljd)

  Datum: 2022-06-08

  Riksåklagaren vill att HD ska klargöra när en drogutlöst psykos ska anses självförvållad, liksom fråga om straffmätning vid påföljd för mord.

 • AMR-2951-22 Vapenbrott

  Datum: 2022-05-17

  Frågan i målet är om en luftrevolver, som utan modifiering även kan användas för att avfyra skarpa skott, omfattas av tillståndsplikt enligt vapenlagens bestämmelser.

 • AMR-3048-22 Grovt vapenbrott

  Datum: 2022-05-10

  Fråga om under vilka förutsättningar ett vapenbrott är synnerligen grovt. En person dömdes för innehav i sin bostad av två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ljuddämpare och ammunition. Tingsrätten och hovrätten har rubricerat gärningen som grovt vapenbrott. Riksåklagaren överklagar nu hovrättens dom och yrkar att den tilltalade ska dömas för synnerligen grovt vapenbrott.

 • AMR-1519-22 Utvisning

  Datum: 2022-03-16

  Svarsskrivelse om överklagande i ärende kring försök till mord och utvisning.

 • AMR-471-22 Utvisning

  Datum: 2022-03-08

  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-1534-22 Brott mot upphovsrättslagen

  Datum: 2022-03-08

  Riksåklagaren har överklagat en dom av Patent- och marknadsöverdomstolen om upphovsrätt till tv-sändningar och olovligt innehav av avkodningsutrustning.

 • AMR-1213-22 Mord

  Datum: 2022-02-28

  Svar till HD om anstiftares uppsåt vid mord där förväxling av person har skett.

 • AMR-1003-22 Mord

  Datum: 2022-02-28

  Fråga om en gärningsbeskrivnings konkretisering och den tilltalades förklaringsbörda.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2022

  Datum: 2022-02-16

  ​Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • AMR-903-22 Mord

  Datum: 2022-02-11

  En person har dömts för bl.a. mord till fängelse på livstid. Mordet har begåtts genom att gärningspersonen har skjutit målsäganden i bröstet och ryggen, på dagtid på allmän plats. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och vill att Högsta domstolen ska frikänna honom. Riksåklagaren har i svarsskrivelsen bestritt ändring av hovrättens dom och inte sett att det finns något skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet.

 • AMR-9896-21 Grovt bokföringsbrott

  Datum: 2021-12-28

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående grovt bokföringsbrott Frågan i målet är hur det straffrättsliga ansvaret för bokföringsskyldighet ska fastställas när flera personer samverkar runt en bokföringspliktig näringsverksamhet.

 • AMR-9432-21 Folkbokföringsbrott

  Datum: 2021-12-27

  Riksåklagaren vill att HD ska meddela prövningstillstånd i hovrätten i mål om folkbokföringsbrott. Frågan i målet gäller hur dagsbotens storlek ska bestämmas.

 • AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2021-12-16

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i det s.k. Allramålet. Frågan är om hovrätten har dömt utöver den ram som gärningsbeskrivningen ger för rättens prövning. HD förelade RÅ att lämna in svarsskrivelse i det s.k. Allramålet. Svaret skulle avse vad klagandena anfört om hovrättens prövning av frågan om skada eller risk för skada. I den delen har klagandena endast påstått att det finns synnerliga skäl för HD att pröva målet (extraordinär dispens). Efter att ha hämtat in yttrande från EBM har RÅ nu gett in svarsskrivelse till HD. Svaret har koncentrerats till frågan om hovrätten har dömt utöver den ram som gärningsbeskrivningen ger för rättens prövning.

 • AMR-7710-21 Stöld

  Datum: 2021-11-25

  Frågan i målet är när ett butikstillgrepp ska anses utgöra stöld trots att värdet av det som tillgripits är lågt.

 • AMR-7267-21 Olovlig tobaksförsäljning

  Datum: 2021-11-19

  ​Hovrätten har dömt två bröderför olovlig tobaksförsäljning bestående i att i en butik olovligen till konsumenter ha tillhandahållit tobaksvaror vars hälsovarningar varit uppenbart oriktiga. Både de dömda har överklagat hovrättens dom. HD har förelagt RÅ att svara skriftligen på överklagandet. Svaret ska särskilt avse frågan om uppsåt. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • AMR-7739-21 Våldtäkt

  Datum: 2021-10-22

  Överklagande av en hovrättsdom – grov våldtäkt (rubricering och påföljd)

 • AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2021-09-08

  RÅ kompletterar inte förundersökningen i Allra. Eftersom hovrätten meddelat dom i målet är det riksåklagaren som, i egenskap av allmän åklagare i Högsta domstolen, beslutar om ev. kompletteringar av förundersökningen. En av de dömda i det s.k. Allra-målet har i överklagande till Högsta domstolen begärt att domstolen ska förelägga riksåklagaren att komplettera förundersökningen med skriftprov för att utesluta att det är klaganden som undertecknat en av två teckningsblanketter. Klaganden gör gällande att frågan om vem som undertecknat blanketten påverkat målets utgång i hovrätten. I svarsskrivelsen anges att det inte finns något skäl att komplettera förundersökningen med den begärda åtgärden.

 • AMR-4230-21

  Datum: 2021-08-31

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen i mål om misshandel.

 • AMR-3823-21

  Datum: 2021-08-27

  Målet gäller drograttfylleri och ringa narkotikabrott.

 • AMR-6027-21

  Datum: 2021-08-26

  Högsta domstolen ska pröva ytterligare ett mål om sexualbrott mot barn via internet.

 • AMR-6261-21

  Datum: 2021-08-25

  Svarsskrivelse om rubricering av tillgrepp av fortskaffningsmedel.

 • AMR-5343-21

  Datum: 2021-08-24

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen om utformningen av tingsrättens och hovrättens domskäl.

 • AMR-332-21

  Datum: 2021-07-02

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt bedrägeri, huvudförhandling i utevaro.

 • AMR-3268-21

  Datum: 2021-07-02

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om våldtäkt, huvudförhandling i utevaro.

 • AMR-5252-21

  Datum: 2021-07-02

  Överklagande av hovrättsdom – bokföringsbrott.

 • AMR-4876-21

  Datum: 2021-06-30

  Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt mot barn m.m.

 • AMR-3297-21 Vållande till kroppsskada

  Datum: 2021-06-28

  Frågan i målet är om det varit straffbart oaktsamt att lämna en större hund ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus och bara stänga men inte låsa dörren, varvid hunden tagit sig ut i trapphuset där den bitit och rivit en förbipasserande granne.

 • AMR-4531-21 Grovt olaga hot

  Datum: 2021-06-09

  Svarsskrivelse i fråga bl.a. om kvalifikationsgrunden ”anspelning på ett våldskapital”. En person har dömts för grovt olaga hot i tre fall genom att han uttalat dödshot mot två personer.

 • AMR-3028-21

  Datum: 2021-05-17

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen angående oaktsam våldtäkt.

 • AMR-8904-20

  Datum: 2021-05-04

  Angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ringa vapenbrott. (Göta hovrätts beslut den 21 augusti 2020 i mål B 1587-20).

 • AMR-3392-21

  Datum: 2021-04-29

  Angående grovt vapenbrott m.m. (Svea hovrätts beslut den 29 januari 2021 och dom den 2 mars 2021 i mål B 571-21)

 • AMR-3420-21

  Datum: 2021-04-29

  Angående grovt narkotikabrott m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom den 17 mars 2021 i mål B 1466-21) Encrochat

 • AMR-3136-21

  Datum: 2021-04-23

  Angående människorov, mindre grovt brott m.m. (Göta hovrätts dom den 20 januari 2021 i mål B 3966-20)

 • AMR-3106-21

  Datum: 2021-04-22

  Överklagande av en hovrättsdom – grov vapensmuggling.

 • AMR-2724-21 Svarsskrivelse till HD om näringspenningtvätt, ringa brott

  Datum: 2021-04-15

  Målet gäller tillämpningen av bestämmelsen om näringspenningtvätt, ringa brott, i 7§ tredje stycket andra meningen penningtvättsbrottslagen, i vilken straffbeläggs att även utanför en näringskontext medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

 • AMR 2383-21

  Datum: 2021-04-08

  Svarsskrivelse i mål om sabotage mot blåljusverksamhet.

 • AMR-2498-21

  Datum: 2021-03-31

  Överklagande av ett hovrättsbeslut – avvisning av åtal

 • AMR 2731-21

  Datum: 2021-03-31

  Överklagande av en hovrättsdom – utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

 • AMR 494-21 Svarsskrivelse i fråga om förhandling i den tilltalades utevaro

  Datum: 2021-03-25

  ​En person, som av tingsrätten dömts för narkotikabrott till fängelse i fyra månader, ville att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård. Hovrätten förordnade vid två tillfällen om inhämtande av särskild personutredning. Den dömde medverkade dock inte i utredningarna och kunde heller inte personligen delges kallelser till huvudförhandlingar.

 • AMR-1417-21 Fråga om partsinsyn

  Datum: 2021-02-24

  Riksåklagaren uttalar sig i svarsskrivelsen om den tilltalades rätt till insyn i en spegelkopia av målsägandens telefon.

 • AMR-9472-20 Aktiv dödshjälp

  Datum: 2021-02-19

  En person har dömts i tingsrätten och hovrätten för dråp för att han injicerat sin hustru med en dödlig dos morfin och oxikodon. Det är klarlagt att hustrun ville dö eftersom hon var sjuk.

 • AMR-8562-20 Olovlig tobakshantering

  Datum: 2021-02-12

  MR ./. riksåklagaren angående olovlig tobakshantering. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2020-07-08 i mål B 780-20.

 • AMR-793-21 Påföljd för mord

  Datum: 2021-02-10

  En man har dömts för mord då han avsiktligen dödat sin hustru i det gemensamma hemmet och i närvaro av parets tre små barn. Påföljden har av hovrätten bestämts till fängelse på livstid. Mannen gör gällande att en mer adekvat påföljd är fängelse i 16 år. Enligt riksåklagaren är mordet så allvarligt att det redan med stöd av den tidigare lagstiftningen hade lett till fängelse på livstid. Mot denna bakgrund och då Högsta domstolen snart ska avgöra ett mål om påföljd för mord efter den lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2020 kan riksåklagaren inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2021

  Datum: 2021-02-05

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara särskilt intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • AMR-748-21 Hot mot tjänsteman

  Datum: 2021-02-02

  Fråga om utrymmet för villkorlig dom med böter istället för fängelse i en månad ​En person har dömts i hovrätten för hot mot tjänsteman och skadegörelse till en månads fängelse. Han har överklagat och vill att Högsta domstolen bestämmer påföljden till villkorlig dom med böter. Riksåklagaren har motsatt sig ändring av hovrättens dom och inte sett att det finns skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet.

 • AMR-7939-20 Narkotikabrott

  Datum: 2021-01-28

  Hovrätten dömde den tilltalade för narkotikabrott till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Domen avsåg innehav av 18 tabletter oxykodon á 40 mg. ​Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska rubricera narkotikabrottet som ringa och bestämma påföljden till ett bötesstraff. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • AMR-8875-20 Påföljd för mord

  Datum: 2020-12-18

  En kvinna som med en kniv dödat sin sambo i det gemensamma hemmet har dömts för mord till fängelse i 16 år. Mordet har begåtts efter lagändringen den 1 januari 2020. Enligt riksåklagaren bör HD pröva påföljden för mord när det gäller mord av närstående i det egna hemmet. Då omständigheterna kring gärningen i detta fall inte kunnat klarläggas är målet dock enligt RÅs uppfattning inte lämpligt för en prövning i HD. RÅ kan därför inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • AMR-8995-20 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2020-12-17

  Straffnedsättning vid tilltalads utredningsmedverkan? Fråga om vilken grad av medverkan som krävs och vilken straffnedsättning som bör ges.

 • AMR-7572-20 Vapenbrott

  Datum: 2020-12-03

  Fråga om rubricering och påföljd vid tillfälligt obrukbart skjutvapen.

 • AMR-8180-20 Oaktsam våldtäkt

  Datum: 2020-12-03

  I målet aktualiseras bl.a. frågan om oaktsam våldtäkt är ett s.k. artbrott, som hovrätten har funnit att det är. Fråga om fråga om straffmätning och val av påföljd.

 • AMR-7827-20 Forumfråga

  Datum: 2020-11-18

  Riksåklagaren vill att HD klargöra en fråga om domstols behörighet. Fråga om behörig domstol vid en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

 • AMR-7782-20 Grov misshandel m.m.

  Datum: 2020-11-06

  Fråga om straffvärdebedömningen gällande grov misshandel och grovt vållande till annans död samt frågan om flyktfara och proportionalitet vid fortsatt häktning efter fällande dom.

 • AMR-7441-20 Häktning

  Datum: 2020-10-28

  I svarsskrivelsen finns bl.a. en redogörelse för proportionalitetsprincipens tillämpning vid långvarig häktning.

 • AMR-7398-20 Försök till mord

  Datum: 2020-10-22

  Klaganden har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-7075-20 Häktning

  Datum: 2020-10-02

  SZ ./. riksåklagaren angående häktning (Hovrättens för Västra Sverige beslut den 28 september 2020 i mål Ö 4821-20)

 • AMR 6402-20 Mord

  Datum: 2020-09-22

  Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

 • AMR-4612-20 Skattebrott

  Datum: 2020-09-18

  Den dömde har under två års tid bedrivit näringsverksamhet i form av handel med ett läkemedel som inte varit godkänt för försäljning. Näringsverksamheten har således varit olaglig. Frågan i målet är vilken betydelse detta förhållande har för skyldigheten att bokföra försäljningen och redovisa inkomsterna från denna.

 • AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande

  Datum: 2020-09-17

  Hovrätten har beslutat att, med stöd av 36 kap. 1 b § BrB, förverka värdet av bankmedel som enligt kontoutdrag funnits på den tilltalades konto men som vid rättens prövning inte länge fanns kvar. RÅ har bestritt ändring av hovrättens dom. RÅ har i sin svarsskrivelse bl.a. framfört att bankmedel utgör sådan egendom som kan förverkas enligt bestämmelsen om utvidgat förverkande i 36 kap. 1 b § BrB och att värdet av bankmedel som inte finns kvar också kan förverkas enligt bestämmelsen.

 • AMR-5761-20 Mord

  Datum: 2020-09-02

  En person som dömts för mord vill att HD uttalar sig bl.a. om i vilken uträckning åklagaren är skyldig att åberopa viss bevisning. En person dömdes för mord till fängelse i 14 år. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet, undanröja skadeståndsskyldigheten och i vart fall sätta ned påföljden. Som grund för överklagandet har han inledningsvis uppgett att det mord som han dömts för inträffade i en lägenhet där han, målsäganden och två andra personer befann sig. En av de två andra personerna har inte hörts under rättegången. Detta är enligt överklagandet en sådan brist i utredningen som bör ligga åklagaren, inte försvaret, till last. HD bör enligt överklagandet klargöra frågan om i vilken utsträckning åklagaren i ett brottmål har en skyldighet att åberopa ett vittne som lämnat uppgifter av central betydelse i målet, enligt överklagandet delvis till fördel för den tilltalade, men som åklagaren av någon anledning inte anser trovärdigt. Även frågan viken inverkan det faktum att åklagaren väljer att inte kalla ett sådant vittne får för den övriga bevisningen bör klargöras, enligt överklagandet. RÅ har i svarsskrivelse bestritt ändring av hovrättens dom och motsatt sig att prövningstillstånd meddelas.

 • AMR-4799-20 Osann försäkran

  Datum: 2020-09-01

  En person dömdes för osann försäkran, grovt brott, för att han vid genomförandet av högskoleprovet har undertecknat en försäkran på heder och samvete om att lämna provsvar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt vilseleda. Det skriftligt lämnade försäkran var enligt åtalet osann eftersom den tilltalade vid genomförande av provet har använt otillåtna hjälpmedel. RÅ har i svarsskrivelse bestritt ändring av hovrättens dom och anfört att omständigheterna är sådana att den osanna försäkran ska bedömas som grovt brott.

 • AMR-5364-20 Utvisning

  Datum: 2020-08-11

  Överklagande av riksåklagaren till Högsta domstolen om utvisning av person som bott i Sverige i 22 år.

 • AMR-4547-20 Utvisning

  Datum: 2020-08-03

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om bl.a. grov stöld i fråga om utvisning.

 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  Datum: 2020-07-16

  Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av en film från polisens kroppskamera.

 • AMR-4463-20 Värdeförverkande

  Datum: 2020-07-02

  HD har förelagt RÅ att svara på överklagandena från två personer när det gäller frågorna om förverkande i målet. En person har dömts för synnerligen grovt narkotikabrott vid två tillfällen och grovt vapenbrott. Hovrätten har beslutat om förverkande av värde enligt bestämmelserna om utvidgat förverkande i 36 kap. 1 b § brottsbalken mot honom. En annan person i målet har dömts grovt penningtvättsbrott och hovrätten har beslutat om förverkande enligt 9 § lagen (2014:307) om straff för penningtvätt mot honom. De två personerna har överklagat hovrättens dom och bl.a. anfört att förverkandeförklaringarna mot dem, med hänsyn också till övriga förverkanden som skett i målet, strider mot förbudet mot dubbelförverkande. RÅ har i svarsskrivelsen bestritt ändring av hovrättens dom och motsatt sig att prövningstillstånd meddelas.

 • AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman

  Datum: 2020-06-16

  Fråga bl.a. om hur begreppet myndighetsutövning i straffbestämmelsen om hot mot tjänsteman ska förstås och om rätten till yttrandefrihet hindrar att den tilltalade döms för hotet. En person har dömts för hot mot tjänsteman för att han i en låttext som lagts upp på Spotify uttalat hot mot en namngiven polisman i anledning av tidigare tjänsteåtgärd som hon utfört i sin myndighetsutövning för att hämnas denna tjänsteåtgärd. Den tilltalade hade tillsammans med andra personer anordnat en spelning i en lokal i Stockholm. Under kvällen genomförde polisen en insats i lokalen som resulterade i flera omhändertaganden av personer på grund av misstanke om innehav av narkotika. Polismyndighetens insatsledare, målsäganden, uttalade sig efteråt i media om insatsen. Den tilltalade har därefter på olika sätt reagerat i sina sociala kanaler och även lagt upp en låt på Spotify som innefattar hot riktat mot polismannen som namngavs. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. anfört att det inte finns förutsättning att döma för hot mot tjänsteman eftersom han inte haft uppsåt och eftersom polismannens uttalanden i media inte kan anses vara myndighetsutövning. Han har även hävdat att de uttalanden han gjort i den aktuella låttexten omfattas av hans yttrandefrihet som artist och konstnär. Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att svara på den tilltalades överklagande. Riksåklagaren har bestritt ändring av hovrättens dom och ser inte att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  Datum: 2020-06-15

  Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig i frågan. Detta mål är enligt riksåklagaren dock inte lämpligt för en prövning i HD och avstyrker därför prövningstillstånd.

 • AMR 3914-20 Grov våldtäkt

  Datum: 2020-06-10

  Fråga bl.a. om hur en prövning av utvisning ska ske när Migrationsverket har meddelat att de avser inleda ett ärende om återkallelse av den tilltalades skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande, men något beslut ännu inte finns vid domstolens prövning.

 • AMR 1917-20 Misshandel

  Datum: 2020-06-01

  Åtalet i målet gäller misshandel. Den tilltalade har invänt att hans avsikt inte varit att slå målsäganden utan en annan person. Tingsrätten ogillade åtalet. Den tilltalade ansågs inte ha haft uppsåt till att slå målsäganden. Det förhållandet att avsikten varit att slå en annan person ansågs inte innebära att det var möjligt att döma den tilltalade för uppsåtlig misshandel av målsäganden. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde den tilltalade för misshandel. Denne ansågs ha handlat med uppsåt att slå just målsäganden. Det var således enligt hovrätten inte fråga om någon aberratio ictus-situation. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för HD att pröva målet.

 • AMR 3322-20 Häktning

  Datum: 2020-05-29

  Fråga om tingsrätten vid huvudförhandlingen kan anses ha angivit en särskild häktningsgrund. HD har inte meddelat prövningstillstånd.

 • AMR 3699-20 Utvisning

  Datum: 2020-05-29

  En person, som nu är 17 år, har dömts i hovrätten för våldtäkt mot barn. Straffvärdet motsvarar enligt hovrätten fängelse 2 år och 9 månader. Hovrätten beslutade att den tilltalade skulle utvisas och att återreseförbudets längd, med hänsyn till det höga straffvärdet, skulle bestämmas till tio år. Den tilltalade är afghansk medborgare och kom till Sverige i oktober 2015 då han var under 15 år. Han beviljades permanent uppehållstillstånd i mars 2018 på grunden att han är alternativt skyddsbehövande. Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att svara på överklagandet. Svaret ska särskilt avse frågan om utvisning av underårig, varvid betydelsen av faktorerna vistelsetid i Sverige, verkställighetshinder, permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och anknytning till Sverige särskilt bör belysas. Riksåklagaren har koncentrerat svarsskrivelsen till den frågan.

 • AMR 3235-20 Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

  Datum: 2020-05-19

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom gällande bl.a. brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Riksåklagaren yrkar att såväl vapenbrottet som brottet mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grova brott och att påföljden ska bestämmas till fängelse i 3 år och 6 månader. Då den dömde mannen innehaft ett halvautomatiskt vapen med tillhörande skarp ammunition samt stora mängder sprängmedel med tillhörande sprängkapslar i en kriminell miljö, ska brotten enligt riksåklagaren bedömas som grova. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt.

 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  Datum: 2020-05-14

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott, istället för brott av normalgraden.

 • AMR 1121-20 Grovt bidragsbrott

  Datum: 2020-04-29

  Hovrätten har dömt den tilltalade för 41 bidragsbrott under tidsperioden 2012-04-01–2015-05-31. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. anfört att sex av bidragsbrotten är preskriberade. RÅ har i svarsskrivelse, som koncentrerats till frågan om preskription, medgett att hovrättens dom ändras på så sätt att åtalet ogillas i den del det avser sex brott som har begåtts före den 20 september 2012. Det finns enligt RÅ:s mening skäl att meddela prövningstillstånd i målet, begränsat till frågan om åtalet avseende de sex bidragsbrotten ska ogillas på grund av preskription. Även om åtalet delvis lämnas utan bifall finns det enligt RÅ inte skäl att ändra vad hovrätten har kommit fram till i påföljdsfrågan.

 • AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen

  Datum: 2020-04-27

  Den principiellt intressanta frågan i målet är om aktiebolaget genom utbetalning till aktieägare/styrelseledamot objektivt sett har lämnat ett penninglån.

 • AMR 2540-20 Förberedelse till mord

  Datum: 2020-04-15

  En man har dömts för förberedelse till mord till fängelse i 6 år och 6 månader. Mannen var sedan tidigare dömd för grov utpressning till fängelse i 2 år och 6 månader, vilket han nu avtjänar. Mannen gör i HD gällande att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd då enligt honom hovrätten vid sin påföljdsbestämning underlåtit att tillämpa 34 kap. 1 § första stycket och 2 § brottsbalken och att han därför fått ett alldeles för långt straff. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 890-20 Reformatio in pejus

  Datum: 2020-04-15

  Tingsrätten dömde den tilltalade för bl.a. penningtvättsbrott. När det gäller frågan om påföljd förordnade tingsrätten att en tidigare utdömd skyddstillsyn skulle avse även den nya brottsligheten. Skyddstillsynen förenades med den särskilda föreskriften att den tilltalade skulle utföra samhällstjänst (60 timmar). Hovrätten, som ansåg att det saknades förutsättningar för att låta den tidigare domen omfatta också den nya brottsligheten, ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att påföljden bestämdes till skyddstillsyn med föreskrift att den tilltalade ska genomgå den drogavvänjande behandling som frivården finner lämplig. Den tilltalade yrkar i HD att straffet ska lindras. Enligt den tilltalade har hovrätten ändrat tingsrättens dom i strid mot förbudet mot reformatio in pejus i 51 kap. 25 § rättegångsbalken. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • AMR 1581-20 Försök till grov misshandel

  Datum: 2020-03-26

  En man åtalades för försök till synnerligen grov misshandel bestående i att han mot betalning åtagit sig att misshandla en person grovt och märka honom för livet. I målet var utrett att mannen haft för avsikt att bl.a. slå sönder offrets ena knäskål. Tingsrätten bedömde gärningen som försök till synnerligen grov misshandel och bestämde straffet till fängelse i 3 år och 6 månader. Hovrätten ändrade rubriceringen till försök till grov misshandel och bestämde påföljden till fängelse i 3 år. Efter att mannen överklagat till HD ville HD att RÅ ska yttra sig angående straffvärdebedömningen. RÅ gör dock gällande att gärningen bör bedömas som försök till synnerligen grov misshandel och att straffvärdebedömningen bör ske med den utgångspunkten. Målet är därför inte lämpligt för en prövning i HD. RÅ avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 1991-20 Grov misshandel

  Datum: 2020-03-26

  Svarsskrivelse till HD i mål om grov misshandel m.m.. Klaganden åberopar ny bevisning. RÅ avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 7364-19 Grov skadegörelse

  Datum: 2020-03-26

  Hovrätten har dömt den tilltalade för grov skadegörelse. Han har tänt eld i en kökslåda så att brand- och rökskador uppkommit samt slagit sönder eller skadat olika föremål, glasrutor, väggar etc. Totalt uppkom skador till ett värde om drygt 80 000 kronor. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att skadegörelsebrottet ska bedömas vara av normalgraden. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • AMR 1689 20 Grovt vapenbrott

  Datum: 2020-03-19

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt vapenbrott Målet i HD gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och normalgradsbrottet.

 • AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2020-03-02

  Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering. En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en flicka som var 13 år. Han hade samtidigt filmat samlaget och åtalades i den delen för utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten, som menar att våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering, dömde mannen för endast våldtäkt mot barn. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkat att mannen ska dömas även för utnyttjande av barn för sexuell posering. Frågan i målet är om våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering. Landets tings- och hovrätter dömer olika i frågan. Det har också framkommit att åklagare åtalar på olika sätt. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör rättsläget.

 • AMR 7400-19 Hets mot folkgrupp

  Datum: 2020-02-21

  Frågan i målet är om ett rasistiskt uttalande som i och för sig riktar sig mot en viss person, men som fått spridning på t.ex. sociala medier, utgör hets på folkgrupp. ​En man har dömts för hets mot folkgrupp då han i en kommentar under en artikel som handlade om en viss person och som publicerats på Facebook skrivit "äckliga muslimjävel" Frågan i målet är om ett rasistiskt uttalande som i och för sig riktar sig mot en viss person, men som fått spridning på t.ex. sociala medier, utgör hets på folkgrupp. Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 791-20 Ringa narkotikabrott

  Datum: 2020-02-19

  Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av helt annat slag (jfr NJA 2017 s. 415).

 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  Datum: 2020-02-18

  En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt i Irak år 2015 ha utsatt skyddade personer för förödmjukande och nedsättande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten, se 4 § första stycket 7 och andra stycket lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse. Den förödmjukande och nedsättande behandlingen har bl.a. bestått i att den tilltalade tillsammans med andra personer poserat och låtit sig fotograferas stående bredvid stympade avlidna målsägande samt placerat en fot på målsägandens kropp, stött i målsägandens kropp med en gevärspipa, sparkat på kroppen och smädat målsäganden med kränkande tillmälen. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i ett år. Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd eftersom det vore av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig dels om de aktuella handlingarna utgör förödmjukande eller nedsättande behandling som är ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten hos de skyddade, avlidna personerna, dels hur straffvärdesbedömningen bör göras vid krigsförbrytelse av detta slag.

 • AMR 1216-20 Målsägandebiträde i hovrätt

  Datum: 2020-02-17

  Yttrande till HD i fråga om förordnande av målsägandebiträde i hovrätt. En man har av tingsrätten dömts för ett synnerligen brutalt mord av en kvinna till fängelse på livstid. Mannen har överklagat domen till hovrätten. Kvinnans ettårige son (som bevittnade mordet och som därefter tvingades vara ensam med sin avlidna mor under flera timmar) och make (som under chockartade former hittade sin hustru mördad) har anslutningsöverklagat i skadeståndsdelen samt begärt att de målsägandebiträden som de hade i tingsrätten ska förordnas för dem även i hovrätten. Mot bakgrund av brottets karaktär har de begärt påtagligt högre skadestånd en enligt schablon. De har också åberopat egen bevisning i hovrätten. Åklagaren har angett att hon inte företräder målsägandena i hovrätten. Hovrätten har avslagit deras begäran om målsägandebiträde, vilket beslut målsägandena nu överklagat till HD. Riksåklagaren har i yttrande till HD anfört att det är uppenbart att målsägandebiträden bör förordnas även i hovrätten. Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2020

  Datum: 2020-02-11

  ​Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • AMR 262-20 Utvisning

  Datum: 2020-01-17

  Riksåklagaren har överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i Ronneby sedan han lämnat in ett ”klanintyg”.

 • AMR 5320-19 Rån, gärningsmannaskap

  Datum: 2019-12-20

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål i vilket hovrätten dömt den tilltalade för bl.a. rån till fängelse i ett år och tre månader. I svarsskrivelsen behandlas de frågor som HD formulerat i sitt föreläggande, nämligen gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp samt förutsättningarna för att, utan åtalsjustering, kunna döma för medhjälp när gärningsbeskrivningen avser en gärning som påstås ha begåtts tillsammans och i samförstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 4973-19 Grovt skattebrott, straffmätning, skattetillägg

  Datum: 2019-12-20

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som HD meddelat prövningstillstånd i. Hovrätten dömde den tilltalade för bl.a. grova skattebrott till ett års fängelse. Målet i HD gäller främst frågan om vilken betydelse de skattetillägg som den tilltalade påförts har vid bestämmande av straffet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • AMR 5660-19 Grov misshandel

  Datum: 2019-12-12

  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 5202-19 Grov skadegörelse - Rättegångsfel

  Datum: 2019-11-13

  Fråga om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling eftersom part begärt det. ​Den tilltalade dömdes för grov skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter. Målet avgjordes efter huvudförhandling vid tingsrätten. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom till hovrätten och yrkade att åtalet skulle ogillas. Den tilltalade ansåg att målet skulle avgöras efter huvudförhandling i hovrätten. Åklagaren ansåg att målet kunde avgöras utan huvudförhandling. Någon ny bevisning åberopades inte i hovrätten. Hovrätten beslutade att målet skulle avgöras utan huvudförhandling. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Den tilltalade har alternativt yrkat att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till hovrätten för ny prövning genom huvudförhandling. Enligt den tilltalade kunde det inte anses obehövligt att hålla huvudförhandling, varför handläggningen av målet utgjort ett grovt rättegångsfel. Fråga är framför allt om förutsättningar funnits för hovrätten att avgöra målet utan huvudförhandling trots att part begärt huvudförhandling. Om en part har begärt huvudförhandling i hovrätten ska sådan hållas om det inte är obehövligt (51 kap. 13 § rättegångsbalken). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd såvitt gäller frågan om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling. Enligt riksåklagaren vore en sådan prövning av vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • AMR 5915-19 Olaga integritetsintrång

  Datum: 2019-11-13

  Fråga om en bild föreställer någon i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada. En person åtalades för olaga integritetsintrång för att på Instagram ha spridit en bild som utvisar en person som befinner sig i en mycket utsatt situation. Bilden föreställde målsäganden helt utslagen, liggande framför en toalettstol med huvudet vilande på toalettkanten efter att ha kräkts. Texten på bilden angav att målsäganden hade druckit alkohol som denne inte betalat för samt målsägandens efternamn. Såväl tingsrätten som hovrätten dömde den tilltalade för olaga integritetsintrång till dagsböter. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. De i målet intressanta frågorna är om bilden föreställer målsäganden i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada för målsäganden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • AMR 5963-19 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2019-11-12

  Frågan i målet är om det subjektiva rekvisitet enligt 6 kap. 13 § BrB är uppfyllt. RÅ bejakar att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig angående detta rekvisit. Då förevarande mål av olika skäl inte är lämpligt för en prövning i HD avstyrks dock prövningstillstånd i detta fall.

 • AMR 5107-19 Våldtäkt

  Datum: 2019-10-17

  Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt m.m. Den dömde åberopar ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  Datum: 2019-10-03

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av oaktsamhet.

 • AMR 4415-19 Människohandel

  Datum: 2019-09-30

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar frågan om målsäganden har rätt till ersättning för intjänade medel. I övrigt avstyrks prövningstillstånd

 • AMR 4449-19 Konkurrens

  Datum: 2019-09-30

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som i HD främst gäller frågan om konkurrens mellan grovt rån och synnerligen grov misshandel.

 • AMR 4974-19 Häktning

  Datum: 2019-09-30

  En tidigare ostraffad man har häktats på sannolika skäl misstänkt för flera brott, varav ett med ett minimistraff om fängelse i två år. Han har nu varit häktad i drygt 2,5 månader. Fråga om recidivfara och proportionalitet vid häktning före åtal. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering

  Datum: 2019-09-23

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella handlingar, trots att barnet inte aktivt medverkar vid gärningen. Brottsrubriceringen skulle vara utnyttjande av barn för sexuell posering.

 • AMR 4380-19 Grov misshandel

  Datum: 2019-09-18

  Svarsskrivelse till HD, fråga om uppsåt m.m. vid allvarlig psykisk störning En man har dömts för grov misshandel av sin mor till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen var vid gärningstillfället påverkad av en allvarlig psykisk störning på så sätt att hans förmåga att inse gärningens innebörd och anpassa sitt handlande efter en sådan insikt var klart nedsatt. Han saknade dock inte sådan förmåga. Frågan i HD gäller om han kan anses haft uppsåt till gärningen eller om gärningen, till följd av hans psykiska störning, varit uppenbart ursäktlig. I svarsskrivelsen behandlas frågor om uppsåt och ansvarsfrihet på grund av otillräknelighet vid gärningar som begås under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR 4034 19 Mord

  Datum: 2019-09-09

  Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. RÅ bestrider ändring och anser att skäl för prövningstillstånd saknas.

 • AMR 3981-19 Rån (uppsåt)

  Datum: 2019-09-02

  En person har dömts för rån till fängelse i tre år och sex månader för att tillsammans och i samförstånd med andra personer ha rånat en person på smycken, armbandsur, kontanter m.m. till ett värde om 750 000 kr. Den dömde körde bilen vid rånet. På order av de tilltalade körde han fram och blockerade målsägandens bil medan övriga tre lämnade bilen och genomförde rånet. Därefter hoppade de tre in i bilen, varpå han körde iväg. Enligt hovrätten är i målet inte visat att den dömde redan från början var införstådd med att ett rån skulle ske. Hovrätten menar dock att han i vart fall när han beordrades att blockera målsägandens bil måste ha insett att det fanns en avsevärd risk för att ett rån skulle ske. Trots detta har han ändå kört fram bilen och blockerat målsägandens väg, stannat på platsen och därefter försökt köra därifrån. Han har därför varit likgiltig till att målsäganden rånades. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet. Han menar att han inte visste om att det pågick ett rån. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR 3600-19 Mord

  Datum: 2019-08-22

  Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. RÅ bestrider ändring och anser att skäl för prövningstillstånd saknas.

 • AMR 2855-19 Brott mot lagen om totalförsvarsplikt - påföljdsfråga

  Datum: 2019-07-15

  Riksåklagaren vill att HD fastställer penningbotens storlek vid utebliven mönstring. Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. Vid en genomgång av underrättspraxis kan konstateras att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr till 2 000 kr. Då denna typ av gärningar till följd av erkännanden sällan behöver prövas av domstol är det, inte minst av processekonomiska skäl, av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten.

 • AMR 1561-19 Vållande till annans död, grovt brott

  Datum: 2019-06-20

  Fråga om straffansvar för vållande till annans död. ​Två personer har dömts för vållande till annans död, grovt brott, för att av oaktsamhet ha vållat åtta personers död genom att via internet till missbrukare ha sålt två olika fentanylanaloger, vilka då inte var narkotikaklassade. Åtta av missbrukarna avled efter intag av fentanylanalogerna i form av nässpray. Den ena av de tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet ska ogillas och i andra hand att påföljden bestäms till skyddstillsyn med samhällstjänst eller att fängelsestraffet på fyra år i vart fall sätts ned. Fråga i första hand om den tilltalades handlande varit gärningsculpöst, dvs. oaktsamt på ett straffrättsligt relevant sätt. Även fråga om personlig culpa. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och kan inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • AMR 839-19 Äktenskapstvång

  Datum: 2019-06-14

  Två kvinnor har dömts för äktenskapstvång till fängelse i 1 år och 9 månader, då de genom utnyttjande av utsatt belägenhet förmått en 16-årig flicka att ingå en äktenskapsliknande förbindelse med sin kusin i Irak. Kvinnorna, som är flickans mormor respektive moster, har i HD yrkat att de ska frikännas. Hovrätten har vid straffvärdebedömningen som försvårande omständighet bl.a. beaktat att motivet till gärningen varit att upprätta familjens heder. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd avseende skuldfrågan, men motsätter sig inte prövningstillstånd i fråga om påföljd.

 • Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt

  Datum: 2019-05-28

  Hovrätten ogillade ett åtal om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt där den tilltalade genomfört samlag med en person som sov och därför inte deltog frivilligt. Enligt hovrätten var det inte visat att den tilltalade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen sov och inte deltog frivilligt i samlaget.

 • AMR 350-19 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2019-05-16

  Straffvärdebedömning – fentanyl och U-47700. Två personer har dömts till fängelse i tre år och två månader respektive tre år och sex månader för bl.a. grovt narkotikabrott för att ha förvarat 85,6 gram U-47700. En av de dömda har också dömts för narkotikabrott och försök till narkotikabrott för att ha överlåtit respektive ha försökt överlåta 9 respektive 20 ml fentantyl. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2019/1835 Stöld

  Datum: 2019-05-06

  Riksåklagaren motsätter sig inte att HD prövar värdegränsen mellan stöld och ringa stöld Högsta domstolens ledamöter har i ett särskilt tillägg till NJA 2009 s. 586 uttalat att värdegränsen mellan stöld och ringa stöld bör höjas till 1 250 kr när konsumentprisindex är sådant att 800 kr i det penningvärde som gällde år 1990 motsvarar mer än 1 250 kr, vilket nu är fallet. Eftersom två av de huvudgrupper som aktualiseras vid butikstillgrepp haft en betydligt svagare prisutveckling än konsumentprisindex generellt, är det dock riksåklagarens uppfattning att värdegränsen ännu inte bör höjas. Riksåklagaren motsätter sig dock inte att HD prövar frågan.

 • AMR 635-19 Våldtäkt

  Datum: 2019-05-06

  En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det generellt sett är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar de olika gränsdragningsfrågor som kan uppkomma vid domstolarnas tillämpning av den nya lagstiftningen. Enligt riksåklagaren är dock detta mål inte är lämpligt för en sådan prövning, varför prövningstillstånd avstyrks.

 • ÅM 2019/2125 Våldtäkt

  Datum: 2019-03-27

  En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje meningen p 2 brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det i och för sig är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig om tillämpningen av den nya sexualbrottslagstiftningen. Då förevarande mål i första hand innefattar bevisfrågor avstyrks dock prövningstillstånd på den grunden att målet inte är lämpligt för en prövning i HD.

 • ÅM 2019/2010 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2019-03-22

  En person har dömts till fängelse i fyra år och sex månader för att ha transporterat cirka 60 kg cannabisharts. Han har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat strafflindring, med hänvisning till NJA 2012 s. 144. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2019/1369 Människorov

  Datum: 2019-03-07

  Riksåklagaren anser att det i och för sig kan vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig i fråga om gränsdragningen mellan människorov av den s.k. normalgraden och det mindre grova brottet. Då det i det nu aktuella fallet enligt riksåklagarens uppfattning är uppenbart att människorovet inte kan anses mindre grovt, är detta mål dock inte lämpligt för att pröva aktuell fråga. Riksåklagaren avstyrker därför prövningstillstånd

 • ÅM 2019/1300 Grov mordbrand

  Datum: 2019-02-28

  En kvinna har dömts för bl.a. grov mordbrand till fängelse i 6 år och 2 månader. Kvinnan hade anlagt en brand i en ICA Kvantum butik genom att hälla brännbar vätska på balar med toalett- och hushållspapper och därefter tända på med en braständare. Branden kunde släckas tack vare tidigt ingripande från bl.a. en ledig brandman som vid tillfället var kund i butiken. Enligt utredningen var brandförloppet hastigt och hade, om ingripandet inte skett, snabbt kunnat utvecklas till en fullskalig brand. Det förelåg fara för liv och hälsa för ett stort antal personer som befann sig i butiken. Skador till mycket stora värden hade uppkommit om butiken brunnit ner. Riksåklagaren anser lika med tings- och hovrätten att mordbranden ska bedömas som grov. Då Högsta domstolen inte tidigare prövat frågan om när en mordbrand ska bedömas som grov tillstyrker dock riksåklagaren att den frågan prövas.

 • ÅM 2018/8334 Grpvt övergrepp i rättssak

  Datum: 2019-02-13

  ​En man hade dömts för våldtäkt av sin sambo. Efter att hovrättens dom meddelats och under ca 3 månaders tid har han utsatt sambon för upprepade fysiska och psykiska ofredanden som kulminerade i en mycket allvarlig misshandel, allt i syfte att hon skulle återta sina uppgifter om våldtäkten så att han kunde beviljas resning. Mannen har nu dömts för ett fall av grovt övergrepp i rättssak. Påföljden har, med beaktande av att mannen även döms för ett fall av misshandel (som inte ingick i åtalet för övergrepp i rättssak) av sambon, bestämts till fängelse i 2 år och 1 månad. Mannen gör i HD gällande att han ska dömas för övergrepp i rättssak av normalgraden och att påföljden ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att prövningstillstånd meddelas i fråga om brottets rubricering.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2019

  Datum: 2019-02-04

  ​Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • ÅM 2018/8395 Narkotikabrott (THC-olja)

  Datum: 2019-01-23

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska slå fast om olja som innehåller THC och som producerats av lagligt odlad hampa, s.k. industrihampa (ofta benämnd CBD-olja), är att anse som narkotika.

 • ÅM 2018/8481 Grovt penningtvättsbrott

  Datum: 2019-01-21

  HD meddelade den 14 december 2018 dom i tre mål som främst gällde frågan om straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott (”Penningtvätthjälpen [I-III]”). Av decemberavgörandena följer att de hållpunkter som i tidigare praxis angetts gälla vid häleribrott bör anses vägledande också när det gäller penningtvättsbrott som hänger samman med förmögenhetsbrott. I avgörandena betonas emellertid också att man vid straffvärdebedömningen måste göra en nyanserad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet varvid karaktären på penningtvättsåtgärderna och den roll som den tilltalade intagit vid penningtvätten blir av särskild betydelse. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål som gäller bedömningen av straffvärdet vid grovt penningtvättsbrott. Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i målet.

 • ÅM 2018/8330 Våldtäkt

  Datum: 2019-01-04

  Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt enligt samtyckeslagen. En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Hovrätten uttalar i sina domskäl att, med beaktande av legalitetsprincipen, den nya lagstiftningen, med viss tvekan, kan tillämpas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domslut och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/8192 Brott mot strålskyddslagen

  Datum: 2018-12-19

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om straffrättslig lag kan tillämpas trots att den hänvisar till en teknisk standard på engelska och inte finns tillgänglig i svensk översättning.

 • ÅM 2018/7637 Utvisning pga brott

  Datum: 2018-12-18

  Fråga om återfallsrisk för tidigare ostraffad gärningsman som gjort sig skyldig till upprepat våld mot närstående. En person har av hovrätten dömts till fängelse i tre månader för två fall av misshandel, tre fall av misshandel, ringa brott, och ett fall av ofredande. Brotten var riktade mot den tilltalades sambo och sambons två barn. Hovrätten beslutade också att den tilltalade, som är medborgare i Albanien, skulle utvisas med förbud att återvända till Sverige under fem år. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att beslutet om utvisning ska ogillas. Han menar att det inte finns någon risk för återfall i brott. Han är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av utvisningsfrågan i detta mål bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget när det gäller 1) frågan om risk för fortsatt brottslighet enligt utlänningslagen kan anses föreligga vid upprepad något mindre allvarlig våldsbrottslighet mot närstående om gärningsmannen är tidigare ostraffad, 2) frågan vilken betydelse det under sådana omständigheter ska ha att gärningsmannen i övrigt lever under ordnade förhållanden samt 3) frågan huruvida risken för fortsatt brottslighet primärt måste avse samma målsägande när det handlar om våld i nära relation.

 • ÅM 2018/8198 Utvidgat förverkande

  Datum: 2018-12-18

  Hovrätten dömde en person för bl.a. grova skattebrott. Samtidigt förpliktades den tilltalade att enligt 36 kap. 1 b § BrB såsom förverkat värde till staten utge 3 miljoner kronor. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom. Det centrala påståendet i överklagandet är att utvidgat förverkande inte kan komma ifråga för utbyte av brottslig verksamhet som hänför sig till tiden före det att bestämmelsen i 36 kap 1 b § BrB trädde i kraft den 1 juli 2008. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/8273 Försvararkostnad

  Datum: 2018-12-18

  Riksåklagaren har yttrat sig över en kostnadsräkning från en offentlig försvarare som förordnades i ett mordmål först efter att hovrätten meddelat dom i målet. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilka principer som ska gälla för bestämmande av ersättning till en offentlig försvarare i sådana fall (jfr NJA 2005 s. 97).

 • ÅM 2018/6320 Brott mot rekryteringslagen

  Datum: 2018-12-18

  Målet gäller ett åtal avseende brott mot 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen). Hovrätten dömde en person för brott mot 3 § rekryteringslagen. Enligt åtalet hade den tilltalade i meddelanden till allmänheten uppmanat eller försökt förleda till särskilt allvarlig brottslighet i form av brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). I meddelandena uppmanades till att föra över pengar till bl.a. Islamiska staten för inköp av vapen. Enligt 3 § finansieringslagen döms bl.a. den som tillhandahåller pengar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de var avsedda att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/7187 Näringsförbud

  Datum: 2018-11-22

  Målet gäller frågan om hur rätten ska formulera beslut om näringsförbud när det samtidigt förordnas om tillfälligt näringsförbud. Eftersom praxis inte är enhetlig tillstyrker riksåklagaren att prövningstillstånd meddelas.

 • ÅM 2018/7315 Fråga om sanktionskumulation

  Datum: 2018-11-20

  Hovrätten har dömt den tilltalade för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Åklagaren förde i målet även talan om att ett av den tilltalade helägt aktiebolag skulle åläggas att betala företagsbot. Målet i HD gäller frågan om det funnits förutsättningar för hovrätten att efterge företagsboten.

 • AM 2018/7377 Åklagarens talerätt

  Datum: 2018-11-16

  Riksåklagaren vill att HD prövar åklagarens talerätt Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD klargör huruvida åklagaren har en självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

 • ÅM 2018/6248 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-10-11

  Riksåklagarens uppfattning är att det är av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur straffvärdebedömningen vid upprepade och likartade grova sexualbrott riktade mot samma målsägande ska gå till.

 • ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande

  Datum: 2018-10-09

  I en dom den 14 juni i år ogillade HD ett åtal om sexuellt ofredande. I domen utvecklade HD vad som krävs för att en gärning ska anses vara ägnad att kränka målsägandena sexuella integritet. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare ett mål om sexuellt ofredande i vilket HD meddelat prövningstillstånd. Även detta mål gäller främst frågan om den tilltalade ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

 • ÅM 2018/6139 Utvisning

  Datum: 2018-10-04

  Överklagande till HD. Riksåklagaren vill att palestinsk medborgare ska utvisas efter avtjänat straff.

 • ÅM 2018/5669 Avvisning

  Datum: 2018-10-02

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar fråga om avvisning En person som av tingsrätten dömts för grovt skattebrott och meddelats näringsförbud har i överklagande till hovrätten yrkat att åtalet ska ogillas eller, i andra hand, att han skulle dömas till en mildare påföljd. Hovrätten har i ett särskilt beslut avvisat den dömdes yrkande om att han även ska anses ha överklagat näringsförbudet. Riksåklagaren, som inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten, tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd och undanröjer hovrättens avvisningsbeslut.

 • ÅM 2018/4507 Utvisning

  Datum: 2018-09-03

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för närvarande råder hinder mot verkställighet ( 8 a kap. 4 § utlänningslagen). I det ena fallet är den en syrisk medborgare som dömts för grov våldtäkt till (med beaktande av s.k. utvisningsmen) fängelse i 4 år och 2 månader. I det andra fallet är det en statslös palestinier som dömts för rån till fängelse i 2 år och 6 månader. Båda har utvisats ur riket med förbud att återvända inom 10 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig ändring av utvisningsbesluten och anser heller inte att det föreligger skäl att korta ner tiden för återreseförbudet i något av fallen.

 • ÅM 2018/4509 Utvisning

  Datum: 2018-09-03

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för närvarande råder hinder mot verkställighet ( 8 a kap. 4 § utlänningslagen). I det ena fallet är den en syrisk medborgare som dömts för grov våldtäkt till (med beaktande av s.k. utvisningsmen) fängelse i 4 år och 2 månader. I det andra fallet är det en statslös palestinier som dömts för rån till fängelse i 2 år och 6 månader. Båda har utvisats ur riket med förbud att återvända inom 10 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig ändring av utvisningsbesluten och anser heller inte att det föreligger skäl att korta ner tiden för återreseförbudet i något av fallen.

 • ÅM 2018/5172 Grovt narkotikabrott (fentanyl, oxykodon m.fl.)

  Datum: 2018-08-27

  En person dömdes i hovrätten för grovt narkotikabrott för att i samband med ett rån mot ett apotek i överlåtelsesyfte ha förvärvat, förvarat och innehaft bl.a. 3 452 tabletter och kapslar innehållande oxykodon, 29 tabletter innehållande fentanyl och 385 fentanylplåster, som allt är narkotika. Påföljden (som också avsåg rån) bestämdes till fängelse i fyra år och sex månader. Den dömde har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av domen och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  Datum: 2018-08-27

  Den fråga i målet som främst är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om en kurirs smuggling av ca 775 kg narkotika (ca 6 kg kokain, 130 kg amfetamin, 5 kg MDMA och 637 kg cannabisharts/cannabis) ska anses som ett så allvarligt fall av narkotikasmuggling att sort- och mängdfaktorn bör få sådant genomslag på straffvärdet att också den högsta delen av straffskalan kan tas i anspråk.

 • ÅM 2018/3935 Grovt vapenbrott

  Datum: 2018-08-21

  En man, som var 73 år vid tiden för hovrättens dom, har dömts till fängelse i nio månader för grovt vapenbrott. Vid straffmätningen beaktades mannens höga ålder och dåliga hälsotillstånd i mildrande riktning (29 kap. 5 § första stycket 2 brottsbalken). Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn med fängelse (s.k 28:3-fängelse). Frågan är om den tilltalades ålder och hälsa kan beaktas vid påföljdsvalet så att skyddstillsyn med fängelse kan ådömas honom i stället för det utdömda fängelsestraffet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/4329 Grovt försvårande av konkurs m.m

  Datum: 2018-07-18

  Riksåklagaren instämmer i Ekobrottsmyndighetens bedömning och motsätter sig inte att HD meddelar prövningstillstånd för att pröva 1. Om det kan dömas för oredlighet mot borgenärer och försvårande av konkurs i konkurrens, 2. Tillämpligheten av ansvarsfrihetsregeln i 11 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken. I övrigt avstyrks prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/3952 Husrannsakan

  Datum: 2018-07-09

  I anledning av en förundersökning om grov misshandel bestående i uppsåtligt överförande av HIV-smitta begärde åklagaren hos tingsrätten om att få göra husrannsakan i en biobanks lokaler i syfte att ta vävnadsprover av målsäganden i beslag. Målsäganden har samtyckt till åtgärden. Tingsrätten avslog åklagarens begäran. Hovrätten biföll begäran. Riksåklagaren har i yttrande över biobankens överklagande ansett att det inte finns något prejudikatintresse i att HD prövar överklagandet.

 • ÅM 2018/3774 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-07-09

  Riksåklagaren vill att HD ska pröva om sexuella övergrepp via internet kan bedömas som våldtäkt mot barn. En man har dömts till fängelse i tio år för ett stort antal brott som rubricerats som bl.a. våldtäkt mot barn respektive våldtäkt. Den dömde har förmått flera målsägande att genomföra sexuella handlingar av olika slag på sig själva samtidigt som han följt händelseförloppet i realtid via internet. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att gärningarna ska rubriceras som grovt sexuellt övergrepp mot barn respektive sexuellt tvång. RÅ har yttrat sig i frågan om prövningstillstånd. Enligt RÅ vore det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen med klargörande uttalanden beträffande frågan om, och i så fall under vilka omständigheter, en sexuell handling som genomförs på distans med hänsyn till kränkningens allvar ska vara jämförlig med samlag och därmed kunna föranleda straffansvar för våldtäkt eller våldtäkt mot barn.

 • ÅM 2018/3937 Grovt penningtvättsbrott

  Datum: 2018-07-09

  ​HD har tidigare meddelat prövningstillstånd i två mål om grovt penningtvättsbrott. Båda målen gäller bedömningen av brottets straffvärde. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ett tredje mål där hovrätten dömt den tilltalade för grovt penningtvättsbrott. Detta mål gäller främst frågan om gränsdragningen mellan penningtvättsbrott av normalgraden och det grova brottet.

 • ÅM 2018/4055 Grovt rån

  Datum: 2018-07-03

  Fråga om rubricering En person åtalades för grovt rån för att ha tillsammans med en annan person med våld och hot om våld ha rånat en man i hans butik. Hoten hade bestått bl.a. i att gärningsmännen uttalat hot om att målsägandens dotter skulle dödas om han inte öppnade kassaskåpet samt riktat en startpistol mot målsäganden och skjutit knallskott (en form av skenavrättning).

 • ÅM 2018/4240 Grovt rån

  Datum: 2018-07-03

  Rån med skarpladdad pistol - fråga om rubricering Tingsrätten bedömde gärningen som rån av normalgraden och bestämde påföljden till fängelse i fyra år medan hovrätten bedömde gärningen som grovt rån och bestämde påföljden till fängelse i fem år. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/3953 Människosmuggling

  Datum: 2018-06-28

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd i ett mål där tre personer dömts för människosmuggling av normalgraden för att tillsammans och i samförstånd ha hjälpt en utländsk 15-årig pojke att passera genom flera länder i Europa och slutligen komma in i Sverige trots att personen saknade passhandlingar eller annat tillstånd till inresa. Påföljden för de tre tilltalade bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas i fråga om rubricering men medger att påföljden bestäms till villkorlig dom och dagsböter.

 • ÅM 2018/3904 Vapenbrott m.m.

  Datum: 2018-06-27

  Högsta domstolen ska pröva om olovligt innehav av en ombyggd skarpladdad startrevolver på allmän plats ska bedömas som grovt vapenbrott. Högsta domstolen ska också pröva om stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid tillkomsten av de ändringar i vapenlagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 (11 kap. 14 § RF). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren anser att det inte finns något hinder för domstolen att tillämpa vapenlagen i dess lydelse efter den 1 januari 2018.

 • ÅM 2018/3120 Ringa vapenbrott

  Datum: 2018-05-28

  Fråga om soft air gun-pistoler är vapen enligt vapenlagen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om ringa vapenbrott. Två femtonåringar har dömts för vapenbrott, ringa brott, till dagsböter för att olovligen ha innehaft varsin s.k. soft air gun. Pistolernas anslagsenergi hade uppmätts till 0,41 respektive 1,07 joule. Fråga i målet är om pistolerna, främst med hänsyn till deras relativt låga anslagsenergi, är att bedöma som vapen enligt vapenlagen eller som föremål som faller utanför vapenlagens krav på tillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2018/1668 Utvisning

  Datum: 2018-05-03

  En syrisk medborgare har dömts för försök till mord. Domstolarna fann att straffvärdet av gärningen är fängelse i 8 år. Den dömde utvisades ur riket med förbud att återvända. Efter avdrag av s.k. utvisningsmen har påföljden bestämts till fängelse i 6 år och 6 månader. Den dömde vill att utvisningsbeslutet ska upphävas, då det för närvarande råder ett absolut hinder mot utvisning till Syrien. Riksåklagaren, som anför att det är fråga om ett längre fängelsestraff och att frågan om huruvida verkställighetshinder fortfarande föreligger vid tid för villkorlig frigivning inte redan nu kan avgöras, anser inte att det finns prejudikatintresse i utvisningsfrågan och avstyrker därför prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1552 Brukande av falsk urkund

  Datum: 2018-04-18

  En person har dömts för brukande av falsk urkund för att i samband med att han greps av polis ha åberopat dels ett förfalskat körkort, dels ett förfalskat identitetskort. Åtgärden hade inneburit risk för at handlingen skulle uppfattas som äkta (fara i bevishänseende). Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Han gör gällande att det inte kan anses som ett åberopande av urkunderna att han på fråga från en polisman vidgick att handlingarna var hans. Han menar att frågan bedöms olika i praxis och att det för att ett åberopande ska föreligga krävs att gärningsmannen på ett aktivt sätt uppvisar eller hänvisar till den förfalskade handlingen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-04-10

  Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva hur straffvärdet ska bedömas.

 • ÅM 2018/2066 Påföljd för mord

  Datum: 2018-03-29

  En man har dömts för mord till fängelse på livstid. Vid straffmätningen har beaktats att mannen tidigare dömts för mord begånget i Grekland år 1999. Mannen var 18 år när han begick mordet i Grekland. Mannen gör gällande att det finns prejudikatintresse i fråga om tillämpningen av 29 kap. 4 § BrB vid påföljd för mord, när den tidigare gärningen begåtts före 21 års ålder. Riksåklagaren anser att det inte finns något prejudikatintresse i denna fråga och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn

  Datum: 2018-03-29

  Frågan i målet är hur en invändning om avsaknad av uppsåt på grund av sömn ska hanteras och bedömas. Riksåklagaren, som bl.a. hänvisar till Utvecklingscentrum Göteborgs rapport ÅM-A 2015/1229 om så kallad somnambulism, avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1819 Mål om mord

  Datum: 2018-03-29

  Klaganden har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  Datum: 2018-03-27

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2018.pdf

  Datum: 2018-02-16

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras har Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt listat ett antal aktuella prejudikatfrågor.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2017

  Datum: 2017-02-21

  Listan över 2017 års prioriterade prejudikatfrågor har nu färdigställts. Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2016

  Datum: 2016-02-17

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten.  Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och  Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2015

  Datum: 2015-02-10

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.