Fortsatt tillväxt, men i en något lägre takt

Under de kommande tre åren vill Åklagarmyndigheten fortsätta växa för att kunna möta den allvarliga brottsutvecklingen. Tillväxten bedöms dock inte behöva vara lika stor som de senaste åren.

Den grova och organiserade brottsligheten, med en kraftig ökning av det dödliga våldet och med stora potentiella brottsvinster, är ett av Åklagarmyndighetens högst prioriterade områden. Det andra fokusområdet är att fortsätta utveckla arbetet med att bekämpa brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Båda dessa brottskategorier är ofta svåra att utreda och kräver både ökade resurser och utveckling av arbetsmetoder. Myndighetens ambition är att de kommande åren höja förmågan ytterligare för att kunna lagföra dessa brott. Av det skälet vill Åklagarmyndigheten fortsätta växa men i en något lägre takt än de senaste åren, vilket framgår av budgetunderlaget för 2025–2027 som nu lämnats till regeringen.

De resurskrävande brotten ökar

Antalet personer som lagförts för dödligt våld har ökat med 43 procent under det senaste året, vilket till stor del beror på konflikter mellan och inom olika kriminella nätverk. En konsekvens av detta är att den resurskrävande användningen av hemliga tvångsmedel, som hemlig dataavläsning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, också ökat, liksom antalet ärenden där åklagare yrkat att brottsvinster ska förverkas. Även antalet häktade personer och häktade med restriktioner under häktningstiden har ökat. Myndighetsgemensamma beräkningar visar att särskilt resurskrävande brott, såsom våldtäkt, mord och grova narkotikabrott kan förväntas fortsätta öka fram till 2027.

Långsiktig och stabil tillväxt

Det tar lång tid att utbilda åklagare. Därför är det viktigt med en långsiktig och stabil tillväxt över tid. Tillfälliga resurstillskott ger sämre möjlighet till strategisk planering och effektivitet. För 2025 bedömer Åklagarmyndigheten att det anslag som aviserats i budgetpropositionen för 2024 är tillräckligt för att klara verksamheten på ett bra sätt, men att det för 2026 krävs 50 miljoner kronor mer och för 2027 ytterligare 50 miljoner kronor. Detta bland annat på grund av att åklagaraspiranter blir färdigutbildade och får högre lön efter den treåriga interna utbildningstiden.

Publicerad 2024-02-29

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter