Uppdrag och mål

Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten ska bidra genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas, det är åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen.

De olika myndigheterna i rättskedjan är beroende av varandras verksamheter och ett nära samarbete mellan parterna är därför nödvändigt.

Mer information om Åklagarmyndighetens uppdrag finns i instruktionen i det årliga regleringsbrevet från regeringen, i Åklagarmyndighetens årsredovisning samt i informationsmaterialet "Åklagare - en länk i rättskedjan". I Strategisk agenda framgår myndighetens vision och var myndigheten vill vara år 2025. Den strategiska agenden beskriver dessutom på ett kortfattat sätt vad Åklagarmyndigheten gör för att bidra till att de kriminalpolitiska målen.