Årsrapport om riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen

Åklagarmyndigheten har publicerat en rapport med redovisning av riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen under 2023 när det gäller processer om brottmålsdomar som inte tidigare fått laga kraft.

För första gången publicerar Åklagarmyndigheten en rapport över riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen (HD) när det gäller processer om brottmålsdomar som inte fått laga kraft, under ett år. Rapporten planeras att bli årligt återkommande.

Riksåklagaren är landets högsta åklagare och ensam allmän åklagare i HD. Genom att överklaga lämpliga mål till HD och svara på överklaganden från dömda personer bidrar riksåklagaren till att få fram besked om den praktiska rättstillämpningen i principiellt viktiga frågor.

Utgångspunkten är att HD-verksamheten ska koncentreras till sådant som har betydelse för det operativa åklagararbetet och som bidrar till att utveckla straffrätten. Syftet är också att medverka till att förverkliga de kriminalpolitiska mål och prioriteringar som riksdag och regering har lagt fram. 

I årsrapporten finns en redovisning av alla avgöranden från HD under 2023 där riksåklagaren antingen själv har överklagat eller lämnat in en svarsskrivelse på ett överklagande från en dömd person. I årets rapport redovisas även resultatet för tidsperioden januari–8 mars 2024. Rapporten avslutas med en redogörelse för mål där HD meddelat prövningstillstånd men ännu inte avgjort målet.

Fakta

Riksåklagaren är åklagare i brottmål i Högsta domstolen (HD) både när det gäller brottmålsdomar som inte fått laga kraft och när det gäller domar som redan fått laga kraft (resningsärenden).

Publicerad 2024-03-12

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter