Fortsatt tillväxt, men i en något lägre takt

Under de kommande tre åren vill Åklagarmyndigheten fortsätta växa för att kunna möta den allvarliga brottsutvecklingen. Tillväxten bedöms dock inte behöva vara lika stor som de senaste åren.

Den grova och organiserade brottsligheten, med en kraftig ökning av det dödliga våldet och med stora potentiella brottsvinster, är ett av Åklagarmyndighetens högst prioriterade områden. Det andra fokusområdet är att fortsätta utveckla arbetet med att bekämpa brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Båda dessa brottskategorier är ofta svåra att utreda och kräver både ökade resurser och utveckling av arbetsmetoder. Myndighetens ambition är att de kommande åren höja förmågan ytterligare för att kunna lagföra dessa brott. Av det skälet vill Åklagarmyndigheten fortsätta växa men i en något lägre takt än de senaste åren, vilket framgår av budgetunderlaget för 2025–2027 som nu lämnats till regeringen.

De resurskrävande brotten ökar

Antalet personer som lagförts för dödligt våld har ökat med 43 procent under det senaste året, vilket till stor del beror på konflikter mellan och inom olika kriminella nätverk. En konsekvens av detta är att den resurskrävande användningen av hemliga tvångsmedel, som hemlig dataavläsning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, också ökat, liksom antalet ärenden där åklagare yrkat att brottsvinster ska förverkas. Även antalet häktade personer och häktade med restriktioner under häktningstiden har ökat. Myndighetsgemensamma beräkningar visar att särskilt resurskrävande brott, såsom våldtäkt, mord och grova narkotikabrott kan förväntas fortsätta öka fram till 2027.

Långsiktig och stabil tillväxt

Det tar lång tid att utbilda åklagare. Därför är det viktigt med en långsiktig och stabil tillväxt över tid. Tillfälliga resurstillskott ger sämre möjlighet till strategisk planering och effektivitet. För 2025 bedömer Åklagarmyndigheten att det anslag som aviserats i budgetpropositionen för 2024 är tillräckligt för att klara verksamheten på ett bra sätt, men att det för 2026 krävs 50 miljoner kronor mer och för 2027 ytterligare 50 miljoner kronor. Detta bland annat på grund av att åklagaraspiranter blir färdigutbildade och får högre lön efter den treåriga interna utbildningstiden.

Publicerad 2024-02-29

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Lärorikt och spännande att jobba som sommarnotarie

  För tredje sommaren i rad tar Åklagarmyndigheten emot juriststudenter som sommarnotarier. Under några veckor får de inblick i hur det är att arbeta på en åklagarkammare och möjlighet att ta med sig värdefulla erfarenheter till studierna och det stundande arbetslivet. Två av årets sommarnotarier är Kazia Abdoula och Tammo Meijering, som arbetar på Åklagarkammaren i Falun.

  Läs mer
 • Barnfridsbrottet fyller tre år – barn går från att vara vittne till att bli målsägande

  Den 1 juli är det tre år sedan barnfridsbrottet infördes i Sverige och det har under perioden väckts totalt 4482 åtal. Brottet medförde att barn som bevittnar våld gått från att vara vittne till att bli målsägande. Oerhört viktigt enligt Eva-Marie Persson, överåklagare på Åklagarmyndigheten, eftersom ett barns upplevelse av våld mellan närstående vuxna kan medföra en ökad risk att uppleva eller bli utsatt för våld i vuxenrelationen.

  Läs mer
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fler nyheter