Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

Till särskilt resurskrävande brott räknas mord, dråp, våldtäkt, allvarliga narkotikabrott, grov misshandel, rån och vapenbrott. Inom kategorin förväntas en ökning av antalet inkomna brottsmisstankar om mord och dråp (inklusive försöksbrott) med tolv procent och vapenbrott med fjorton procent. Även bedrägerier och bidragsbrott förväntas öka med elva procent.

Färre rån och ringa misshandel

Antalet inkommande brottsmisstankar förväntas också minska inom några brottsgrupper, bland annat rån som förväntas minska med fem procent, tillgreppsbrott med sex procent och ringa misshandel med fyra procent.

Om rapporten

Rapporten Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan är skriven av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården med stöd av Brottsförebyggande rådet.

Rapporten redovisar prognoser för perioden 2024–2027 om volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten och antalet brottmål vid tingsrätterna samt antalet verkställigheter inom Kriminalvården.

Prognoserna för Åklagarmyndigheten bygger på modellering av det historiska utfallet och tar inte hänsyn till framtida händelser som inte ligger i linje med det historiska utfallet.

Övergripande pekar prognoserna i brottmålsprocessen på en utveckling som medför större förändringar ju längre in i brottmålsprocessen man kommer. Det beror främst på de förväntat stora effekterna av Tidöavtalet på Kriminalvårdens volymer och att dessa därför behöver bedömas i princip fristående från de övriga myndigheternas bedömningar.

Publicerad 2024-03-01

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter