Åklagarmyndighetens

Utvecklingscentrum

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum är sedan den 1 januari 2020 en enhet, men finns på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Utvecklingscentrums uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom respektive rättsliga sområde. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrum.
Alkohollagen
Allmänfarliga brott (enl. 13 kap. BrB)  
Arbetsmiljöbrott
Barnkonventionen
Bedrägeri 
Bemötandefrågor
Beslagsfrågor
Bestickning 
Bidragsbrott
Bokföringsbrott
Borgenärsbrott (11 kap. BrB) 
Brott av anställda inom Åklagarmyndigheten
Brott av krigsmän (21 kap. BrB) 
Brott mot allmän ordning (16 kap. BrB)
Brott mot allmän verksamhet (17 kap. BrB utom bestickning)
Brott mot familj (7 kap. BrB) 
Brott mot liv och hälsa (utom vållande till annans död eller vållande till kroppsskada i samband med trafikbrott)
Brott mot rikets säkerhet (19 kap. BrB)
Brottsofferfrågor
Brytande av post- eller telehemlighet 
Dataintrång 
Djurplågeri
Djurskyddslagen
DNA-frågor
Dopningsbrott
Egenmäktighet med barn
Egenmäktigt förfarande
Ekobrott 
Ellagen
Europakonventionen
Falsk angivelse/åtal/tillvitelse
Finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa 
Folkrättsbrott samt brott enligt stadgan för den internationella brottmålsdomstolen 
Fridskränkning
Företagsbot 
Förfalskningsbrott 
Förmögenhetsbrott 
Förskingring 
Förstörande av missbrukssubstanser
Förtal/förolämpning
Förverkandefrågor 
Hatbrott 
Hemfridsbrott 
Hindrande av elektronisk övervakning
Hot mot tjänsteman
Häleri
Hälsofarliga varor 
Högmålsbrott (18 kap. BrB)
Intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB)
IT-brott
Jaktbrott
Kontaktförbud
Koppleri
Korruptionsbrott 
Kriminalteknik
Kränkande fotografering 
Kulturminnen, lagen om
Kvinnofridskränkning
Könsstympning 
Köp av sexuell tjänst 
Landsförräderi (22 kap. BrB) 
Livsmedelslagen
LuL § 31
Mened
Miljöbrott 
Mordbrand
Mutbrott
Människohandel 
Människorov 
Människosmuggling
Mänskliga rättigheter
Narkotikabrott
Näringsförbud
Ofredande 
Olaga frihetsberövande 
Olaga förföljelse
Olaga hot
Olaga intrång 
Olaga tvång 
Olovlig avlyssning 
Oredlighetsbrott
Organiserad brottslighet (övergr.frågor)
Osant intygande
Penningtvätt 
Personuppgiftslagen
Polismål (brott i tjänsten) 
Påföljdsfrågor 
Rån 
Rättvis rättegång (art. 6 i Europakonv.)
Sexualbrotten
Skadegörelsebrott
Skadestånd
Skattebrott 
Smugglingsbrott (utom narkotika och dopningsmedel) 
Specialstraffrättslig lagstiftning (som inte hänförs till annat UC) 
Stalkning (se olaga förföljelse)
Straffprocessuella frågor
Stöld, 
Säkerhetsmål 
Särskild rättsverkan 
Terroristbrott 
Tillträdesförbud
Tjänstefel m.m. (20 kap. BrB, utom mutbrott) 
Trafikbrott och vållande till annans död eller kroppsskada samt tillgrepp av fortskaffningsmedel i samband med trafikbrott
Trolöshetsbrott
Tvångsmedel
Tystnadsplikt
Unga lagöverträdare 
Upphovsrättslagen
Upplopp
Utlänningslagen
Utpressning 
Utvisning
Våldsbrott (3 kap. BrB utom vållande till kroppsskada eller annans död i samband med trafikbrott)
Ärekränkningsbrott

Övergrepp i rättssak