Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat

Under 2022 fortsatte samarbetet mellan myndigheterna att ge goda resultat. En fortsatt hög lagföring och även värdet av antalet förverkanden av brottsutbyten lyfts särskilt fram i återrapporteringen.

Riksåklagare Petra Lundh (foto: Per Groth)Nivån för den utdömda fängelsetiden 2022 visar på en fortsatt ökning från 2021. Grova narkotikabrott och grova våldsbrott, många kopplade till dödligt våld, stod för de längsta utdömda fängelsetiderna. Totalt 467 års fängelse utdömdes, vilket är en ökning med tjugo år sedan förra året. Det var fler personer som dömdes i åldrarna 25–35 år mot tidigare 21–25 år.

– Det är tillfredsställande att vi har fortsatt hög lagföring. Vi hade något färre åtalade och dömda än 2021 men däremot fler utdömda fängelseår. För vår del har det inneburit att vi avsatt stora resurser för att genomföra satsningen. Våra erfarna åklagare har lagt ned många arbetstimmar när det gäller utredningar kopplade till Operativa rådet, cirka 21 000 åklagartimmar, säger riksåklagare Petra Lundh.

Värdet av förverkat brottsutbyte det högsta någonsin

Värdet av det förverkade brottsutbytet blev under 2022 det högsta som noterats. Detta främst mot bakgrund av resultatet i en omfattande dom, som gällde grovt penningtvättbrott och grova narkotikabrott, men även i flera övriga domar. Värdet uppgick till sammanlagt 51 miljoner kronor i tingsrätt, och relativt mycket återstod efter hovrättens efterföljande domar. Beslag av narkotika och vapen låg också på en förhållandevis hög nivå.

– Myndighetssamverkan ger oss bättre möjlighet att komma åt den organiserade brottsligheten och de kriminellas brottsvinster, säger Petra Lundh.

Fakta om det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerad 2023-03-28

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

  Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

  Läs mer
 • Lagföring av arbetsplatsolyckor ökar rejält

  I december 2023 störtar en hiss på en byggarbetsplats mot marken och fem personer dör. Dagarna därpå avlider två män i samband med arbetsplatsolyckor på en fabrik i Västerbotten. Inte sedan 2011 har så många personer dött på jobbet som i år. Hur arbetar åklagare när sådana här saker händer? Hur utreds arbetsplatsolyckor? Och stämmer det att alltför få döms? Vi har pratat med kammaråklagare Karin Forsberg och vice chefsåklagare Jörgen Lindberg på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

  Läs mer
 • Fler nyheter