Nyttan av hemlig dataavläsning ökar visar rapport om hemliga tvångsmedel

Den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som lämnats till regeringen visar att nyttan av hemlig dataavläsning har ökat. Uppgifterna från hemlig dataavläsning har i större utsträckning bidragit till att den misstänkte har kunnat åtalas 2022 jämfört med 2021.

– Vi har blivit bättre på att använda hemlig dataavläsning. Polisen har i allt högre omfattning kunnat komma in i telefoner och läsa meddelanden, chattar och få fram uppgifter över var personen befunnit sig, säger senior åklagare Christoffer Östlind på Utvecklingscentrum som sammanställt rapporten.

Hemlig dataavläsning (HDA) infördes 2020 och innebär att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har rätt att i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel ta sig in i t.ex. datorer, mobiltelefoner eller användarkonton till lagrings- eller kommunikationstjänster för att kunna läsa av eller ta upp uppgifter som finns i den fysiska utrustningen eller tjänsten.

Den årliga rapporten om hemliga tvångsmedel visar att 365 personer avlästes med HDA 2022, jämfört med 311 personer 2021. Ökningen är förväntad eftersom HDA är ett relativt nytt tvångsmedel.

I 23 procent av ärendena där HDA användes 2022 har avlyssningsuppgifter bidragit till att den misstänkte kunnat åtalas, vilket kan jämföras med tio procent 2021.

– Hemlig dataavläsning är ett ovärderligt verktyg för att kunna kartlägga misstänkta individer och hitta annan viktig bevisning, säger Christoffer Östlind.

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2022.
I rapporten finns både statistik och exempel på hur de olika tvångsmedlen har kunnat användas i praktiken.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen.

Det här är hemlig dataavläsning

Publicerad 2023-05-31

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter