Utbildning

Åklagaren har en aktiv, praktisk roll i rättsprocessen och måste samtidigt vara juridiskt skicklig. Därför lägger vi stort fokus på att utbildningen är arbetsintegrerad, det vill säga att teori kombineras med praktik. Även andra yrkesgrupper än åklagare har möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning.

Ansvaret för kompetensutveckling på Åklagarmyndigheten är tredelat mellan medarbetaren, närmaste chefen och utbildningscentrum, som är den enhet på huvudkontoret som ansvarar för centralt anordnade utbildningar.

Undervisningsformerna varierar mellan klassrumsundervisning med föreläsningar och gruppövningar, e-utbildningar, filmer och studiebesök.

Det finns också medel för utbildningsinsatser som kan genomföras på arbetsplatsen utifrån lokala behov och önskemål.

Grundutbildning för åklagare

De första anställningsåren går alla nyanställda åklagare en obligatorisk grundutbildning.

Under aspiranttjänstgöringen (9–12 månader) består utbildningen av praktisk träning och utbildning på den lokala arbetsplatsen under ledning av en erfaren handledare. Under den perioden får aspiranten också möjlighet att genomföra praktik hos polisen.

Efter att aspiranttjänstgöringen övergått till en tillsvidareanställning som assistentåklagare, påbörjas en grundutbildning som är arbetsintegrerad på så sätt att teori varvas med praktik. Den består av åtta delkurser där internat- och distansundervisning varvas. Grundutbildningen är utspridd över två år.

Några av ämnena som tas upp under utbildningen är

  • förundersökningsledning
  • tvångsmedel
  • brottmålsprocessen
  • rättsmedicin
  • kriminalteknik
  • medieträning
  • retorik och förhörsteknik.

Vidareutbildning för åklagare

För åklagare som genomgått grundutbildningen finns det ett 20-tal vidareutbildningar som erbjuds en eller ett par gånger per år. Vidareutbildningarna täcker många områden och varierar till både längd och undervisningsform. Några exempel på utbildningsområden är massmediautbildning, hedersrelaterat våld, it-brott, våld i nära relationer och narkotikabrottslighet. Dessutom anordnar vi interna seminarier där åklagarna får möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Chefsutbildningar

Alla nya chefer får genomgå en introduktionsutbildning för att förstå vilket ansvar och vilka förväntningar som finns på chefer i myndigheten och vilka verktyg de har till sin hjälp.

För chefer inom myndigheten finns också ett stort antal utbildningar som är inriktade på frågor som arbetsrätt, lönebildning, arbetsmiljö, gruppdynamik, konflikthantering och svåra samtal.

Utbildningar för administrativa yrkesgrupper

För handläggare finns det flera grund- och vidareutbildningar. Övrig personal med specialkompetens ges kontinuerlig vidareutbildning inom sina yrkesroller, oftast genom externa aktörer.