Myndighetssamverkan för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat

Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

I en delredovisning av uppdraget som har överlämnats till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Samverkansstrukturen går under namnet Bob- barn och unga i organiserad brottslighet- och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelserna.

Förebyggande arbete

– Det är viktigt med en samsyn kring problembilden och att ha en gemensam lägesbild, säger områdeschef Mats Eriksson, som är vår representant i det nationella s.k. Bob-rådet.

Han påpekar också att det är något delvis nytt för myndigheten att arbeta brottsförebyggande på det här sättet.

– Det finns ett stort behov av att samverka på ett strukturerat sätt mellan myndigheter gällande barn och unga i organiserad brottslighet, säger vice chefsåklagare Sara Engelmark.

Sara Engelmark är bl.a. Åklagarmyndighetens ledamot i den arbetsgrupp som förbereder Bob-råden.

Fakta

Syftet med Bob-strukturen är att:

 • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.
 • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet.
 • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa.
 • identifiera nya arbetssätt med målgruppen.
 • utgå från individens eller målgruppens behov.
 • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.
Publicerad 2024-06-03

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Lärorikt och spännande att jobba som sommarnotarie

  För tredje sommaren i rad tar Åklagarmyndigheten emot juriststudenter som sommarnotarier. Under några veckor får de inblick i hur det är att arbeta på en åklagarkammare och möjlighet att ta med sig värdefulla erfarenheter till studierna och det stundande arbetslivet. Två av årets sommarnotarier är Kazia Abdoula och Tammo Meijering, som arbetar på Åklagarkammaren i Falun.

  Läs mer
 • Barnfridsbrottet fyller tre år – barn går från att vara vittne till att bli målsägande

  Den 1 juli är det tre år sedan barnfridsbrottet infördes i Sverige och det har under perioden väckts totalt 4482 åtal. Brottet medförde att barn som bevittnar våld gått från att vara vittne till att bli målsägande. Oerhört viktigt enligt Eva-Marie Persson, överåklagare på Åklagarmyndigheten, eftersom ett barns upplevelse av våld mellan närstående vuxna kan medföra en ökad risk att uppleva eller bli utsatt för våld i vuxenrelationen.

  Läs mer
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fler nyheter