Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

Samhällsutvecklingen är sådan att en ännu mer effektiv brottsbekämpning är nödvändig för att långsiktigt säkerställa ett fritt och öppet samhälle. Av det skälet behöver Åklagarmyndigheten, i samarbete med polisen, särskilt lägga resurser på den grova och organiserade brottsligheten och komma åt brottsvinsterna som årligen omsätter miljardbelopp.

Ett annat lika viktigt område är brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Tusentals kvinnor och barn utsätts varje år för våld. I flera delar av landet kan mäns våld mot kvinnor kopplas till fler dödsfall än skjutvapenvåldet i gängmiljö.

Dessa två områden arbetar myndigheten ständigt med, men 2024 kommer att innebära ytterligare satsningar. Bland annat ska arbetet med att utreda och lagföra systematiska bedrägerier och organiserad välfärdsbrottslighet utvecklas. En ny förverkandelagstiftning träder i kraft under året och tillsammans med polisen ska Åklagarmyndigheten genomföra olika informationsinsatser för medarbetare. Rättsliga vägledningar ska uppdateras om utredningar med särskilt utsatta brottsoffer, för att förbättra kvaliteten i arbetet.

Många aktiviteter

Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter inom fler områden. Bland annat kan nämnas samarbetet med tredjeland. En översyn ska göras av förutsättningarna att arbeta med länder utanför EU. Områden där det finns utrymme för effektiviseringar ska göras.

Ett annat område handlar om kompetensförsörjning. Åklagarmyndigheten har vuxit mycket de senaste åren, vilket kräver en ny kompetensförsörjningsplan. Nya medarbetare ska också fortsätta att anställas. Arbetet med att stärka myndigheten som en attraktiv och modern arbetsgivare ska fortsätta.
Att utveckla och fördjupa samverkan med bland annat Polismyndigheten utgör en viktig del i både det löpande arbetet och i många av aktiviteterna.

Vad är en verksamhetsplan?

Åklagarmyndighetens verksamhetsplan uppdateras årligen och tar utgångspunkt i regeringens styrning, olika omvärldsfaktomvärldsfaktorer samt myndighetens så kallade strategiska agenda, som beskriver hur myndigheten långsiktigt ska säkerställa förmågan att kunna bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen.

Publicerad 2024-01-15

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter