Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM2023-1138

  Datum: 2023-06-01

  Yttrande över departementspromemorian "Ett förhöjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare".

 • ÅM2023-1195

  Datum: 2023-06-01

  Svar på remiss av EU-kommissionens patentpaket.

 • ÅM2023-709

  Datum: 2023-06-01

  Yttrande över Kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen.

 • ÅM2023-1249

  Datum: 2023-05-30

  Yttrande till Transportstyrelsen "Förenklade nationella regler för konvertering av fordon till drift med etanol och metangas".

 • ÅM2023-563

  Datum: 2023-05-09

  Yttrande över betänkandet "Ändrade regler för vattenskotrar", SOU 2022:49.

 • ÅM2023-531

  Datum: 2023-05-08

  Yttrande över promemorian Digital ingivning av årsredovisningar.

 • ÅM2023-947

  Datum: 2023-04-27

  Yttrande över promemorian Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS.

 • ÅM2023-885

  Datum: 2023-04-25

  Yttrande över förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20YY:XX) om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad.

 • ÅM2023-808

  Datum: 2023-04-21

  Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS:2021:19) om betalning av sanktions- och överlastavgifter.

 • ÅM2023-236

  Datum: 2023-04-20

  Yttrande över "Vägar till ett tryggare samhälle – Kraftsamling för barn och unga" (SOU 2022:67).

 • ÅM2023-751

  Datum: 2023-04-13

  Yttrande över "Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter."

 • ÅM2023-283

  Datum: 2023-04-04

  Yttrande över Promemorian Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat.

 • ÅM2022-2494

  Datum: 2023-04-04

  Yttrande över Slutbetänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65).

 • ÅM2022-2537

  Datum: 2023-04-04

  Yttrande över Tillfällig användning av häkten och polisarrester; Ju2022/03729.

 • ÅM2023-300

  Datum: 2023-04-04

  Yttrande över "Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål", Ju2023/00144.

 • ÅM2023-550

  Datum: 2023-04-04

  Yttrande över betänkandet Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5).

 • ÅM 2022-2530

  Datum: 2023-03-15

  Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2022-2530 med anledning av Sveriges advokatsamfunds hemställan "Höjning av straffavgiften – 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken"

 • ÅM2022-2428

  Datum: 2023-03-08

  Yttrande över Domstolsverkets promemoria "Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro", DOV 2021/272.

 • ÅM2022-2442

  Datum: 2023-03-08

  Yttrande över promemorian "En utvidgad möjlighet att förordna pensionerade justitieråd att tillfälligt tjänstgöra i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen".

 • ÅM2023-102

  Datum: 2023-03-07

  Yttrande över utredningen "Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap" (SOU 2022:57).

 • ÅM2023-644

  Datum: 2023-03-07

  Yttrande - Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om fast, svagt, blått ljus som visas från utryckningsfordon tillhörande Polismyndigheten.

 • ÅM2022-2346

  Datum: 2023-02-27

  Yttrande över Transportstyrelsens promemoria "Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare".

 • ÅM2023-460

  Datum: 2023-02-24

  Yttrande över Utkast till lagrådsremiss "Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut".

 • ÅM 2023-433

  Datum: 2023-02-21

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (2023:XX) om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon."

 • ÅM2022-2216

  Datum: 2023-02-14

  Yttrande till regeringen om uppdrag att utreda regler för A-traktorer.

 • ÅM2023-2162

  Datum: 2023-02-09

  Yttrande över Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen.

 • ÅM2022-2286

  Datum: 2023-02-08

  Yttrande över Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken (Ds 2022:27).

 • ÅM2022-2476

  Datum: 2023-02-06

  Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8).

 • ÅM2022-2473

  Datum: 2023-01-31

  Yttrande över förslag till ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

 • ÅM2022-2182

  Datum: 2023-01-25

  Yttrande över betänkandet SOU 2022:50 "Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden".

 • ÅM2022-2134

  Datum: 2023-01-25

  Yttrande över betänkandet SOU 2022:52 "Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel".

 • ÅM2023-202

  Datum: 2023-01-19

  Yttrande över "Elva nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika".

 • ÅM2022-2355

  Datum: 2023-01-18

  Yttrande över EU-kommissionens förslag till skjutvapenförordning.

 • ÅM2022-2590

  Datum: 2023-01-04

  Yttrande över promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.

 • ÅM2022-1733

  Datum: 2022-12-28

  Remiss av promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22).

 • ÅM2022-1189 (II)

  Datum: 2022-12-28

  Komplettering av tidigare ingivet remissyttrande över betänkandet SOU 2022:19 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångs-medel; nu fråga om hemlig kameraövervakning i förhållande till föreslagen utökning av brottskatalogen i 27 kap. 18 § andra stycket rättegångsbalken.

 • ÅM2022-2285

  Datum: 2022-12-15

  Yttrande över Domstolsverkets promemoria Förslag till ändring i förundersökningskungörelsen; Ju2022/02885.

 • ÅM2022-2304

  Datum: 2022-12-15

  Yttrande över Domstolsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om kvällsberedskap, DOV2022/1222.

 • ÅM2022-1816

  Datum: 2022-12-12

  Yttrande över Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid, SOU 2022:48.

 • ÅM2022-2279

  Datum: 2022-12-12

  Yttrande till regeringen om obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg.

 • ÅM2022-2160

  Datum: 2022-12-12

  Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2016:22 om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

 • ÅM2022-1806

  Datum: 2022-12-12

  Yttrande över Skatteverkets promemoria Lönegaranti.

 • ÅM2022-2113

  Datum: 2022-12-12

  Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

 • ÅM2022-2161

  Datum: 2022-12-12

  Yttrande över promemorian Trygghet för EU-åklagare i Sverige (Ds 2022:25).

 • ÅM2022-2211

  Datum: 2022-12-06

  Yttrande över SOU 2022:62; EU:s vapendirektiv - genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå.

 • ÅM2022-2321

  Datum: 2022-12-02

  Yttrande över förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om taxa vid tillämpningen ersättningsskyldighet för kostnader för analys av blod, urin och saliv.

 • ÅM2022-1756

  Datum: 2022-11-29

  Yttrande över promemorian Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU (Fi2021/03629).

 • ÅM2022-1757

  Datum: 2022-11-29

  Yttrande över promemorian Ds 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet.

 • ÅM2022-1958

  Datum: 2022-11-29

  Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar.

 • ÅM2022-1741

  Datum: 2022-11-23

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss, Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.

 • ÅM2022-1638

  Datum: 2022-11-15

  Yttrande över utredningen Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18).

 • ÅM2022-1971

  Datum: 2022-11-10

  Remissvar till regeringen om medlemskap i Nato.

 • ÅM2022-1977

  Datum: 2022-11-10

  Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

 • ÅM2022-1936

  Datum: 2022-11-10

  Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn”.

 • ÅM2022-1484

  Datum: 2022-11-07

  Yttrande över utredningen God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40).

 • ÅM2022-2047

  Datum: 2022-11-07

  Yttrande över förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd.

 • ÅM2022-1898

  Datum: 2022-10-20

  Remissvar på Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden.

 • ÅM2022-1989

  Datum: 2022-10-13

  Yttrande över PTS uppdaterade föreskrifter om ersättning för kostnader vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål.

 • ÅM2022-1407

  Datum: 2022-10-04

  Yttrande över regeringens utredning Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33).

 • ÅM2022-1480

  Datum: 2022-10-04

  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar.

 • ÅM2022-1361

  Datum: 2022-10-04

  Yttrande över delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37).

 • ÅM2022-1308

  Datum: 2022-09-26

  Yttrande över utredningen Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25).

 • ÅM2022-1224

  Datum: 2022-09-22

  Yttrande över regeringens utredning Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9).

 • ÅM2022-1401

  Datum: 2022-09-08

  Yttrande över utredningen Vistelseförbud för barn.

 • ÅM2022-1359

  Datum: 2022-08-23

  Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör med anledning av förändrad certifikatsindelning.

 • ÅM2022-1109

  Datum: 2022-08-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över "EU-kommissionens förslag till reviderad f-gasförordning COM (2022) 150".

 • ÅM2022-1009

  Datum: 2022-08-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Promemorian Ds 2022:6, Straff för deltagande i en terroristorganisation".

 • ÅM2022-1101

  Datum: 2022-08-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över "EU-kommissionens förslag till förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009".

 • ÅM2022-1006

  Datum: 2022-08-16

  Åklagarmyndighetens yttrande över "EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv COM (2022) 157 och COM (2022) 156".

 • ÅM2022-1372

  Datum: 2022-08-11

  Yttrande till Polismyndigheten över två föreskrifter om skjutvapen i polisverksamheten (FAP 104-2 och FAP 104-5).

 • ÅM2022-1473

  Datum: 2022-08-10

  Yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria "Avstängning från prov på transportområdet".

 • ÅM2022-1349

  Datum: 2022-08-10

  Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning.

 • ÅM2022-958

  Datum: 2022-07-29

  Yttrande på Naturvårdsverkets skrivelse ”Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet”.

 • ÅM 2022-1522

  Datum: 2022-07-14

  Yttrande om förlängning av obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg.

 • AM 2022-1036

  Datum: 2022-07-11

  Yttrande med anledning av Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll.

 • ÅM2022-805

  Datum: 2022-06-28

  ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86).

 • ÅM2022-1173

  Datum: 2022-06-23

  Yttrande över Domstolsverkets promemoria Särskilda forumregler för Säkerhetsmål (DOV 2021/1441).

 • ÅM2022-1100

  Datum: 2022-06-21

  Statens jordbruksverks rapport Uppdraget att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem samt Näringsdepartementets promemoria Skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktionsavgifter som avser överträdelser av djurtransportförordningen.

 • ÅM 2022-1110

  Datum: 2022-06-07

  Förslag till nya bestämmelser om färd med bred respektive lång odelbar last.

 • ÅM2022-327

  Datum: 2022-05-27

  En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95).

 • ÅM2022-1195

  Datum: 2022-05-25

  Yttrande över stärkt sekretess för kontaktuppgifter till enskilda.

 • ÅM2022-824

  Datum: 2022-05-23

  Yttrande med anledning av Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469).

 • ÅM2022-1055

  Datum: 2022-05-17

  Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96).

 • ÅM2022-996

  Datum: 2022-05-17

  Promemorian Försök till subventionsmissbruk.

 • ÅM2022-516

  Datum: 2022-05-16

  Remissvar - Slutbetänkande av utredningen om betrodda tjänster (SOU 2021:62).

 • ÅM2022-989

  Datum: 2022-05-13

  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

 • ÅM2021-2250

  Datum: 2022-04-28

  Åklagarmyndighetens yttrande på Från delar till helhet – En reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93).

 • ÅM2022-728

  Datum: 2022-04-26

  Åklagarmyndighetens yttrande om en stärkt brottsofferfond.

 • ÅM2022-794

  Datum: 2022-04-25

  Yttrande om Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning.

 • ÅM2022-330

  Datum: 2022-04-25

  Yttrande på betänkandet SOU 2022:1 om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott.

 • ÅM2022-256

  Datum: 2022-04-25

  Yttrande om parkering av elsparkcyklar.

 • ÅM2022-909

  Datum: 2022-04-25

  Remissyttrande om Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85).

 • ÅM2022-902

  Datum: 2022-04-22

  Yttrande över promemorian Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern – Förslag till ändringar i DVFS 2020:15.

 • ÅM2022-505

  Datum: 2022-04-22

  Yttrande om en skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2).

 • ÅM 2022-225

  Datum: 2022-04-14

  Åklagarmyndighetens yttrande om ny förverkandelagstiftning SOU 2021:100.

 • ÅM 2022-427

  Datum: 2022-04-05

  Åklagarmyndighetens yttrande om nya regler för viss gräsrotsfinansiering.

 • ÅM 2022-570

  Datum: 2022-03-25

  Utkast till lagrådsremiss "Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism".

 • ÅM 2021-2345

  Datum: 2022-03-22

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet" (DS 2021:37)

 • ÅM 2022-675

  Datum: 2022-03-17

  Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg.

 • ÅM 2021-2348

  Datum: 2022-03-16

  Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (I2021/02803).

 • ÅM 2021-2352

  Datum: 2022-03-09

  Transportstyrelsens utredning (TGS 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B.

 • AM 2022-621

  Datum: 2022-03-09

  Remissvar till Post- och Telestyrelsen av förslag till föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet, AM 2022-621/dnr 21-8382.

 • ÅM 2022-618

  Datum: 2022-03-09

  Remissvar till Post- och Telestyrelsen angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst, ÅM 2022-618/dnr 21-8336.

 • ÅM 2021-2249

  Datum: 2022-03-07

  Åklagarmyndighetens yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709

 • ÅM 2021-2216

  Datum: 2022-03-04

  Yttrande kring åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92).

 • ÅM 2022-346

  Datum: 2022-03-01

  Ett nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar av narkotika.

 • ÅM 2021-2153

  Datum: 2022-03-01

  Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2.

 • ÅM 2021-2259

  Datum: 2022-03-01

  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

 • ÅM2021-2329

  Datum: 2022-03-01

  Slutbetänkande av It-driftsutredningen (SOU 2021:97).

 • ÅM 2022-312

  Datum: 2022-02-28

  Europeiska kommissionens förslag på nytt mandat för Europeiska unionens narkotikabyrå.

 • ÅM 2021-2263

  Datum: 2022-02-09

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott"

 • ÅM 2021-2013

  Datum: 2022-01-31

  Åklagarmyndighetens yttrande över "SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering"

 • ÅM 2022-288

  Datum: 2022-01-28

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen"

 • ÅM 2021-1971

  Datum: 2022-01-27

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Tydligare reglering av hampa (Ds 2021:34)".

 • ÅM 2021-2023

  Datum: 2022-01-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Utkast till lagrådsremiss)"

 • ÅM 2021-1951

  Datum: 2022-01-25

  Fler vapendelar i jaktvapengarderoben.

 • ÅM 2021-1889

  Datum: 2022-01-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet SOU 2021:60 – Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen.

 • ÅM 2021-2082

  Datum: 2022-01-19

  ÅM 2021-2082. Åklagarmyndighetens remissvar: "En paneuropeisk privat pensionsprodukt (Finansdepartementets promemoria Fi2021/03722)"

 • ÅM 2021-2301 med bilaga

  Datum: 2022-01-14

  ÅM 2021-2301 samt bilaga. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser.

 • ÅM2021-2205

  Datum: 2021-12-28

  Tydligare regler om underrättelseskyldighet när barn som misstänkts för brott frihetsberövas.

 • ÅM2021-2336

  Datum: 2021-12-28

  Promemorian "Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt".

 • ÅM 2021/1899

  Datum: 2021-12-27

  Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32).

 • ÅM 2021-2067

  Datum: 2021-12-09

  Åklagarmyndighetens svar på remissen MSB Föreskrifter om statliga myndigheters RSA redovisnin g ( ÅM 2021-2067 )

 • ÅM 2021-1934

  Datum: 2021-11-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Teknisk identifiering av fordon, Transportstyrelsens dnr TSF 2020-128".

 • ÅM 2021-1691

  Datum: 2021-11-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Promemoria Skärpt straff för gravfridsbrott" (JU 2021/03266).

 • ÅM 2021-1737

  Datum: 2021-11-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret".

 • ÅM 2021-1583

  Datum: 2021-11-19

  Remissvar - promemorian "Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler"

 • ÅM 2021-1495

  Datum: 2021-11-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Betänkandet SOU 2021:64 – Ersättning till brottsoffer".

 • ÅM 2021-1390

  Datum: 2021-11-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)"

 • ÅM 2021-1959

  Datum: 2021-11-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion (Fi2021/01115)"

 • AM 2021-1661

  Datum: 2021-11-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Hittegods i kollektivtrafiken (Ds 2021:26)"

 • ÅM 2021-1792

  Datum: 2021-10-28

  Ersättningsföreskrifter LEK och Ersättningsföreskrifter HDA (PTS dnr 21-1589)

 • ÅM 2021-1425

  Datum: 2021-10-28

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen SOU 2021:55"

 • ÅM 2021-1686

  Datum: 2021-10-28

  Promemorian Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

 • ÅM 2021-1862

  Datum: 2021-10-28

  Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/06915)

 • ÅM 2021-1939

  Datum: 2021-10-28

  Yttrande över nya föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap (Dnr X21-90589)

 • ÅM 2021-1342

  Datum: 2021-10-25

  Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

 • ÅM 2021-1112

  Datum: 2021-09-28

  Åklagarmyndighetens yttrande över SOU 2021:35: "En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring"

 • AM 2021-1602

  Datum: 2021-09-22

  Åklagarmyndighetens yttrande över: "En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd (Fi2021/02865)"

 • ÅM 2021-1091

  Datum: 2021-09-14

  Kontroller på väg (SOU 2021:31)

 • ÅM 2021 1315

  Datum: 2021-09-03

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ökad kvalitet i rättsintyg" (Ju2021/02494).

 • ÅM 2021-1021

  Datum: 2021-09-01

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över: "Immunitet för utställningsföremål (SOU 2021:28)".

 • ÅM 2021-1010

  Datum: 2021-08-26

  Yttrande över promemorian Skärpta straff för knivbrott.

 • ÅM 2021-966

  Datum: 2021-08-26

  Yttrande över Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27).

 • ÅM 2021-1035

  Datum: 2021-08-24

  Yttrande med anledning av departementspromemorian ”Nationell plan för trygghet och studiero” (Ds 2021:13).

 • ÅM 2021-1225

  Datum: 2021-08-20

  Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021/02354).

 • ÅM 2021-948

  Datum: 2021-08-19

  Använd det som fungerar (SOU 2021:26).

 • ÅM 2021-918

  Datum: 2021-07-29

  Betänkande av utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU: Bolags rörlighet över gränserna.

 • ÅM 2021-880

  Datum: 2021-07-29

  En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården.

 • ÅM 2021-1295

  Datum: 2021-07-15

  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter till följd av regeringsuppdrag om att förhindra fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet m.m.

 • ÅM 2021-1276

  Datum: 2021-07-15

  Otillåten cabotagetransport och beställaransvar.

 • ÅM 2021-1291

  Datum: 2021-07-15

  Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för Polismyndigheten.

 • ÅM 2021-838

  Datum: 2021-06-29

  Remissvar på betänkandet Ecris-TCN – Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20).

 • ÅM 2021-878

  Datum: 2021-06-18

  EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, kompletterande reglering (Ds 2021:10).

 • ÅM 2021-940

  Datum: 2021-06-16

  Remissvar – promemoria Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (Fi2021/01820).

 • ÅM 2021-1060

  Datum: 2021-06-11

  Remissvar – Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens.

 • ÅM 2021-645

  Datum: 2021-06-10

  Yttrande över Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15).

 • ÅM 2021-627

  Datum: 2021-06-09

  Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet.

 • ÅM 2021-602

  Datum: 2021-06-04

  Remissvar - Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).

 • ÅM 2021-618

  Datum: 2021-06-03

  Betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12).

 • ÅM 2021-775

  Datum: 2021-05-31

  Remissvar – utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri.

 • ÅM 2021-599

  Datum: 2021-05-28

  Remissvar – promemoria Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (Fi2021/01169).

 • ÅM 2021-591

  Datum: 2021-05-21

  Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9).

 • ÅM 2021-258

  Datum: 2021-05-11

  Ordning och reda på avfallet.

 • ÅM 2021-294

  Datum: 2021-05-10

  Remissvar – Delbetänkande av it-driftsutredningen (SOU 2021:1).

 • ÅM 2021-312

  Datum: 2021-04-29

  Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:59).

 • ÅM 2021-343

  Datum: 2021-04-23

  Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73).

 • ÅM 2021-29

  Datum: 2021-04-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) "

 • ÅM 2021-116

  Datum: 2021-04-08

  Åklagarmyndighetens yttrande med anledning av betänkandet ”En gemensam utbildning inom statsförvaltningen” (SOU 2020:40)

 • ÅM 2021-390

  Datum: 2021-04-01

  Promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5).

 • ÅM 2020-2219

  Datum: 2021-03-26

  Betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret - en översyn (SOU 2020:60).

 • ÅM 2021-613

  Datum: 2021-03-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Nedstängningsstöd (Fi2021/01206)".

 • ÅM 2020-2245

  Datum: 2021-03-19

  Promemorian Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (Fi2020/05177).

 • ÅM 2021-441

  Datum: 2021-03-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket."

 • ÅM 2020-2193

  Datum: 2021-03-16

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "En europeisk åklagarmyndighet i Sverige" (SOU 2020:74).

 • ÅM 2021-2183

  Datum: 2021-03-15

  Promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

 • ÅM 2021-563

  Datum: 2021-03-15

  Åklagarmyndigheten yttrande över "Förarbevis för vattenskoter - kompletterande förslag".

 • ÅM 2020-2153

  Datum: 2021-03-03

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Bättre skydd för tekniska företagshemligheter"(Ds 2020:26).

 • ÅM 2020-2124

  Datum: 2021-03-01

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "En samlad djurhälsoreglering" (SOU 2020:62).

 • ÅM 2021-470

  Datum: 2021-02-24

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian: "Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt (Fi2021/00808)"

 • ÅM 2020-2110

  Datum: 2021-02-19

  Yttrande över promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Fi2020/04860).

 • ÅM 2020-2201

  Datum: 2021-01-27

  Yttrande över departementspromemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud

 • ÅM 2020-2112

  Datum: 2021-01-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter"

 • ÅM 2020-1792

  Datum: 2021-01-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över SOU 2020:57 - Ett särskilt hedersbrott

 • ÅM 2020-2142

  Datum: 2020-12-22

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020" (Fi2020/04880)

 • ÅM 2020 2141

  Datum: 2020-12-21

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Covid-19-lag

 • ÅM 2020 2111

  Datum: 2020-12-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd" (Fi2020/04865).

 • ÅM 2020 2050

  Datum: 2020-12-09

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Fi2020/04742)"

 • ÅM 2020-1732

  Datum: 2020-12-02

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning" (Ds 2020:22)

 • ÅM 2020 1570

  Datum: 2020-11-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet "Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda" (SOU 2020:44)

 • ÅM 2020 1523

  Datum: 2020-11-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" (SOU 2020:45) .

 • ÅM 2020 1316

  Datum: 2020-11-10

  Åklagarmyndighetens remissvar – "SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen".

 • ÅM 2020 16

  Datum: 2020-11-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över: "Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)".

 • ÅM 2020 1807

  Datum: 2020-11-09

  Åklagarmyndighetens remissvar över förslag till "Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott PMFS 2019:10 (FAP619-1)"

 • ÅM 2020 1348

  Datum: 2020-11-05

  Åklagarmyndighetens remissvar på utkast till lagrådsremiss "Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet".

 • ÅM 2020-1721

  Datum: 2020-10-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av ungdomsövervakning.

 • ÅM 2020 1706

  Datum: 2020-10-23

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Domstolsverkets föreskrifter om tidsspillan – Förslag till ändring i DVFS 2019:9, 2019:10 och 2019:11"

 • ÅM 2020 1262

  Datum: 2020-10-16

  Åklagarmyndighetens remissvar på promemorian "Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)".

 • ÅM 2020-1622

  Datum: 2020-10-02

  Åklagarmyndighetens yttrande över kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. ( Fi2020/03296/S3 ).

 • ÅM 2020 1541

  Datum: 2020-09-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

 • ÅM 2020 1326

  Datum: 2020-09-16

  Åklagarmyndighetens yttrande med anledning av Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469).

 • ÅM 2020 1249

  Datum: 2020-08-24

  Åklagarmyndighetens remissvar över promemorian "Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning"

 • ÅM 2020 973

  Datum: 2020-06-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)"

 • ÅM 2020-995

  Datum: 2020-06-16

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över promemorian "Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen (komplement till betänkandet Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet, SOU 2013:39)"

 • ÅM 2020 725

  Datum: 2020-06-12

  Yttrande över betänkandet "Hållbar terrängkörning" (SOU 2019:67)

 • ÅM 2020-559

  Datum: 2020-06-02

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkande SOU 2019:58 "Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv".

 • ÅM 2020-1069

  Datum: 2020-05-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian " Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2)".

 • ÅM 2020-1014

  Datum: 2020-05-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över " Polismyndighetens förslag till åtkomst till EES och ETIAS i brottsbekämpande syfte" (539.642/2017)

 • ÅM 2020-545

  Datum: 2020-05-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel" (Ds 2020:6) .

 • ÅM 2020-740

  Datum: 2020-05-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling"

 • ÅM 2020 1032

  Datum: 2020-05-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)".

 • ÅM 2020-609

  Datum: 2020-05-11

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda.

 • ÅM 2020-421

  Datum: 2020-05-08

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - Genomförande av non-cash direktivet (Ds 2020:1)"

 • ÅM 2020-423

  Datum: 2020-05-06

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3).

 • ÅM 2020 431

  Datum: 2020-05-04

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2).

 • ÅM 2020-264

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens

 • ÅM 2020-926

  Datum: 2020-04-24

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över remissen Förstärkning av stödet vid korttidsarbete.

 • ÅM 2020-912

  Datum: 2020-04-24

  Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd .

 • ÅM 2020-795

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar avseende Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

 • ÅM 2020-719

  Datum: 2020-04-24

  Yttrande angående ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2020-025536)

 • ÅM 2020-265

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar - Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet (SOU 2019:59)

 • ÅM 2020-147

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar - promemoria Säkrade samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Fi2020/00131/S3)

 • ÅM 2019-2189

  Datum: 2020-04-24

  Åklagarmyndighetens remissvar över Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

 • ÅM 2020 196

  Datum: 2020-04-15

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

 • ÅM 2019-2178.pdf

  Datum: 2020-03-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri” (Ds 2019:22)

 • ÅM 2020 179

  Datum: 2020-03-12

  Yttrande över promemorian Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31).

 • ÅM 2019 2129

  Datum: 2020-03-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

 • ÅM 2020 197

  Datum: 2020-03-04

  Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)".

 • ÅM 2020-277

  Datum: 2020-02-12

  Yttrande över Domstolsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om kvällsberedskap.

 • ÅM 2020-163

  Datum: 2020-02-06

  Åklagarmyndighetens yttrande över Polismyndighetens skrivelse Hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter.

 • ÅM 2020 139

  Datum: 2020-01-30

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Ersättningsföreskrifter i anledning av kvällsberedskapen – Förslag till ny föreskrift och ändring i DVFS 2019:5"

 • ÅM 2019:1811

  Datum: 2020-01-13

  Remissvar – utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

 • ÅM 2019 1811

  Datum: 2020-01-13

  Åklagarmyndighetens remissvar – utkast till lagrådsremiss "En tydligare koppling mellan frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder".

 • ÅM 2019-1933

  Datum: 2020-01-09

  Remissvar – promemoria "Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken."

 • ÅM 2019-1959

  Datum: 2020-01-09

  Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

 • ÅM 2019:2009

  Datum: 2019-12-31

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3).

 • ÅM 2019 1964 samt 2019 1965

  Datum: 2019-12-30

  Remissvar avseende förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn av transporter av farligt gods respektive ordningsbot.

 • ÅM 2019-2179

  Datum: 2019-12-27

  Yttrande angående ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-106017).

 • ÅM 2019-2009

  Datum: 2019-12-27

  Åklagarmyndighetens yttrande över utkast till lagrådsremiss "Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3)"

 • ÅM 2019 1959

  Datum: 2019-12-23

  Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

 • ÅM 2019 2007

  Datum: 2019-12-18

  Åklagarmyndighetens remissvar på rapporten "En reformerad notarieantagning".

 • ÅM 2019:1707

  Datum: 2019-12-16

  Yttrande över promemorian "Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Fi2019/01016/S3)".

 • ÅM 2019-589

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över föreslagna ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-017657).

 • ÅM 2019-1057

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över polismyndighetens förslag till gallring av handlingar i brottsutredningar.

 • ÅM 2019-1203

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens remissvar avseende Trafikverkets rapport "Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter".

 • ÅM 2019-1206

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)".

 • ÅM 2019-1222

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon.

 • ÅM 2019-1253

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "En utvidgad beredskap för brådskade beslut om förordnande av offentlig försvarare, Ju2019/01691/DOM".

 • ÅM 2019-1256

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:321)".

 • ÅM 2019-1393

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)"

 • ÅM 2019-1454

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Digital kommunikation i domstolsprocesser (​Ds 2019:18)".

 • ÅM 2019-1456

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare".

 • ÅM 2019-1467

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)".

 • ÅM 2019-1527

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation".

 • ÅM 2019-1614

  Datum: 2019-12-13

  ​Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT1-teknik.

 • ÅM 2019-1615

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till nya föreskrifter från Riksarkivet (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2).

 • ÅM 2019-1619

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet".

 • ÅM 2019-1656

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar".

 • ÅM 2019-1677

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över ​"Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen".

 • ÅM 2019-1716

  Datum: 2019-12-13

  ​Åklagarmyndighetens yttrande över "Socialstyrelsens utkast till handbok och kunskapsstöd om barn och unga som begår brott".

 • ÅM 2019-1727

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Bättre polisutbildning för civilanställda."

 • ÅM 2019-1728

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)".

 • ÅM 2019-1737

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

 • ÅM 2019-1898

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till beslutsprotokoll kring arbetsmetod för Family Liasion officer-FLO".

 • ÅM 2019-1959

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Ändring av Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om förarprov, gemensamma bestämmelser TSF 2019-85".

 • ÅM 2019-2018

  Datum: 2019-12-13

  ​Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till nya föreskrifter för fördelning av rättspsykiatriska undersökningar m.m."

 • ÅM 2019-623

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)".

 • ÅM 2019 1393

  Datum: 2019-11-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)"

 • ÅM 2019-1740

  Datum: 2019-11-05

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 19-13541).

 • ÅM 2019-1287

  Datum: 2019-10-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31).

 • ÅM 2019 1353.pdf

  Datum: 2019-10-21

  Yttrande med anledning av Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor.

 • ÅM 2019 1350

  Datum: 2019-10-21

  Remiss av betänkandena "Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet kunskap och dialog (SOU 2019:15)" och "Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:281)".

 • ÅM 2019 1614

  Datum: 2019-10-15

  Yttrande över remiss av förslag om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik (ärendenummer 18-10969).

 • ÅM 2019-597

  Datum: 2019-10-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Transportstyrelsens föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar".

 • ÅM 2019-585

  Datum: 2019-10-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret".

 • ÅM 2019 10

  Datum: 2019-10-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret TSF 2018-69".

 • ÅM 2019-153

  Datum: 2019-10-03

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit".

 • ÅM 2019-389

  Datum: 2019-10-01

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket (UK) efter ett avtalslöst utträde ur EU".

 • ÅM 2019 1368

  Datum: 2019-09-23

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över förslag om anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering (Fi2019/02671/SFÖ).

 • ÅM 2019 1150

  Datum: 2019-09-18

  Yttrande över "En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)".

 • ÅM 2019 1299

  Datum: 2019-09-17

  Yttrande över departementspromemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk (Fi2019/02558/V)

 • ÅM 2019 1267

  Datum: 2019-09-17

  Yttrande över departementspromemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi2O19/02449/B)

 • ÅM 2019-1150

  Datum: 2019-09-11

  Yttrande över remissen "En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)"

 • ÅM 2019 1107

  Datum: 2019-08-23

  Åklagarmyndighetens yttrande över Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen - Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare.

 • ÅM 2019 611

  Datum: 2019-05-02

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda.

 • ÅM 2018-1858

  Datum: 2019-01-15

  Yttrande från Åklagarmyndigheten över "​Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränknings-ersättning (SOU 2018:75)".

 • ÅM 2018-1668

  Datum: 2018-12-12

  Yttrande över "Kameraövervakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62)"

 • ÅM 2018-2037

  Datum: 2018-12-10

  Yttrande över "Föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism."

 • ÅM 2018 1636

  Datum: 2018-12-07

  Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

 • ÅM 2018:1609

  Datum: 2018-12-05

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria ”Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv”

 • ÅM 2018-1626

  Datum: 2018-11-22

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65). ÅM 2018-1626.

 • ÅM 2018_1669.pdf

  Datum: 2018-11-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen" (Ds 2018:341) ÅM2018-1669

 • ÅM 2018-1764

  Datum: 2018-10-09

  Yttrande över hemställan angående reglering av teleoperatörers tillgänglighet för verkställighet.

 • ÅM 2018-775

  Datum: 2018-08-27

  Yttrande över remissen SOU 2018:16 "Vägen till självkörande fordon - introduktion".

 • ÅM 2018 1508

  Datum: 2018-08-20

  Yttrande över Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.

 • ÅM 2018-1335

  Datum: 2018-08-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria Förslag till förordningsändring t¡ll följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

 • ÅM 2018-622

  Datum: 2018-06-15

  Remissyttrande över betänkandet Bidragsbrott och underrättelses skyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering (SOU 2018:141

 • ÅM 2018-919

  Datum: 2018-06-11

  Yttrande över betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2018-919

 • ÅM 2018-562

  Datum: 2018-06-07

  Yttrande över betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

 • ÅM 2018-701

  Datum: 2018-05-28

  Yttrande över remissen Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

 • ÅM 2018-223

  Datum: 2018-05-08

  Yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Åklagarmyndighetens diarienummer: Utvecklingscentrum Malmö ÅM 2018-223.

 • ÅM 2018-506

  Datum: 2018-04-11

  Förlängd tidsfrist för expediering av interimistiska beslut om särskild företrädare för barn (dnr Ju 2018/1432). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2018-506.