Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

Inom Åklagarmyndigheten var det tidigare enbart Riksenheten för säkerhetsmål som handlade ärenden om hemliga tvångsmedel enligt preventivlagen. Sedan den 1 oktober handläggs ärenden om preventiva hemliga tvångsmedel av särskilt utsedda åklagare inom alla delar av den operativa verksamheten vid Åklagarmyndigheten.

– Den här förändringen syftar till att förhindra särskilt allvarlig brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk. I rapporten finns flera exempel på vilken nytta användningen av preventiva tvångsmedel har haft i Polismyndighetens underrättelseverksamhet under sista kvartalet 2023, säger extra åklagare Lina Molin på Utvecklingscentrum som sammanställt rapporten.

Av de 67 personer som varit föremål för preventiva hemliga tvångsmedel mellan den 1 oktober och 31 december 2023 avsåg 46 stycken hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) enligt preventivlagen. Fyra avlyssnades enligt preventivlagen med anledning av narkotikabrott eller smuggling, 31 avseende våldsbrott och elva avseende övriga brott.

I rapporten finns både statistik och exempel på hur de övriga hemliga tvångsmedlen har kunnat användas i praktiken.

– Rapporten visar att de hemliga tvångsmedlen är nödvändiga verktyg i den brottsbekämpande verksamheten och att de används med urskiljning och omsorg, säger Lina Molin.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen.

Publicerad 2024-05-31

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter