Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

Efter flera års minskning ökade antalet inkomna ärenden till Åklagarmyndigheten något under 2023. Inflödet skiljer sig mycket mellan olika brottstyper. Det är de åklagarledda ärendena, dvs. de som är mer komplicerade att utreda, som ökat. Exempelvis ökade antalet ärenden inom brottsgruppen mord och dråp med hela 53 procent jämfört med föregående år. Inom denna kategori har lagföringen ökat med 43 procent.

Antalet avslutade ärenden har ökat mer än antalet inkomna. Antalet lagförda personer ökade med drygt 2 000. Inom gruppen brott mot barn har antalet lagförda personer ökat med 400 personer, vilket motsvarar 11 procent.

Utredningstider

Antal ärenden som är i balans, dvs. som ännu inte är avslutade, har ökat. Det är framförallt ärenden där brottsutredningen fortfarande pågår som ökar. Balanserade ärenden som befinner sig i skedet där nästa beslut fattas av åklagare ligger på samma låga nivå som föregående år.

Kriminell ekonomi

Ett av Åklagarmyndighetens viktigaste uppdrag är att begränsa vinsterna av brott. Detta görs främst genom att åklagaren yrkar att tillgångar som kommer från brottslig verksamhet förverkas, dvs. att tillgångarna tas om hand av staten. Under 2023 ökade antalet sådana yrkande från åklagare med 17 procent.

Fler åklagare

Under flera år har Åklagarmyndigheten fått anslagstillskott för att främst kunna anställa fler åklagare. Målet är 1 300 åklagare 2025, med syfte framförallt att fler brott ska klaras upp men också att kunna erbjuda medarbetarna en acceptabel arbetsmiljö. Under 2023 ökande antalet anställda med ca 200 personer till 1 975. Antalet åklagare var i slutet av december 1 280.

Under de närmaste åren kommer ett stort antal nyanställda åklagare att vara färdiga med sin grundutbildning, som tar närmare tre år, vilket innebär att de kommer att kunna tas i anspråk för de svårare utredningarna.

Publicerad 2024-02-26

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter