Myndighetssamverkan för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat

Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

I en delredovisning av uppdraget som har överlämnats till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Samverkansstrukturen går under namnet Bob- barn och unga i organiserad brottslighet- och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelserna.

Förebyggande arbete

– Det är viktigt med en samsyn kring problembilden och att ha en gemensam lägesbild, säger områdeschef Mats Eriksson, som är vår representant i det nationella s.k. Bob-rådet.

Han påpekar också att det är något delvis nytt för myndigheten att arbeta brottsförebyggande på det här sättet.

– Det finns ett stort behov av att samverka på ett strukturerat sätt mellan myndigheter gällande barn och unga i organiserad brottslighet, säger vice chefsåklagare Sara Engelmark.

Sara Engelmark är bl.a. Åklagarmyndighetens ledamot i den arbetsgrupp som förbereder Bob-råden.

Fakta

Syftet med Bob-strukturen är att:

 • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.
 • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet.
 • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa.
 • identifiera nya arbetssätt med målgruppen.
 • utgå från individens eller målgruppens behov.
 • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.
Publicerad 2024-06-03

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter