Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

Samhällsutvecklingen är sådan att en ännu mer effektiv brottsbekämpning är nödvändig för att långsiktigt säkerställa ett fritt och öppet samhälle. Av det skälet behöver Åklagarmyndigheten, i samarbete med polisen, särskilt lägga resurser på den grova och organiserade brottsligheten och komma åt brottsvinsterna som årligen omsätter miljardbelopp.

Ett annat lika viktigt område är brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Tusentals kvinnor och barn utsätts varje år för våld. I flera delar av landet kan mäns våld mot kvinnor kopplas till fler dödsfall än skjutvapenvåldet i gängmiljö.

Dessa två områden arbetar myndigheten ständigt med, men 2024 kommer att innebära ytterligare satsningar. Bland annat ska arbetet med att utreda och lagföra systematiska bedrägerier och organiserad välfärdsbrottslighet utvecklas. En ny förverkandelagstiftning träder i kraft under året och tillsammans med polisen ska Åklagarmyndigheten genomföra olika informationsinsatser för medarbetare. Rättsliga vägledningar ska uppdateras om utredningar med särskilt utsatta brottsoffer, för att förbättra kvaliteten i arbetet.

Många aktiviteter

Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter inom fler områden. Bland annat kan nämnas samarbetet med tredjeland. En översyn ska göras av förutsättningarna att arbeta med länder utanför EU. Områden där det finns utrymme för effektiviseringar ska göras.

Ett annat område handlar om kompetensförsörjning. Åklagarmyndigheten har vuxit mycket de senaste åren, vilket kräver en ny kompetensförsörjningsplan. Nya medarbetare ska också fortsätta att anställas. Arbetet med att stärka myndigheten som en attraktiv och modern arbetsgivare ska fortsätta.
Att utveckla och fördjupa samverkan med bland annat Polismyndigheten utgör en viktig del i både det löpande arbetet och i många av aktiviteterna.

Vad är en verksamhetsplan?

Åklagarmyndighetens verksamhetsplan uppdateras årligen och tar utgångspunkt i regeringens styrning, olika omvärldsfaktomvärldsfaktorer samt myndighetens så kallade strategiska agenda, som beskriver hur myndigheten långsiktigt ska säkerställa förmågan att kunna bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen.

Publicerad 2024-01-15

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter