Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat

Under 2022 fortsatte samarbetet mellan myndigheterna att ge goda resultat. En fortsatt hög lagföring och även värdet av antalet förverkanden av brottsutbyten lyfts särskilt fram i återrapporteringen.

Riksåklagare Petra Lundh (foto: Per Groth)Nivån för den utdömda fängelsetiden 2022 visar på en fortsatt ökning från 2021. Grova narkotikabrott och grova våldsbrott, många kopplade till dödligt våld, stod för de längsta utdömda fängelsetiderna. Totalt 467 års fängelse utdömdes, vilket är en ökning med tjugo år sedan förra året. Det var fler personer som dömdes i åldrarna 25–35 år mot tidigare 21–25 år.

– Det är tillfredsställande att vi har fortsatt hög lagföring. Vi hade något färre åtalade och dömda än 2021 men däremot fler utdömda fängelseår. För vår del har det inneburit att vi avsatt stora resurser för att genomföra satsningen. Våra erfarna åklagare har lagt ned många arbetstimmar när det gäller utredningar kopplade till Operativa rådet, cirka 21 000 åklagartimmar, säger riksåklagare Petra Lundh.

Värdet av förverkat brottsutbyte det högsta någonsin

Värdet av det förverkade brottsutbytet blev under 2022 det högsta som noterats. Detta främst mot bakgrund av resultatet i en omfattande dom, som gällde grovt penningtvättbrott och grova narkotikabrott, men även i flera övriga domar. Värdet uppgick till sammanlagt 51 miljoner kronor i tingsrätt, och relativt mycket återstod efter hovrättens efterföljande domar. Beslag av narkotika och vapen låg också på en förhållandevis hög nivå.

– Myndighetssamverkan ger oss bättre möjlighet att komma åt den organiserade brottsligheten och de kriminellas brottsvinster, säger Petra Lundh.

Fakta om det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerad 2023-03-28

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter