Utbildning till åklagare

Om du uppfyller de formella kraven (jur.kandexamen eller juristexamen, tingsmeritering, svensk medborgare) kan du söka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning. Läs mer under rubriken "Rekrytering av åklagare".

Åklagarmyndigheten ansvarar för att alla åklagare får de förutsättningar, den kunskap och den erfarenhet som krävs för att säkerställa ett fullgott arbete gentemot samtliga som berörs av åklagarverksamheten. Utbildningen ska bidra till kompetens, kvalitet och förtroende.

Grundutbildning

På Åklagarmyndigheten arbetar man med så kallat arbetsintegrerat lärande. Det innebär att man under aspirant- och assistentåklagartiden medvetet kopplar samman arbete och utbildning.

Under de första anställningsåren får alla åklagare genomgå en grundutbildning. Grundutbildningen genomförs under två perioder.

Den första utbildningsperioden, aspiranttiden, är en provanställning och pågår fram till dess åklagaraspiranten blivit assistentåklagare, minst 9 månader. Provanställningen består av praktisk träning och utbildning på en åklagarkammare. Under denna tid får man också möjlighet att göra en längre praktik hos polisen.

Under provanställningstiden får aspiranten eller extra åklagaren en handledare. Efter provanställningen övergår handledarskapet till att mer likna ett mentorskap.

Den andra utbildningsperioden är tiden mellan förordnandet som assistentåklagare fram till dess grundutbildningen slutförts. Under denna period genomförs en teoretisk och centralt genomförd grundutbildning, som består av sammanlagt 15 veckors utbildning i internatform. Samtidigt fortsätter den praktiska utbildningen vid åklagarkammaren.

Kurser

Den teoretiska grundutbildningen är uppdelad på fyra kurser. Kurserna I-III genomförs normalt under assistentåklagartiden med ett kurstillfälle per termin. Två terminer efter åklagarkurs III genomförs åklagarkurs IV. Utbildningsperioden är inte knuten till tiden för utnämningen till kammaråklagare.

Bland ämnen som omfattas av åklagarkurs I-IV kan nämnas:

  • Förundersökningsledning
  • Tvångsmedel
  • Brottmålsprocessen
  • Rättsmedicin
  • Kriminalteknik
  • Kriminologi
  • Massmedieträning
  • Retorik
  • Förhörsteknik