Fortsatt tillväxt behövs

Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

Åklagarmyndigheten har lämnat sitt budgetunderlag för åren 2024–2026 till regeringen. Av det framgår att antalet medarbetare ökat de senaste åren och behöver fortsätta öka. Målet är 1 300 åklagare och totalt 2 100 medarbetare om några år.

Den allvarliga brottsligheten ökar

Ärendeinflödet ligger kvar på historiskt höga nivåer. De senaste fem åren har inflödet ökat av antalet misstankar om mord m.m. med 27 procent och antalet våldtäkter med 26 procent. Rättsväsendets samlade bedömning är att ökningen av allvarlig brottslighet kommer att fortsätta de närmaste åren. Däremot beräknas antalet inkomna mängdbrott till myndigheten att minska. Dessa har dock enbart en marginell påverkan på resurstillgången. Se rapporten om framtida verksamhetsvolymer, som presenterades nyligen.

Fler vinster av brott kan förverkas

Att utreda och lagföra brott är en av Åklagarmyndighetens huvuduppgifter. Den andra är att återta vinster av brott. Antalet ärenden där åklagare har begärt att vinster av brott ska förverkas har ökat med 90 procent sedan 2017. Bedömningen är att det finns utrymme för ytterligare ökningar med de anslagsnivåer som aviserats.

Publicerad 2023-03-02

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter