Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

Till särskilt resurskrävande brott räknas mord, dråp, våldtäkt, allvarliga narkotikabrott, grov misshandel, rån och vapenbrott. Inom kategorin förväntas en ökning av antalet inkomna brottsmisstankar om mord och dråp (inklusive försöksbrott) med tolv procent och vapenbrott med fjorton procent. Även bedrägerier och bidragsbrott förväntas öka med elva procent.

Färre rån och ringa misshandel

Antalet inkommande brottsmisstankar förväntas också minska inom några brottsgrupper, bland annat rån som förväntas minska med fem procent, tillgreppsbrott med sex procent och ringa misshandel med fyra procent.

Om rapporten

Rapporten Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan är skriven av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården med stöd av Brottsförebyggande rådet.

Rapporten redovisar prognoser för perioden 2024–2027 om volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten och antalet brottmål vid tingsrätterna samt antalet verkställigheter inom Kriminalvården.

Prognoserna för Åklagarmyndigheten bygger på modellering av det historiska utfallet och tar inte hänsyn till framtida händelser som inte ligger i linje med det historiska utfallet.

Övergripande pekar prognoserna i brottmålsprocessen på en utveckling som medför större förändringar ju längre in i brottmålsprocessen man kommer. Det beror främst på de förväntat stora effekterna av Tidöavtalet på Kriminalvårdens volymer och att dessa därför behöver bedömas i princip fristående från de övriga myndigheternas bedömningar.

Publicerad 2024-03-01

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter