Om Åklagarmyndigheten

Av 1 950 anställda inom Åklagarmyndigheten är 1 250 åklagare, medan övriga arbetar med olika stödfunktioner.

Den operativa åklagarverksamheten utövas i fyra geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområdena består av landets 31 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält motsvarande ett eller två län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

Nationella åklagaravdelningen består av de riksenheter som har ett nationellt ansvar – en för bekämpning av korruption, en som handlägger miljö- och arbetsmiljömål, en som är specialiserad på arbete mot den internationella och organiserade, gränsöverskridande brottsligheten och en för säkerhets- och terroristmål.

Särskilda åklagarkammaren är direkt underställd riksåklagaren och handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har i uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn utövas också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrum. Utvecklingscentrum svarar för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden.

På huvudkontoret finns centrala funktioner för bland annat kommunikation, ekonomi, personal och it. Dessutom finns en rättsavdelning för rättslig information, verksamheten i Högsta domstolen och centrala internationella frågor samt en tillsynsavdelning för rättslig tillsyn.

Vid Åklagarmyndigheten finns ett insynsråd. Ledamöterna utses av regeringen. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Rådet har inga beslutsbefogenheter. Ärenden om åklagaruppgiften eller tillsynsfrågor i enskilda fall behandlas inte i insynsrådet.