Årsrapport om riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen

Åklagarmyndigheten har publicerat en rapport med redovisning av riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen under 2023 när det gäller processer om brottmålsdomar som inte tidigare fått laga kraft.

För första gången publicerar Åklagarmyndigheten en rapport över riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen (HD) när det gäller processer om brottmålsdomar som inte fått laga kraft, under ett år. Rapporten planeras att bli årligt återkommande.

Riksåklagaren är landets högsta åklagare och ensam allmän åklagare i HD. Genom att överklaga lämpliga mål till HD och svara på överklaganden från dömda personer bidrar riksåklagaren till att få fram besked om den praktiska rättstillämpningen i principiellt viktiga frågor.

Utgångspunkten är att HD-verksamheten ska koncentreras till sådant som har betydelse för det operativa åklagararbetet och som bidrar till att utveckla straffrätten. Syftet är också att medverka till att förverkliga de kriminalpolitiska mål och prioriteringar som riksdag och regering har lagt fram. 

I årsrapporten finns en redovisning av alla avgöranden från HD under 2023 där riksåklagaren antingen själv har överklagat eller lämnat in en svarsskrivelse på ett överklagande från en dömd person. I årets rapport redovisas även resultatet för tidsperioden januari–8 mars 2024. Rapporten avslutas med en redogörelse för mål där HD meddelat prövningstillstånd men ännu inte avgjort målet.

Fakta

Riksåklagaren är åklagare i brottmål i Högsta domstolen (HD) både när det gäller brottmålsdomar som inte fått laga kraft och när det gäller domar som redan fått laga kraft (resningsärenden).

Publicerad 2024-03-12

Nyheter från Åklagarmyndigheten